4/20

V rám­ci nej­no­věj­ší­ho čís­la Taneč­ní zóny 4/2020 si může­te pře­číst roz­sáh­lý bilanč­ní roz­ho­vor se zakla­da­te­li tra­dič­ní­ho pod­zim­ní­ho fes­ti­va­lu pohy­bo­vé­ho diva­dla 4+4 dny v pohy­bu, kte­rý se vlo­ni ode­hrál kvů­li koro­na­vi­ro­vým opat­ře­ním jen ve zkrá­ce­né for­mě tří dnů. U fes­ti­va­lu 4+4 dny v pohy­bu je mož­né zůstat i na násle­du­jí­cích strán­kách, neboť Jana Sopro­vá vyzpo­ví­da­la spo­lui­ni­ci­á­to­ra mno­ha témat fes­ti­va­lu, Tomá­še Žiž­ku a Vla­di­mír Hulec zase hovo­řil s fes­ti­va­lo­vým výtvar­ní­kem Krišto­fem Kinterou.

Dal­ším téma­tem s názvem Ústí v pohy­bu od taneč­ní­ho kri­ti­ka a pub­li­cis­ty Roma­na Vaš­ka se uza­ví­rá dvou­le­tý cyk­lus por­trétů mimo­praž­ských čes­kých a morav­ských balet­ních sou­bo­rů. Člá­nek mapu­je neleh­ký pová­leč­ný vývoj bale­tu v ústec­kém regi­o­nu až do dneš­ních dní.
Dále si může­te pře­číst zají­ma­vý roz­ho­vor Mar­kéty Jůzo­vé s dlou­ho­le­tým diri­gen­tem Národ­ní­ho diva­dla Davi­dem Šve­cem o nastu­do­vá­ní klí­čo­vých bale­tů prv­ní scé­ny, včet­ně děl jako Leon­ce a Lena, Time­less či Kyli­án-Mos­ty času. Násle­du­jí­cí roz­ho­vor Jana Sopro­vá ved­la s svě­tozná­mou taneč­ní lek­tor­kou Blan­kou Žiž­ka o jejím diva­dle Wil­ma The­a­ter ve Phi­la­de­phii i o jejím půso­be­ní v Čechách. Posled­ní roz­ho­vor je věno­ván per­for­mer­ce, cho­re­o­gra­f­ce a zpě­vač­ce spo­jo­va­né se sou­bo­rem Spit­fi­re Com­pa­ny, Céci­le da Cos­ta. V roz­ho­vo­ru se Tati­a­na Bre­de­ro­vá dotý­ká napří­klad její­ho sólo­vé­ho před­sta­ve­ní Rose­ly­ne, kte­ré bylo inspi­ro­vá­no sku­teč­ným setkáním.
V rám­ci oddí­lu Zóna Street Art nalez­ne­te člá­nek Proč krá­sa a kru­tost krá­čí vždy spo­lu? o umě­ní graf­fi­ti a street art a o tom, že tyto vizu­ál­ní for­my byly původ­ně inspi­ro­vá­ny tan­cem, kon­krét­ně sub­kul­tu­rou hip hopu a breakdance.
V oddí­lu Zóna Per­for­man­ce nalez­ne­te tex­to­vý obsah před­sta­ve­ní Lon­ging Lasts Lon­ger legen­dár­ní newy­or­ské avant­gard­ní per­for­mer­ky Pen­ny Arca­de, uve­de­né v rám­ci fes­ti­va­lu 4+4 dny v pohy­bu v roce 2017. Člá­nek je dopro­vá­zen roz­ho­vo­rem s Pen­ny Arca­de z roku 2019.
V závě­reč­ném oddí­lu nalez­ne­te čti­vé zakon­če­ní cyk­lu věno­va­né­ho kni­ze Miřen­ky Čecho­vé Balet­ky v podo­bě popu­lár­ní­ho vir­tu­ál­ní­ho kula­té­ho sto­lu na téma­ta, kte­rá se v kni­ze objevují.