03/13 — Strategie přežit

Stra­te­gie pře­ži­tí — Kurá­to­ři — Sny balet­ních šéfů
(léto 2013)

Sou­čas­ná eko­no­mic­ká a hos­po­dář­ská kri­ze, kte­rou se zaklí­na­jí poli­ti­ci u nás i ve svě­tě, inspi­ro­va­la redak­ci Taneč­ní zóny k výzku­mu „stra­te­gií pře­ži­tí”. Son­da­mi do sil­ných i zce­la zhrou­ce­ných evrop­ských eko­no­mik jsme zjiš­ťo­va­li, jaká je situ­a­ce tam­ních taneč­ních subjektů.

V Čes­ku je finan­co­vá­ní umě­lec­kých a kul­tur­ních pro­jek­tů dlou­ho­do­bě trau­ma­tic­ké, kri­ze nekri­ze. Přes­to se stá­le tan­ci daří, sou­dí­me-li dle akti­vit taneč­ních stu­dií, stagi­on a kva­li­ty nových pre­mi­ér. Účin­né stra­te­gie musí­me tedy hle­dat i u nás.

V oblas­ti dra­ma­tur­gie se obje­vu­je nový pojem, a to je „kurá­tor­ství”. Co ten­to ter­mi­no­lo­gic­ký posun zna­me­ná, zkus­te s námi prozkoumat.

Sevře­ní a boj s kaž­do­den­ní rea­li­tou se týká i na pohled tak roman­tic­ké pro­fe­se jako je vede­ní bale­tu. V sérii roz­ho­vo­rů s čes­ký­mi balet­ní­mi šéfy se ptá­me na jejich sny a ide­ál­ní vize.