4/09 — Tanec a smrt

Tanec a smrt
(zima 2009)

Smrt před­sta­vu­je posled­ní, defi­ni­tiv­ní pro­mě­nu těla, pro­to tím­to téma­tem Taneč­ní zóna zavr­šu­je svůj roč­ník věno­va­ný zvlášt­ním těles­ným sta­vům a jejich meta­mor­fózám. Vstup­ní esej Cho­re­o­gra­fie smr­ti aneb Jak se dělá smrt Niny Van­ge­li uvá­dí do kon­tex­tu dět­ské hry a slav­né cho­re­o­gra­fic­ké opu­sy. Očist­nou psy­cho­so­ci­ál­ní funk­ci stře­do­vě­kých dan­ce maca­bres při­po­mí­ná naše ame­ric­ká dopi­so­va­tel­ka Kate Mat­ting­ly. Jak sou­vi­sí Hol­be­i­no­vy slav­né dře­vo­ry­ty s ani­mo­va­ným fil­mem, čtě­te ve stu­dii Pet­ra Šour­ka — Loko­mo­ce bez emo­ce aneb Kost­li­vé ději­ny ani­mo­va­né­ho fil­mu. Mrt­vý bod, zná­mý pojem limón tech­ni­ky, ana­ly­zu­je ve svém člán­ku Suspensi­on — bar­do tan­ce Zuna Kozán­ko­vá. Téma smr­ti nabíd­lo pří­le­ži­tost před­sta­vit dvě u nás dosud nezná­má jmé­na: Julie Kočí zpra­co­va­la pro­fil Gise­le Vien­ne, fran­couz­ské reži­sér­ky, v jejíž tvor­bě je smrt kon­stant­ním téma­tem. S ital­ským diva­del­ním extre­mis­tou uhra­nu­tým dílem Mar­ký­ze de Sade Enri­cem Frat­ta­ro­lim vás sezná­mí Nina Van­ge­li v člán­ku s podti­tu­lem Nestoud­nost smrti.

V něko­li­ka tex­tech při­po­me­ne­me nedáv­no zesnu­lé taneč­ní legen­dy — Pinu Bausch, Mer­ce Cun­ningha­ma a Micha­e­la Jacksona.

V blo­ku Hi — res se věnu­je­me diva­dlu Alfred ve dvo­ře, kte­ré, jak pra­ví titu­lek jed­no­ho z pří­spěv­ků, sto­jí na křižovatce.

V recen­zích najde­te jak domá­cí, tak zahra­nič­ní udá­los­ti. Snad nej­slav­něj­ší­ho fla­men­ko­vé­ho taneč­ní­ka sou­čas­nos­ti — Isra­e­la Gal­vá­na a jeho posled­ní dílo O kon­ci věcí vez­dej­ších… Redux před­sta­vu­je Tho­mas Hahn; o osla­vách 50. naro­ze­nin NDT infor­mu­je Mar­ce­la Beno­ni­o­vá a nové dílo význam­né­ho japon­ské­ho cho­re­o­gra­fa Sabu­ro Teshi­ga­wa­ry Posed­lost — Jis­tý pes A ana­ly­zu­je Nina Van­ge­li. Z domá­cích pre­mi­ér např. komen­tu­je­me Small hour ago sou­bo­ru 420PEOPLE, výsle­dek spo­lu­prá­ce Anny Polív­ko­vé a taneč­ní sku­pi­ny Ver­Te — Pří­pa­dy dok­to­ra Tou­re­ta, novou pre­mi­é­ru Ioa­ny Mony Popo­vi­ci The Amne­sic Days of Polar Nights… a dal­ší a další.

Niče­ho se neboj­te a čtě­te Taneč­ní zónu!