4/18

Vyšla Taneč­ní zóna 4/2018

Všem pří­z­niv­cům tan­ce a fyzic­ké­ho diva­dla s rados­tí ozna­mu­je­me, že přes všech­ny eko­no­mic­ké a jiné pro­blémy vyšlo prv­ní letoš­ní čís­lo Taneč­ní zóny a na léto se chys­tá další.

Hlav­ním téma­tem Taneč­ní zóny 1/2018 je ohléd­nu­tí se za loň­ským rokem v čes­kém taneč­ním diva­dle a letoš­ní Čes­ká taneč­ní plat­for­ma. Věno­va­li jsme jim tzv. Brá­ny vní­má­ní, jimiž vždy vstu­pu­je­me do hlub­ších, struk­tu­ro­va­něj­ších vrs­tev vybra­ných témat.

Dále jsme zahá­ji­li cyk­lus Měs­to v pohy­bu, ve kte­rém se bude­me věno­vat taneč­ní­mu a fyzic­ké­mu diva­dlu v čes­kých a morav­ských, malých i vel­kých měs­tech. Na úvod jsme se vyda­li do Ost­ra­vy. Nabí­zí­me his­to­ric­ký vhled do taměj­ší­ho balet­ní­ho diva­dla od Roma­na Vaš­ka, roz­ho­vo­ry s (býva­lým a sou­čas­nou) umě­lec­ký­mi šéfy bale­tu Národ­ní­ho diva­dla morav­sko­slez­ské­ho Igo­rem Vej­sa­dou a Len­kou Dří­ma­lo­vou, roz­ho­vor o fes­ti­va­lu Nor­ma s Mar­kem Pokor­ným, teo­re­ti­kem, kurá­to­rem a ředi­te­lem Gale­rie měs­ta Ost­ra­vy PLATO, a krát­ký pro­fil Bílé­ho divadla.

Dal­ším vel­kým téma­tem, kte­ré­mu se v Tz 1/2018 věnu­je­me, je inklu­ziv­ní diva­dlo. Infor­mu­je­me o něm jak srze repor­tá­že z našich i zahra­nič­ních fes­ti­va­lů tak pro­fi­ly sou­bo­rů a osob­nos­tí. Kon­krét­ně při­ná­ší­me pro­fil výraz­né osob­nos­ti toho­to prou­du diva­dla, Pol­ky Justy­ny Sob­c­zyk, mos­kev­ské­ho fes­ti­va­lu Pro­te­a­tr a tam­ní­ho stu­dia Krug, praž­ské­ho Taneč­ní­ho stu­dia Light a brněn­ské­ho diva­dla Aldente.

A pokra­ču­je­me v loni zapo­ča­té 8‑dílné antro­po­lo­gic­ké ces­tě Sta­ni­sla­va Sla­vic­ké­ho Tanec a ritu­ál od vzni­ku fyzic­ké­ho diva­dla v Afri­ce přes ostat­ní svě­ta­dí­ly k dnešku. Po loň­ské Afri­ce, Latin­ské Ame­ri­ce a Oce­á­nii jsme se dosta­li na Blíz­ký východ a do Středozemí.

Kupuj­te nás, sle­duj­te nás, buď­te nám naklo­ně­ni. Taneč­ní zónu si může­te objed­nat na adre­se Taneč­ní zóna, DÚ, Celet­ná 17, 110 00 Pra­ha 1, ane­bo kou­pit ve vybra­ných pro­dej­nách včet­ně taneč­ních diva­del – mj. Ponec, Archa, Alta, Paměť ad. Kaž­dá pozi­tiv­ní zprá­va od Vás – čte­ná­řů – je pro nás důle­ži­tou vzpru­hou vytr­vat i v sou­čas­ných nepří­z­ni­vých eko­no­mic­kých a inte­lek­tu­ál­ních pod­mín­kách. V úvod­ní­ku nazval sou­čas­né pro­blémy Taneč­ní zóny její šéf­re­dak­tor Vla­di­mír Hulec titul­kem Hub­ne­me. Dou­fá­me, že — i s vašim při­spě­ním — k dal­ší­mu hub­nu­tí už nedojde.

Redak­ce Taneč­ní zóny