4/16

Vyšla Taneč­ní zóna č. 4/16 vyšla 22.12.2016

Tanec vyja­dřu­je obec­né záko­ni­tos­ti vesmí­ru a se slu­no­vra­tem při­chá­zí Taneč­ní zóna 4/2016. Ve víru spi­ri­tu­ál­ní­ho tan­ce se ocit­ne­te díky Nině Van­ge­li. Se slo­ven­skou taneč­ni­cí a cho­re­o­gra­f­kou Zuzan Vesan Kozán­ko­vou a mul­tiin­stru­men­ta­lis­tou Mao­kem vás pro­ve­de ritu­á­lem Pro Gaiu, do sfé­ry nad­po­zem­ských svě­tů se vzne­se­te s chasi­dy. „Co nedo­ká­že­te obje­vit ve vlast­ním těle, neob­je­ví­te nikde jin­de na celém svě­tě,” řekl okul­tis­ta a mys­li­tel Geor­gij Gur­dži­jev, armén­ský otec zkou­ma­vé­ho posvát­né­ho tan­ce. Čes­kou his­to­rii „tan­ce tem­not” roze­bí­rá Vla­di­mír Hulec s pří­sluš­ní­ky Kme­ne butó: zakla­da­te­li sku­pi­ny Jum­ping Hama­da Jiřím Dobe­šem a Micha­lem Zahrad­ní­kem a rodač­kou z Kav­ka­zu, per­for­mer­kou Iri­nou Andre­je­vou (Tea­tr Novo­go Fron­ta). Ve vánoč­ní nadíl­ce roz­ho­vo­rů se od šéfa bale­tu Národ­ní­ho diva­dla Brno a zakla­da­te­le Bale­tu Bra­ti­sla­va Mária Rada­čov­ské­ho (Nizo­zem­sko, Kana­da, SND) dozví­te, že demo­kra­cie v bale­tu nee­xis­tu­je. Rus­ký akci­o­nis­mus je téma­tem interwiev s per­for­me­rem, kon­cep­tu­ál­ním uměl­cem a poli­tic­kým akti­vis­tou Petrem Pavlen­ským. Diva­dlo-pla­kát, inter­ven­ce do tká­ně měs­ta, diva­del­ní anar­chis­té – v Pol­sku víří sto­ja­té vody sku­pi­na Aka­de­mie ruchu, ale gue­rillu uměl­ců najde­me i v san­fran­ciské čtvr­ti Ten­der­lo­in. Zóna Fes­ti­va­ly se vra­cí na 4+4 dny v pohy­bu, MF doku­men­tár­ní­ho diva­dla Akcent v Diva­dle Archa a ana­ly­zu­je „con­tem­po­ra­ry dada” na ber­lín­ském Tanz im August. Per­for­mer­kou pro­ti své vůli se sta­la pře­kla­da­tel­ka fran­couz­šti­ny na worksho­pu Nico­le Mos­soux. Stav čes­ké­ho bale­tu v regi­o­nech reflek­tu­je Výroč­ní zprá­va II. O své insce­na­ci Orts­flüch­tig (pro­jekt Respon­dART ve Stu­diu Alta) mlu­ví Johan­na Roggan z Dráž­ďan. Jiří Rot­bauer napsal poe­tic­ké recen­ze na pro­duk­ce Jak zabít Hamle­ta a Kon­tra­punkt reži­sé­ra a light designe­ra Jana Komár­ka. Slo­ven­ská uměl­ky­ně Slá­va Daub­ne­ro­vá bodu­je per­for­man­cí-soud­nič­kou Solo Lamen­to­so. Na stu­den­ta dra­ma­tur­gie Vác­la­va Hav­la a jeho mož­ná prv­ní scé­nář vzpo­mí­ná jubi­lant­ka Eva Kröschlo­vá. V Radi­o­ak­tiv­ní zóně si dobi­je­te data recenz­ním prů­ře­zem sezó­nou. Na závěr si zame­di­tuj­te nad tím, zda je olym­pis­mus filo­zo­fií moder­ní­ho tance.

„Pohyb prou­dí, ale střed je v kli­du, nehyb­ný”. Buď­me si navzá­jem pev­ným středo­bo­dem i v příš­tím roce. PF 2017!