TŘI PŘEDSTAVENÍ, JEŽ ZRYCHLÍ TEP

Rumun­ská nezá­vis­lá scé­na žije, tepe, pul­zu­je. Na vlast­ní oči se o tom může­te při­jít pře­svěd­čit do diva­dla Alfred ve dvo­ře. 8. — 10. dub­na – tři veče­ry, tři různá autor­ská před­sta­ve­ní.  Malý exkurz do sou­čas­né rumun­ské ino­va­tiv­ní taneč­ní a diva­del­ní tvor­by pořá­dá občan­ské sdru­že­ní Motus ve spo­lu­prá­ci s Rumun­ským kul­tur­ním insti­tu­tem a Národ­ním cen­t­rem pro tanec v Buku­reš­ti (CNDB).

„Tře­ba­že Rumun­ský kul­tur­ní insti­tut do Pra­hy pozval již řadu taneč­ních a diva­del­ních sou­bo­rů sou­čas­né rumun­ské scé­ny, je to popr­vé, co zde divá­ci mají mož­nost shléd­nout více před­sta­ve­ní najed­nou. Záro­veň jde o výji­meč­nou šan­ci a pří­le­ži­tost pro rumun­skou kul­tu­ru obec­ně,“ říká k fes­ti­va­lu ředi­tel Rumun­ské­ho kul­tur­ní­ho insti­tu­tu Mir­cea Dan Duta

Na jeho slo­va nava­zu­je Ewan McLa­ren, umě­lec­ký ředi­tel diva­dla Alfred ve dvo­ře: „Rumun­ští uměl­ci si muse­li pro­stor pro svou svo­bod­nou tvor­bu těž­ce vybo­jo­vat.  Před­sta­ve­ní, kte­rá u nás uvi­dí­te, vzni­ka­la za pod­mí­nek nepo­měr­ně slo­ži­těj­ších, než na jaké jsme zvyklí v čes­kém pro­stře­dí a jsou dokla­dem vytr­va­los­ti a ori­gi­na­li­ty sou­čas­né rumun­ské scény.“ 

Pře­hlíd­ku ote­vře 8. dub­na ve 20h Rea­lia (Buku­rešť – Bej­r­út), jež zkou­má, kam až je dnes mož­né zajít ve sna­ze pro­lo­mit man­ti­ne­ly umě­lec­kých žánrů, ale i vlast­ní iden­ti­ty. Autor­sky je pod před­sta­ve­ním pode­psán Farid Fai­ruz, což je však ve sku­teč­nos­ti fik­tiv­ní posta­va vytvo­ře­ná Mihai­em Mihal­ce­a­em. Jeden z nej­ak­tiv­něj­ších uměl­ců na poli sou­čas­né­ho tan­ce v Rumun­sku po roce 1989 zásad­ním způ­so­bem pomohl vytvo­řit klí­čo­vé struk­tu­ry a insti­tu­ce v této oblas­ti a osm let stál v čele Národ­ní­ho cen­t­ra pro tanec v Buku­reš­ti. V roce 2009 však nastal zlom. „Před něko­li­ka lety jsem si musel vymys­let posta­vu, kte­rá mi vůbec umož­ní dále exis­to­vat“. Farid Fai­ruz v bio­gra­fii, kte­rou mu Mihal­cea načr­tl, vystu­pu­je jako oso­ba, jež se ocit­la v kri­zo­vé situ­a­ci a kte­rou lze jen těž­ko někam zaška­tul­ko­vat. Je doko­na­lým mixem pro­ti­kla­dů. Pro­jekt Rea­lia (Buku­rešť-Bej­r­út) je v jis­tém smys­lu soci­ál­ní sati­rou, odrá­ží roz­lič­ná, přes­to spo­lu sou­vi­se­jí­cí téma­ta, řeší otáz­ky spo­je­né s kul­tur­ní pro­duk­cí, nábo­žen­stvím, sexu­a­li­tou, kapi­ta­lis­mem i před­sud­ky vše­ho druhu.

Násle­du­jí­cí večer bude pat­řit Roma­ni­an Dan­ce His­to­ry. Zce­la oje­di­ně­lý pro­jekt a záro­veň umě­lec­ké sesku­pe­ní má před­sta­vit his­to­rii moder­ní­ho a sou­čas­né­ho rumun­ské­ho tan­ce. Jak ale před­sta­vit něco, co vlast­ně téměř nee­xis­tu­je, co se Ceau­șe­scův režim vel­mi úspěš­ně pokou­šel vyma­zat? Hlav­ním a záro­veň téměř jedi­ným reál­ným a kon­krét­ním inspi­rač­ním zdro­jem je tvor­ba rumun­ské­ho cho­re­o­gra­fa a filo­zo­fa Ste­re Pope­scu, význam­né osob­nos­ti, kte­rá v pade­sá­tých letech vytr­va­le vzdo­ro­va­la kul­tur­ním čistkám.  Pro­jekt je sou­stav­ným pro­ce­sem, jenž se s kaž­dým uve­de­ním roz­ros­te o nový díl. Před­sta­ve­ní navští­vi­lo již řadu evrop­ských měst, v Ber­lí­ně zís­ka­lo oce­ně­ní Ber­lin Art Pri­ze 2012. Do Pra­hy zaví­tá Roma­ni­an Dan­ce His­to­ry IX nesou­cí podti­tul Social Dan­ce. Obra­cí se k, v jis­tém smě­ru pro­vo­ka­tiv­ní­mu, rom­ské­mu tan­ci Mane­le. Vzhle­dem k tomu, že v před­sta­ve­ní vystu­pu­jí neromští taneč­ní­ci, jde spí­še o prů­zkum toho­to feno­mé­nu. Taneč­ní­ci k Mane­le při­stu­pu­jí se zájmem i respek­tem záro­veň, bez sna­hy si jej při­vlast­ňo­vat a s vědo­mím, že jejich podá­ní nemů­že být v pra­vém smys­lu autentické. 

Fes­ti­val ROMANIAN PULSE uza­vře 10. dub­na Kvar­tet pro mik­ro­fon, před­sta­ve­ní reno­mo­va­né taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ky Vavy Ste­fa­ne­scu. Jedi­né, co je v této cho­re­o­gra­fic­ko-zvu­ko­vé insta­la­ci pev­ně dané, je výcho­zí situ­a­ce – jed­na tele­fon­ní bud­ka a v ní uzamče­ní tři špič­ko­ví taneč­ní­ci. Vše ostat­ní vzni­ká pří­mo na mís­tě a v daném oka­mži­ku, před oči­ma pub­li­ka. Je výsled­kem spon­tán­ních nápa­dů taneč­ní­ků, vychá­zí z jejich inter­ak­ce. Divák sle­du­je sou­stav­nou ten­zi v bud­ce; taneč­ní­ci se vyrov­ná­va­jí s ome­ze­ním pohy­bu, nedo­stat­kem vol­né­ho pro­sto­ru, svá­dí sou­boj spo­lu navzá­jem i sami se sebou. Pomě­řu­jí a tes­tu­jí jak fyzic­ké, tak psy­chic­ké síly. V zájmu „pře­ži­tí“ jsou ale i nuce­ni nava­zo­vat vzta­hy, jejichž spo­leč­ným jme­no­va­te­lem je nevy­řče­ná „soli­da­ri­ta v uvěz­ně­ní“. Nedíl­nou a zce­la rov­no­cen­nou slož­kou před­sta­ve­ní je také hud­ba, rov­něž vzni­ka­jí­cí pří­mo na mís­tě. DJ zpra­co­vá­vá zvu­ko­vý záznam z mik­ro­fo­nů umís­tě­ných v bud­ce. Pohyb a zvuk jsou v doko­na­lé sym­bi­óze – hud­ba rea­gu­je na tanec, tanec na hudbu.