4/2015

Čtvr­té čís­lo 19. roč­ní­ku Taneč­ní zóny je věno­vá­no Bílé­mu diva­dlu (1969 – 1974), fes­ti­va­lu 4+4 dny v pohy­bu, Hemží­cí se zastáv­ce, taneč­ní­kům a per­for­me­rům, kte­ří se naro­di­li před revo­lu­cí, ale vyrůs­ta­li po revo­lu­ci, site-spe­ci­fic a scé­no­gra­fii a PQ15.

Čís­lo při­pra­vil nový šéf­re­dak­tor Vla­di­mír Hulec, jinak též redak­tor Diva­del­ních novin, dlou­ho­le­tý kurá­tor fes­ti­va­lu …příští vlna/next wave…, v roce 1995 šéf­re­dak­tor Taneč­ních lis­tů a od kon­ce sedm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí do začát­ku let deva­de­sá­tých člen Stu­dia pohy­bo­vé­ho diva­dla Niny Vangeli.

Čís­lo (i celý roč­ník) si může­te objed­nat na našich strán­kách nebo kou­pit v praž­ském Diva­del­ním ústa­vu, v diva­dlech Ponec, Archa, Alfred ve dvo­ře, Roxy/NoD, Stu­diu Alt@, Cen­t­ru sou­čas­né­ho umě­ní DOX, knih­ku­pec­tví Aca­de­mia, Palá­ci knih Neo Luxor a na dal­ších spří­z­ně­ných mís­tech v Brně, Olo­mou­ci, Ost­ra­vě, Par­du­bi­cích a v Plzni.