Radim Vizváry píše pro Taneční zónu

Prv­ní čís­lo Taneč­ní zóny roku 2014 je na svě­tě. Na jeho strán­kách najde­te mj. i zamyš­le­ní per­for­me­ra a peda­go­ga Radi­ma Vizváry­ho nad osu­dem a per­spek­ti­va­mi čes­ké pan­to­mi­my. Jeho pod­nět­ný člá­nek vám při­ná­ší­me jako pozván­ku k dal­ším tex­tům zalis­to­va­ným v naší taneč­ní revue!

A TEĎ JE S PIEROTEM KONEC ANEB JE ČESKÁ PANTOMIMA MRTVÁ?

Pokud se zamys­lím nad sta­vem sou­čas­né pan­to­mi­my domá­cí pro­ve­ni­en­ce a měl-li bych být upřím­ný, pou­žil bych větu spi­so­va­te­le Pau­la Mar­gue­rit­tea, kte­rý už na kon­ci 19. sto­le­tí řekl: „A teď s Pie­ro­tem je konec; zbý­va­jí­cí mimo­vé jsou sta­ří a pan­to­mi­ma je mrt­vá. Ach! Jen ji oži­vit a transformovat!“

Dneš­ní divák už apri­or­ně vní­má slo­vo pan­to­mi­ma jako zkost­na­tě­lý výraz. Pro­to se diva­del­ní teo­re­ti­ci při­klá­ně­jí k výstiž­něj­ší­mu pojme­no­vá­ní mime — mimic­ké umě­ní nebo­li mimic­ké diva­dlo. Když se řek­ne pan­to­mi­ma, všich­ni si vyba­ví bíle nalí­če­né­ho mima osa­há­va­jí­cí­ho ima­gi­nár­ní zeď nebo Jaro­sla­va Čej­ku s jeho sle­pi­cí. Bohu­žel. Ale vlast­ně bohu­dík. Mno­zí si pan­to­mi­mu spo­jí s osob­nost­mi Bori­se Hyb­ne­ra nebo Bol­ka Polív­ky a zna­lej­ší zavzpo­mí­na­jí na Mar­ce­la Mar­ce­aua, Ladi­sla­va Fial­ku nebo na slav­nou éru moder­ní čes­ké pan­to­mi­my pře­lo­mu 60. a 70. let minu­lé­ho sto­le­tí. Ale kdo je ta naše „slav­ná éra“?
Po smr­ti Ladi­sla­va Fial­ky čes­ká kla­sic­ká pan­to­mi­ma ztra­ti­la repre­zen­ta­tiv­ní osob­nost, při­šla o plat­for­mu věnu­jí­cí se umě­ní toho­to obo­ru a ztra­ti­la i pub­li­kum. Důvod byl pros­tý, ale fatál­ní: Fial­ka neměl pokra­čo­va­te­le své­ho formátu.

Cti­bor Tur­ba a po něm Boris Hyb­ner zača­li v 90. letech vyu­čo­vat pan­to­mi­mu na praž­ské HAMU, ale zapla­ti­li za to vel­kou daň – pře­sta­li hrát. Přes­to­že se vede­ní Fial­ko­va sou­bo­ru po jeho smr­ti v roce 1991 uja­la Lud­mi­la Bíl­ko­vá a ve spo­lu­prá­ci s Vik­to­rem Hlo­bi­lem dokon­či­la Fial­ko­vu roz­dě­la­nou insce­na­ci Pout­ník, dosta­li oba v roce 1993 výpo­věď z Diva­dla Na zábrad­lí. Fial­kov­ci potom krát­ce hos­to­va­li v Diva­dle v Celet­né, ale nepří­z­ni­vá eko­no­mic­ká situ­a­ce sou­bo­ru zapří­či­ni­la jeho konec. Byla zru­še­na i — v 80. letech pro moder­ní pan­to­mi­mu význam­ná — scé­na Bra­nic­ké­ho diva­dla pan­to­mi­my. Navíc se po roce 1989 pod pří­li­vem nej­růz­něj­ších nových forem pohy­bo­vé­ho diva­dla ješ­tě více zúžil pro­stor pro kla­sic­kou pan­to­mi­mu. Naru­ši­la se kon­ti­nu­ál­ní čin­nost řady sou­bo­rů i jed­not­liv­ců a spo­lu­prá­ce před­sta­vi­te­lů čes­ké němo­hry a její tra­dič­ní hod­no­ty a moti­va­ce k udr­žo­vá­ní žán­ru zača­ly upadat.

A dnes? V inter­pre­ta­ci kla­sic­ké pan­to­mi­my se stá­le víc ztrá­cí její auten­tic­ká poe­ti­ka, mnoh­dy se degra­du­je tech­nic­ká vyspě­lost sty­lu nebo tvůr­ce vykro­čí z obo­ru. Proč? Mno­zí mimo­vé zpo­ho­dl­ně­li a pan­to­mi­ma se pro ně sta­la „děl­nic­kým“ způ­so­bem živo­by­tí – kšef­ty na komerč­ních akcích, pan­to­mi­ma v čer­ných diva­dlech, kon­zer­va­tiv­ní reper­toár sólis­tů a sku­pin, kte­ré – dle mého názo­ru — neu­cti­vě zachá­ze­jí s tak sofis­ti­ko­va­ným umě­ním, jakým je pan­to­mi­ma. Tito uměl­ci nesmír­ně ško­dí naše­mu obo­ru. Mís­to, aby jej roz­ví­je­li a reflek­to­va­li aktu­ál­ní otáz­ky sou­do­bé­ho svě­ta, zamrz­li v kopí­ro­vá­ní mar­ce­au­ov­ské­ho sty­lu, umě­lec­ky zakr­ně­li a dneš­ním divá­kům pan­to­mi­mu doslo­va zne­chu­ti­li. Na jeviš­ti tak může­me vidět indi­vi­du­a­li­ty s vyhaslou kari­é­rou, dege­ne­ra­tiv­ní tech­ni­kou a umě­lec­kou rigiditou.

V tom vidím pří­či­nu divá­ko­va váhá­ní, kte­rý při zjiš­tě­ní, že jde na pan­to­mi­mu, se mnoh­dy na pod­pat­ku před diva­dlem oto­čí a vrá­tí se zpát­ky, odkud při­šel. Nebo mu při nejmen­ším pře­běh­ne mráz po zádech. Pro­blé­mem ale není pan­to­mi­ma jako žánr, ale počí­ná­ní někte­rých před­sta­vi­te­lů, kte­ří ji dnes repre­zen­tu­jí.
Na dru­hou stra­nu život­ní tren­dy dneš­ní­ho svě­ta, zrych­le­ná komu­ni­ka­ce a komerč­ní tlak neu­stá­le ovliv­ňu­jí poptáv­ku spo­leč­nos­ti po něčem novém. Sple­ti­tost této situ­a­ce pobí­zí uměl­ce k agre­siv­ní sebe­pre­zen­ta­ci, potla­ču­je jeho sensi­tiv­ní vní­má­ní vlast­ních pro­žit­ků a soci­ál­ní cit­li­vost. Pod tla­kem médií dochá­zí k pro­mě­ně vku­su dneš­ní divác­ké obce. Její znač­ná (snobská) část má vůči kla­sic­ké pan­to­mi­mě sil­né před­sud­ky, aniž by se zají­ma­la o její aktu­ál­ní podo­by.
Ale jaká ta sou­čas­ná podo­ba u nás je? Vněj­ší tech­nic­ké náro­ky dneš­ní spo­leč­nos­ti degra­du­jí němo­hru nato­lik, že divák kla­sic­ké pan­to­mi­mě pře­stá­vá rozu­mět a dochá­zí k dojmu, že pan­to­mi­ma je mrt­vá. Mno­zí lidé už tuto vyja­d­řo­va­cí a sděl­nou for­mu ani nezna­jí. Za jedi­nou mož­nou záchra­nu toho­to umě­ní – pod­le mne jed­no­ho z nej­cit­li­věj­ších a nej­ci­to­věj­ších vůbec — poklá­dám peda­go­gic­kou čin­nost. Je to důle­ži­té jak pro zacho­vá­ní už poměr­ně boha­tých tra­dic, tak i pro její vývoj. Není dnes už mno­ho oprav­do­vých Mis­trů toho­to žán­ru, a to ani v glo­bál­ním kon­tex­tu. Ti, kte­ří se v této oblas­ti pohy­bo­vé­ho umě­ní pohy­bu­jí, by ale nemě­li dbát jen na tra­di­ce, ale měli být pře­de­vším vel­mi ino­va­tiv­ní. Jak pro dob­ro samot­né pan­to­mi­my tak i pro­to, aby jejich stu­den­ti uspě­li v kon­ku­renč­ním boji s před­sta­vi­te­li ostat­ních diva­del­ních žánrů.

Když se zamýš­lím nad vzdě­lá­vá­ním v obo­ru pan­to­mi­my, trá­pí mě, že na čes­kých ško­lách není pro ni vět­ší pro­stor. Pla­tí to ale nejen pro pan­to­mi­mu a diva­dlo, ale pro celou oblast umě­ní. Už na základ­ních ško­lách není v dětech roz­ví­jen vztah k umě­ní, nema­jí čas a pro­stor k tomu, aby moh­ly pozná­vat a vní­mat sou­čas­né umě­ní. Dosta­nou-li se s ním do sty­ku, tak jenom pro­to, že muse­jí. Měli bychom učit své děti, žáky a stu­den­ty, lec­kdy i své kole­gy, aby byli zna­lí tra­dic a sou­čas­ně aby byli ote­vře­ní a hle­da­li kolem sebe stá­le něco nové­ho. Pozná­ní „něče­ho jiné­ho“, ať už pozi­tiv­ně či nega­tiv­ně půso­bí­cí­ho, slou­ží k tří­be­ní vku­su a uvě­do­mo­vá­ní si, co a jak vlast­ně od živo­ta chce­me, což je základ­ní před­po­klad pro samo­stat­nost a vyspě­lost. Jedin­ce i společnosti.

Chce­me-li svým sna­že­ním při­spět k roz­vo­ji pan­to­mi­my, měli bychom mít na mys­li, že dnes vyža­du­je zásad­ní oži­vě­ní jejích ele­men­tár­ních zákla­dů a včle­ně­ní do kom­plex­ní­ho poje­tí sou­do­bé diva­del­ní tvor­by. K tomu může dojít, jen pokud uměl­ci (a peda­go­go­vé) budou usi­lo­vat o revi­ta­li­za­ci kla­sic­ké poe­ti­ky a ino­va­ci tra­dič­ní dra­ma­tur­gie. Tech­ni­ka mimu se vyvi­nu­la, sta­la se vyso­ce nároč­nou pohy­bo­vou dis­ci­plí­nou a její ino­vá­to­ři čas­to před­čí své před­chůd­ce. Prá­vě tako­vé tvůr­ce potřebujeme.

Stá­le věřím, že obor pan­to­mi­my má ve své zno­vu­ob­ro­ze­né for­mě budouc­nost. K tomu je nut­ná trans­for­ma­ce zasta­ra­lé for­my, doko­na­lost pro­ve­de­ní fyzic­ké­ho pohy­bu a schop­nost detail­ní­ho ges­ta pro jas­né ztvár­ně­ní dra­ma­tic­ké­ho výra­zu a sdě­le­ní. A samo­zřej­mě také aktu­ál­ní téma­ta.
Věřím, že pan­to­mi­ma žije a její slav­ná éra zase přijde.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Radim Vizváry

Mim, performer, pedagog, absolvent Hudební a taneční fakulty AMU v Praze katedry pantomimy. Je spoluzakladatel mezinárodně úspěšného divadelního souboru Tantehorse a souboru Mime Prague. V současné době působí především v Německu a Polsku. V Berlíně je spolupracujícím pedagogem vzdělávacího oboru Pantomime na škole Die Etage.