Ostružina na cestách 3

foto: archiv Ostružiny z. s.

Pokra­ču­je­me ve foto­sto­ries, kte­ré nám ze zahra­nič­ní ces­ty posí­lá Ostružina!

I) den 3
Sør­vá­gs skúlin

Vel­mi rych­lé kou­pá­ní ve fjor­du po představení

II) den 4 hra­ní na školách:

Skúlin á Argjahamri
Čtvr­tá­ci si Kar­ne­val Zví­řat moc užili!
Paní ředi­tel­ka nám to potvr­di­la, když jsme se večer neče­ka­ně potka­li v sauně.

Poobě­do­vá pří­pra­va ve ško­le na pátek:
“The­re are some stran­ge women, my dau­gh­ter told me.”
Stá­li­ce scenérií:
Stře­deč­ní soci­ál­ní vyži­tí Tór­shav­nu — sport — ligo­vý zápas.
Čer­né kočár­ky: děti spi na čer­stvém vzdu­chu. Není to insta­la­ce sou­čas­né­ho umění.
PŘEDEŠLÉ PHOTOSTORY NALEZNETE !!! ZDE !!!