3/08 — Dance Zone 2008 (speciál)

Dan­ce Zone 2008 
(ang­lic­ký spe­ci­ál o čes­kém tan­ci, pod­zim 2008)

Zprá­vu svě­tu o tom, jak se tan­čí v Pra­ze podá­vá nové čís­lo Taneč­ní zóny – Dan­ce Zone. V odbor­ných stu­di­ích při­bli­žu­je­me zahra­nič­ní taneč­ní obci čes­ké myš­le­ní o tan­ci. Při­ná­ší­me mj. pro­fi­ly sou­bo­rů – Far­my v jes­ky­ni, TOW, DOT504, Krep­ska a Ioa­ny Mony Popo­vi­ci. Dále roz­ho­vo­ry s cho­re­o­gra­fy Vili­a­mem Dočo­lo­man­ským, Len­kou Otto­vou a také dia­log o ener­gi­ích, kte­rý spo­lu ved­ly Nata­ša Novot­ná (420 Peo­ple) s Petrou Haue­ro­vou (TOW). Čís­lo je kon­ci­po­vá­no také jako prů­vod­ce taneč­ní Pra­hou — před­sta­vu­je­me stagi­o­ny mají­cí na pro­gra­mu taneč­ní a pohy­bo­vé žán­ry, ale i sku­teč­né tan­čír­ny, kam mohou zajít zahra­nič­ní návštěv­ní­ci na sal­su, tan­go, nebo dis­co. Refe­ru­je­me i o čes­kém taneč­ním feno­mé­nu, kte­rým jsou kur­zy spo­le­čen­ské­ho tan­ce pro tee­nage­ry, kte­ré pat­ří neod­mys­li­tel­ně k dospí­vá­ní kaž­dé čes­ké generace.

Taneč­ní zóna ten­to­krát celá v bar­vě a celá anglicky!

Dan­ce Zone 2008 – spe­cial issue about czech con­tem­po­ra­ry dance

The Dan­ce­Zo­ne edi­tor­ship which has been pub­lishing a review for con­tem­po­ra­ry dan­ce sin­ce 1997 has pre­pa­red a spe­cial issue in Eng­lish. The maga­zi­ne offres pro­fi­les of lea­ding Czech dan­ce com­pa­nies and pro­du­cers- Farm in the Cave, TOW, DOT504, Krep­sko and Ioa­na Mona Popo­vi­ci. It pub­lishes inter­views with cho­re­o­gra­phers, such as Vili­am Dočo­lo­man­ský (Farm in the Cave ) and Len­ka Otto­vá (DOT504),or dia­lo­gue between a dan­cer Nata­ša Novot­ná (420 Peo­ple) and a cho­re­o­gra­pher and dan­cer Pet­ra Haue­ro­vá (TOW) about ener­gies. In spe­ci­a­li­zed reviews Czech thin­king about con­tem­po­ra­ry dan­ce is reflec­ted to inform and appro­ach fore­ign public.

More­o­ver, the issue is con­ce­i­ved as a gui­de-book to dan­ce in Pra­gue- it pre­sents venu­es for dif­fe­rent dan­ce genres and phy­s­i­cal the­a­t­re, as well as famous dan­ce halls, whe­re fore­ign visi­tors can come to dan­ce sal­sa, tango,or dis­co dance.You will read about a spe­cial Czech phe­no­me­non — social dan­ce clas­ses for tee­nagers — which is a inse­pa­ra­ble part of ado­lescen­ce of eve­ry Czech generation.

Do you want to know what´s the dan­ce like in the Czech repub­lic? Order Dan­ce Zone on: redakce@dancezone.cz

Pri­ce: 10 euro/180 Kč