Duben v družině bude o tanci

Potře­ba hovo­řit, vysvět­lo­vat, ptát se a dis­ku­to­vat o sou­čas­ném tan­ci se zhmo­t­ňu­je do série spo­le­čen­ských pořá­da­ných v ote­vře­ném pro­sto­ru DRUŽINA.

Deba­ty! – per­for­man­ce ve výlo­ze! – dan­ce talk-show! – pro­jek­ce! – výsta­va foto­gra­fií! – večeře!

2. + 10. + 17. + 24. dub­na / vždy v 19:00

2. 4. TANEC A ČESKÁ SPOLEČNOST DNES

+per­for­man­ce Miřen­ka Čechová

ver­ni­sáž foto­gra­fií Only good light / Voj­ta Brtnický

Uve­de­ní, před­sta­ve­ní mode­rá­to­rů a for­má­tu Čtvr­teč­ní veče­ře na téma 

 

Dis­ku­ze na téma Tanec a společnost

Mění tanec spo­leč­nost? Jak ta na něj rea­gu­je? A rea­gu­je vůbec? Jsou tanec a spo­leč­nost mno­ži­ny na sobě nezá­vis­lé? A zají­má čes­kou spo­leč­nost tanec?

  

10. 4. ŽIVOT PO TANCI

+stu­dent performance

Pro­jek­ce tema­tic­kých dokumentů

Dis­ku­ze na téma Život po tanci

Jak se žije v pro­fe­si taneč­ní­ka po čty­ři­cít­ce? A kdo ješ­tě tan­čí? Lze se tan­ci ješ­tě věno­vat? Nebo je mož­né se rea­li­zo­vat jinak? Jak? A jak moc se nad tím­to zamýš­lí stu­den­ti taneč­ních škol — příští taneč­ní naděje?

 

17. 4. TANEC JAKO PRODUKT

100% pro­dukt Jana Vrána

dan­ce talk-show / Zden­ka Brun­got Svi­te­ko­vá & Pierre Nadaud, Hana Tureč­ko­vá, Michal Záhora

Dis­ku­ze na téma Tanec jako produkt

Co je to pro­dukt? Žije ten­to kon­cept v taneč­ním umě­ní? Jak se čes­ké taneč­ní pro­duk­ty pro­dá­va­jí? V čem všem je výji­meč­ný, jaké jsou jeho před­nos­ti a zná­me jeho negativa?

 

24. 4. TANEC NÁS PÁLÍ

+per­for­man­ce Bára Láta­lo­vá & Lea Švejdová

 

Spo­leč­ná veče­ře a dis­ku­ze na (pro­za­tím) ote­vře­né téma

Najdě­me spo­leč­ně, co nás pálí — co vás žere – co nám v tan­ci nedá spát?! A spo­leč­ně vyber­me žha­vé téma na prv­ním setká­ní 2. dubna!

večí­rek Dru­ži­na tan­čí!

 

Mode­ru­jí: Bára Čer­má­ko­vá, Hon­za Kalous, Lucia Kaši­a­ro­vá, Zden­ka Brun­got Sviteková

Úvod­ní výkop: Jana Návra­to­vá, Nina Van­ge­li, Jiří Lös­sl a další

 

Kon­takt:

DRUŽINA, Krym­ská 10, Pra­ha 10-Vršo­vi­ce,  www.facebook.com/DRUŽINA

Změ­na pro­gra­mu a hos­tů mož­ná / vstup­né dobrovolné