4/08 — Energie – Ideál

Ener­gie – Ideál 
(zima 2008)

Nové dvoj­čís­lo Taneč­ní zóny posti­hu­je dvě, pro tanec klí­čo­vá, téma­ta. Tělo je sou­sta­vou ener­ge­tic­kých toků. Jak s tou­to vnitř­ní ener­gií efek­tiv­ně pra­co­vat a jak její pomo­cí tvo­řit objas­ňu­jí člán­ky Zuny Kozán­ko­vé Jsme kon­den­zo­va­ná ener­gie a Tanec je zázna­mem ener­gie. Prak­tic­kou zku­še­nost a vědo­mou refle­xi ener­gie při­ná­ší text Kate­ři­ny Stu­pec­ké Ener­gie a inspi­ra­ce a dia­log taneč­nic Nata­ši Novot­né a Pet­ry Haue­ro­vé. Nad potře­bou nových pří­stu­pů k ana­lý­ze taneč­ní tvor­by se v ese­ji Sta­ré věci, nové sta­ros­ti zamýš­lí Nina Vangeli.

O taneč­ním ide­á­lu na pří­kla­du nej­vy­hle­dá­va­něj­ší balerí­ny na youtube.com Poli­ny Semi­o­nov­ny uva­žu­je ame­ric­ká taneč­ni­ce a teo­re­tič­ka Kate Mat­ting­ly. Sou­vis­lost evo­luč­ních prin­ci­pů s gene­ti­kou a vývo­jem tan­ce pro­mýš­lí Bru­ce Michel­son v ese­ji Gene­tic­ká evo­lu­ce v tan­ci. O tom, jak „ide­á­ly“ nacis­tic­ké ide­o­lo­gie ovliv­ni­ly vývoj ausdrucktanz – čtě­te v mate­ri­á­lu Tanec a ide­á­ly nacis­mu auto­rek Kat­ji Schne­i­der a Patri­cie Stöckemann.

V pra­vi­del­ných rubri­kách HI-RES před­sta­ví­me zblíz­ka tvor­bu sku­pi­ny Nano­hach a čin­nost sdru­že­ní SE.S.TA. Vel­ký blok recen­zí komen­tu­je domá­cí i zahra­nič­ní fes­ti­va­ly, pre­mi­é­ry a hos­to­vá­ní, kte­rá se ode­hrá­la v prů­bě­hu uply­nu­lé­ho pod­zi­mu a pro­bí­ha­jí­cí zimy. Může­te se těšit i na vel­ké roz­ho­vo­ry – ten­to­krát se slav­ným brit­ským cho­re­o­gra­fem a taneč­ní­kem Nige­lem Char­nockem a Javie­rem Curou, Argen­tin­cem, kte­rý rozu­mí ener­gii tan­ga i ta-či!

Pře­je­me hod­ně ener­gie na ces­tě za vaši­mi ideály.