Klapka: Cinedans po jedenácté!

Do amster­dam­ské­ho fil­mo­vé­ho insti­tu­tu, impo­zant­ní budo­vy EYE, se po roce vra­cí fes­ti­val taneč­ních fil­mů Cine­dans, ten­to­krát už jako 11. edi­ce.  Mezi 12. až 16. březnem mohou divá­ci zhléd­nout přes 90 taneč­ních fil­mů, doku­men­tů a insta­la­cí z celé­ho světa.

Umě­lec­ký význam a lesk fes­ti­va­lu, budou pod­tr­ho­vat svou pří­tom­nos­tí význam­ní hos­té – reži­sér Boris Paval Conen (nato­čil např. taneč­ní film Car Men s Jiřím Kyli­á­nem) či fil­mo­vý kurá­tor a reži­sér Peter Del­peut, kte­rý před­sta­ví video­in­sta­la­ci One hand Clap­ping zalo­že­nou na sní­má­ní pohy­bu rukou pěti růz­ných diri­gen­tů. Dále Del­peut uve­de pro­gram Nale­ze­né cho­re­o­gra­fie. Jed­ná se sním­ky a zábě­ry, v nichž lze spat­řo­vat taneč­ní prin­ci­py, ale kte­ré neby­ly pri­már­ně natá­če­ny jako taneč­ní fil­mo­vý mate­ri­ál. (Jed­ním z dob­rých pří­kla­dů tako­vé „nale­ze­né cho­re­o­gra­fie“ může být i video toho­to týdne).

Pro­gram fes­ti­va­lu nabíd­ne svě­to­vé pre­mi­é­ry kolek­cí krát­kých fil­mů Point Taken 4One Minu­te Dan­ce Film Con­test. Nemě­li bychom také opo­me­nout pro­mí­tá­ní doku­men­tů o Sidi Lar­bi Cher­ka­ou­im a Debo­ře Hay, taneč­ni­ci spja­té jak s tvor­bou Mer­ce Cun­ningha­ma, tak s expe­ri­men­tál­ním pro­stře­dím Jud­son Church.

Úpl­nou novin­kou letoš­ní­ho roč­ní­ku Cine­dans bude spo­lu­prá­ce s fes­ti­va­lem ani­ma­ce KLIK! v Amster­da­mu a výběr něko­li­ka ani­mo­va­ných fil­mů prá­vě z této akce.

Pro­gram také zahr­ne his­to­ric­ké taneč­ní fil­my pře­vza­té pří­mo z archi­vu fil­mo­vé­ho insti­tu­tu EYE.  A to zda­le­ka není vše! Během fes­ti­va­lu pro­běh­ne také něko­lik worksho­pů pod vede­ním svě­to­vých uměl­ců. Cine­dans a ICK Amster­dam např. při­pra­vi­li workshop Love-Ism, Věci, kte­ré se stá­va­jí pod vede­ním cho­re­o­gra­fa Mora Sha­ni a vizu­ál­ní­ho uměl­ce a fil­ma­ře Pau­la Six­ta. Účast­ní­ci budou zkou­mat zra­ni­tel­nost, kte­rá je běž­ně pří­tom­ná v nových lid­ských setká­ních, a pře­vá­dět své poznatky do pohy­bo­vé­ho jazy­ka, kte­rý bude slou­žit jako inspi­ra­ce a fil­mo­vá rešeše.

Fes­ti­val Cine­dans zalo­ži­la v roce 2003 Jani­ne Dijkme­i­jer, kte­rá jej řídí tak bri­lant­ně, že se dnes jed­ná o nej­vět­ší mezi­ná­rod­ní udá­lost toho­to dru­hu na svě­tě. Mimo­řád­né schop­nos­ti a talent, kte­rý uplat­ňu­je Jani­ne rov­něž ve funk­ci obchod­ní ředi­tel­ky Neder­lands Dan­sthe­a­ter, byly nedáv­no oce­ně­ny význam­nou cenou – Prs­te­nem Jiří­ho Kyli­á­na. Rádi při­po­mí­ná­me, že Jani­ne Dijkme­i­jer pomoh­la nezišt­ný­mi kon­zul­ta­ce­mi a osob­ní pod­po­rou na nohy i čes­ké­mu Fes­ti­va­lu taneč­ních fil­mů, kte­rý se Cine­dans spo­lu­pra­cu­je od své­ho vzniku.

Jako pozván­ku na fes­ti­val nabí­zí­me link na doku­ment Ellen Brom­ber­go­vé Debo­rah Hay, not as Debo­rah Hay.  

http://vimeo.com/36519099

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.