1/2016

Taneč­ní zóna č. 1/16 vyšla 19.4.2016

Prv­ní čís­lo Taneč­ní zóny roku 2016 vyšlo v úte­rý 19.4.2016, den před zahá­je­ním fes­ti­va­lu Čes­ká taneč­ní plat­for­ma. Dočte­te se o klauni­á­dě, o Bori­su Hyb­ne­ro­vi, o Len­ce Vag­ne­ro­vé, a také o Pet­ru Niklo­vi. Taneč­ní zóna také ote­vře­la dva seri­á­ly, a to Taneč­ní kme­ny, prv­ní díl je Argen­tin­ské tan­go, a seri­ál o taneč­ní foto­gra­fii, kde se před­sta­vu­je Voj­těch Brtnický.

Čís­lo při­pra­vil nový šéf­re­dak­tor Vla­di­mír Hulec, jinak též redak­tor Diva­del­ních novin, dlou­ho­le­tý kurá­tor fes­ti­va­lu …příští vlna/next wave…, v roce 1995 šéf­re­dak­tor Taneč­ních lis­tů a od kon­ce sedm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí do začát­ku let deva­de­sá­tých člen Stu­dia pohy­bo­vé­ho diva­dla Niny Vangeli.

Čís­lo (i celý roč­ník) si může­te objed­nat na našich strán­kách nebo kou­pit v praž­ském Diva­del­ním ústa­vu, v diva­dlech Ponec, Archa, Alfred ve dvo­ře, Roxy/NoD, Stu­diu Alt@, Cen­t­ru sou­čas­né­ho umě­ní DOX, knih­ku­pec­tví Aca­de­mia, Palá­ci knih Neo Luxor a na dal­ších spří­z­ně­ných mís­tech v Brně, Olo­mou­ci, Ost­ra­vě, Par­du­bi­cích a v Plzni.