29. duben – Den tance

V Čes­ké repub­li­ce, stej­ně jako v mno­ha zemích po celém svě­tě, se bude sla­vit Mezi­ná­rod­ní den tan­ce. Ve více než dese­ti čes­kých a morav­ských měs­tech se při­pra­vu­je spe­ci­ál­ní pro­gram pro veřej­nost. Tan­čit se bude na veřej­ných pro­stran­stvích, v sálech, klu­bech a diva­dlech. V Pra­ze se chys­tá mimo jiné zápis do Guin­nesso­vy kni­hy rekordů.

Pod vede­ním čle­nů Bale­tu Národ­ní­ho diva­dla a Later­ny magi­ky pro­běh­ne na piaz­ze­tě Národ­ní­ho diva­dla balet­ní hodi­na, kte­ré se zúčast­ní stov­ky taneč­ní­ků. Dal­ší pro­gram bude zahr­no­vat napří­klad vystou­pe­ní pro­fe­si­o­nál­ních sou­bo­rů sou­čas­né­ho tan­ce 420PEOPLE a ME-SA, per­for­me­ry nové­ho cir­ku­su z pro­duk­ce Cir­ku­su Mlejn nebo street dan­ce fla­shmob. Roz­tan­čit veřej­ná pro­stran­ství jako jsou náměs­tí, nádra­ží a při­táh­nout divá­ky na taneč­ní před­sta­ve­ní do diva­del a kul­tur­ních cen­ter se v den oslav chys­ta­jí také v Brně, Čes­kých Budě­jo­vi­cích, Liber­ci, Ost­ra­vě, Plzni a dal­ších městech. 

Den tan­ce v ČR
„Mezi­ná­rod­ní den tan­ce jsme v Čes­ké repub­li­ce zača­li zastře­šo­vat v roce 2010. Jsme v kon­tak­tu se ško­la­mi, diva­dly, taneč­ní­mi sou­bo­ry i stu­dii, kte­rá se sna­ží­me inspi­ro­vat k orga­ni­za­ci vlast­ní­ho pro­gra­mu pro veřej­nost. V Pra­ze při­pra­vu­je­me akti­vi­ty ve spo­lu­prá­ci se stu­den­ty tan­ce a pro­fe­si­o­nál­ní­mi sou­bo­ry,“ říká Nata­ša Novot­ná, před­sed­ky­ně ini­ci­a­ti­vy Vize tance. 

Hlav­ní část letoš­ní­ho pro­gra­mu v hlav­ním měs­tě pro­běh­ne díky part­ner­ství s Národ­ním diva­dlem a Later­nou magi­kou na piaz­ze­tě Národ­ní­ho diva­dla. Něko­lik set taneč­ní­ků se zde sejde na hodi­nu bale­tu a dojde k poku­su o zápis nej­po­čet­něj­ší balet­ní lek­ce do Guin­nesso­vy kni­hy rekor­dů.  Návštěv­ní­ci se dále mohou těšit napří­klad na před­sta­ve­ní Gol­den Crock z reper­toá­ru pro­fe­si­o­nál­ní­ho sou­bo­ru sou­čas­né­ho tan­ce 420PEOPLE a na cho­reo gra­fii Much More Than Nothing z díl­ny ME-SA/ALT@RT. Již tra­dič­ně piaz­ze­ta oži­je spo­leč­nou cho­re­o­gra­fií pro všech­ny taneč­ní nad­šen­ce, tzv. fla­shmo­bem, kte­rý bude pod tak­tov­kou BDS Aca­de­my ve zna­me­ní street dan­ce. Jed­no­du­chá vari­a­ce, kte­rou se může kdo­ko­liv nau­čit a při­jít si spo­lu s ostat­ní­mi v den oslav zatan­čit, je uve­řej­ně­na na www.vizetance.cz i na pro­fi­lu Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce na Face­boo­ku. Pro dět­ské návštěv­ní­ky se chys­tá taneč­ní díl­na. Závěr dění na piaz­ze­tě bude pat­řit nové­mu cir­ku­su v pro­duk­ci Cir­ku­su Mlejn.

Po té se osla­vy za asi­s­ten­ce per­for­me­rů posled­ní show pře­su­nou na vltav­skou náplav­ku u Raší­no­va nábře­ží, kte­rou tan­cem „zapla­ví“ stu­den­ti praž­ských taneč­ních škol se svý­mi per­for­man­ce­mi a začnou tan­čír­ny pro veřej­nost. „Zazní melo­die a rytmy electro swin­gu v podá­ní Mar­ti­na Juráč­ka z Gadjo.cz, tan­ga, bre­ton­ských a bal fol­ko­vých tan­ců a dal­ší. Kdo­ko­liv si může při­jít zatan­čit, pří­tomní pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ní­ci pomo­hou nau­čit se kro­ky a roz­prou­dit dění. Jed­na z tan­čí­ren se bude ode­hrá­vat v režii diva­dla Ponec, tak­že se může­me těšit na parád­ní taneč­ní pár­ty,“ říká Nata­ša Novot­ná. Tan­čit se bude u A(VOID) Café, A(VOID) Flo­a­ting Galle­ry a Baj­ka­zy­lu. 
Osla­vy Dne tan­ce se v Pra­ze pro­po­jí i s pro­jek­tem Piá­na na uli­ci. U pián umís­tě­ných v cen­t­ru a blíz­kém oko­lí se budou během dne ode­hrá­vat krát­ká taneč­ní před­sta­ve­ní stu­den­tů HAMU. 
Změ­na pro­gra­mu je vyhra­ze­na. Vstup na všech­ny akce je volný.

Pro­gram Dne tan­ce v Pra­ze:
Piaz­ze­ta Národ­ní­ho diva­dla
15.30 zápis do Guin­nesso­vy kni­hy rekor­dů – balet­ní hodi­na
16.30 vystou­pe­ní dět­ské­ho bale­tu, stu­den­tů tan­ce z USA, dět­ská taneč­ní díl­na
17.00 420PEOPLE: Gol­den Crock, ME-SA/ALT@RT: Much More Than Nothing
18.00 street dan­ce fla­shmob
18.30 tom­bo­la
18.40 Cir­kus Mlejn
Náplav­ka u Raší­no­va nábře­ží
19.00 stu­den­ti praž­ských taneč­ních kon­zer­va­to­ří a HAMU, tan­čír­ny pro veřejnost

„Osla­vy Dne tan­ce se chys­ta­jí také v ostat­ních měs­tech ČR. V Ost­ra­vě se napří­klad ve stře­du měs­ta ode­hra­je něko­lik site spe­ci­fic per­for­man­cí, na jed­nom z náměs­tí pro­běh­ne taneč­ní batt­le a na nádra­ží hodi­na bale­tu s kla­vír­ním dopro­vo­dem,“ dodá­vá Nata­ša Novot­ná. „Vět­ši­na měst, kte­rá sla­ví, orga­ni­zu­jí fla­shmob, míst­ní taneč­ní stu­dia nabíd­nou ote­vře­né lek­ce a diva­dla a kul­tur­ní cen­t­ra budou lákat na taneč­ní před­sta­ve­ní nebo tančírny.“ 

Infor­ma­ce o dění v rám­ci Dne tan­ce v ČR jsou k dis­po­zi­ci na www.vizetance.cz a na www.facebook.com/dentance. Pro Pra­hu je při­pra­ve­na spe­ci­ál­ní taneč­ní mapa se vše­mi sub­jek­ty, kte­ré se v Pra­ze ke Dni tan­ce hlá­sí, včet­ně infor­ma­cí o akti­vi­tách, jež pro veřej­nost chys­ta­jí. Taneč­ní mapa bude v příš­tích dnech dostup­ná jak on-line, tak v tiš­tě­né podo­bě v mís­tech, kte­rá se k osla­vám připojují.

O Mezi­ná­rod­ním dni tan­ce
Mezi­ná­rod­ní den tan­ce se sla­ví 29. dub­na od roku 1982, kdy ho vyhlá­si­la Inter­nati­o­nal Dan­ce Com­mit­tee of the Inter­nati­o­nal The­a­t­re Insti­tu­te, part­ner­ská orga­ni­za­ce UNESCO. Ten­to den je význam­ný naro­ze­ním vel­ké­ho taneč­ní­ho refor­má­to­ra Jea­na-Geor­gese Noverrea (*1727), kte­rý byl svý­mi  sou­čas­ní­ky nazý­ván Shake­spea­rem tan­ce. Cílem oslav je při­po­me­nout si uni­ver­zál­ní pova­hu tan­ce, kte­rý ve svých nesčet­ných vari­an­tách pře­ko­ná­vá etnic­ké, kul­tur­ní, poli­tic­ké i nábo­žen­ské bari­é­ry mezi lid­mi. Od polo­vi­ny minu­lé­ho sto­le­tí věd­ci potvr­zu­jí léči­vé účin­ky tan­ce. Vzni­ká napří­klad taneč­ní tera­pie, psy­cho­te­ra­pu­tic­ká meto­da zalo­že­ná na vyu­ži­tí tan­ce a pohy­bu. V posled­ních dva­ce­ti letech ros­te zájem veřej­nos­ti o taneč­ní tech­ni­ky spon­tán­ní­ho tan­ce, jako je napří­klad Tanec 5 ryt­mů, kte­ré doka­zu­jí, že tan­čit může a umí kaž­dý.
Kaž­dý rok oslo­vu­je Inter­nati­o­nal Dan­ce Com­mi­tee of the Inter­nati­o­nal The­a­t­re Insti­tu­te někte­rou z mezi­ná­rod­ně uzná­va­ných taneč­ních osob­nos­tí, aby k osla­vám Dne tan­ce napsa­la posel­ství, kte­ré se potom šíří po celém svě­tě. Auto­rem toho letoš­ní­ho je Mou­rad Mer­zouki, fran­couz­ský cho­re­o­graf a taneč­ník pro­sla­ve­ný zejmé­na pro­po­jo­vá­ním sou­čas­né­ho tan­ce s hip hopem.