3/16

Taneč­ní zóna č. 3/16 vyšla 16.11.2016

Skli­ze­no! Taneč­ní zóna č. 3/16 je tu. Z boha­té úro­dy roz­ho­vo­rů se dozví­te, o co jde čle­nům mezi­o­bo­ro­vé umě­lec­ké labo­ra­to­ře HandaGoteresearch&development, proč řeší ritu­á­ly a brouč­ky v dešt­ném pralese.Tvrdá 90. léta v Mosk­vě for­mo­va­la sou­čas­ný moder­ní rus­ký tanec, per­for­ma­tiv­ní umě­ní a tvor­bu zakla­da­te­le Sai­ra­Blan­che­The­a­ter Ole­ga Sou­li­men­ka, žijí­cí­ho ve Víd­ni. Z Kaza­chstá­nu až na post pri­ma­ba­lerí­ny v Stutt­gar­ter­Ballett se pro­tan­či­la Anna Osad­cen­ko. A jaký je váš sen? Půso­bit v Diva­dle Con­ti­nuo jako Sara Bocchi­ni? Zkou­mat téma víry non­ver­bál­ním diva­dlem, nebo BuskingUn/limited? Odpo­ví­da­jí absol­vent­ky magis­ter­ské­ho stu­dia kated­ry pan­to­mi­my praž­ské HAMU Bar­bo­ra Deb­ná­ro­vá a Lin­da Petá­ko­vá-Straub, z jejíž magis­ter­ské prá­ce o ree­nact­men­tu při­ná­ší­me ukáz­ku. Nebo být v Lim­bu? Akro­bat­ky ze stej­no­jmen­né aus­tral­ské show Eve­ly­na­Allard a Mika­e­la Bre­se nadchly Let­nou, což je výzva navští­vit šapi­tó aus­tral­ské­ho nové­ho cir­ku­su obec­ně. Pes­t­ro­ba­rev­nost pod­zi­mu trumf­ne nabíd­ka reflexí fes­ti­va­lů 2016 TANEC PRAHA, Pra­gue Frin­ge, Za dveř­mi, Nul­tý bod a Let­ní Let­ná, slo­ven­ské­ho Kiosku a vídeň­ské­ho imPul­sTanz. Pivoň­ko­vý pavi­lón aneb Návrat duše tra­dič­ní Šan­ghaj­ské ope­ry na Praž­ském jaru, pohy­bo­vé vzor­ce nási­lí v díle izra­el­ské­ho uměl­ce Arka­di­ho Zai­de­se na fes­ti­va­lu 4+4 dny v pohy­bu a výkon per­for­mer­ky Céci­le da Posta­ve Vypra­vě­či sku­pi­ny Spit­fi­re Com­pa­ny reflek­tu­je Nina Van­ge­li. Výroč­ní zprá­vu o sta­vu čes­ké­ho bale­tu po roce 1989 sepsal Roman Vašek a 1. díl věnu­je praž­ským sou­bo­rům. Celý svět je fla­men­co, ale­spoň pro taneč­ni­ci, peda­gož­ku a cho­re­o­gra­f­ku Janu Drdác­kou a zakla­da­tel­ku čes­ké­ho fla­men­ko­vé­ho fes­ti­va­lu Karol Mar­tin­co­vou. Více v Taneč­ních kme­nech s foto­gra­fie­mi Ruve­na Afa­nado­ra. Než vás pozve­me do vánoč­ní zóny, uží­vej­te tan­ce ve spa­da­ném listí.