2/09 — Tanec a homosexualita

Tanec a homosexualita 
(Ohléd­nu­tí za létem s Taneč­ní zónou, pod­zim 2009)

Roč­ník věno­va­ný zvlášt­ním sta­vům těla a jeho meta­mor­fózám pokra­ču­je čís­lem věno­va­ným tan­ci a homose­xu­a­li­tě. Roz­bor dvou nových cho­re­o­gra­fic­kých apo­kry­fů Nižin­ské­ho Fau­no­va odpo­led­ne — L’apres-midi Raimun­da Hoghe­ho a Faun(s) Oli­vie­ra Dubi­o­se — při­ná­ší stu­die němec­ko-fran­couz­ské­ho kri­ti­ka Tho­ma­se Hah­na Faun gayem. Jak je to se spo­le­čen­ským stau­tem homose­xu­á­lů v dneš­ních USA a jak na to rea­gu­jí taneč­ní uměl­ci popi­su­je naše ame­ric­ká dopi­so­va­tel­ka Kate Mat­ting­ly v člán­ku Kogni­tiv­ní disonance.

Nad otáz­kou, zda mají gay­o­vé spe­ci­ál­ní pohy­bo­vou tech­ni­ku se zamýš­lí taneč­ník a cho­re­o­graf Jaro Viňar­ský v sebe­re­fle­xi Tělo iné­ho muža. V roz­ho­vo­ru Jany Návra­to­vé s Jiřím Bar­to­van­cem, taneč­ní­kem sou­bo­ru Sashy Waltz, se dočte­te, že Sexu­a­li­ta je jenom jed­na. Mar­ké­ta Faus­to­vá zase zpo­ví­da­la cho­re­o­gra­fa Jana Kode­ta, kte­rý pro­hla­šu­je, že je tře­ba: Být ote­vře­ný a svo­bod­ný, jak jen mohu být. V blo­ku Hi res ten­to­krát infor­mu­je­me o pro­jek­tu Tanec ško­lám a o kon­cep­ci před­mě­tu taneč­ní a pohy­bo­vé výcho­vy v základ­ních školách.

Recen­zen­ti Taneč­ní zóny se věno­va­li fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha 2009 (Jana Návra­to­vá – Málo udá­los­tí, hod­ně zby­teč­nos­tí), nové pre­mi­é­ře sou­bo­ru Nano­hach a Jana Komár­ka Zlo­čin a trest (Alex Švam­berk), Nina Van­ge­li vás ve své recen­zi Vzne­še­ný vězeň pro­ve­de zus­kov­sko-kyli­á­nov­ským Extré­mem. Roman Vašek spo­jil komen­tář k veče­ru brat­ří Bube­níč­ko­vých v ND se zamyš­le­ním nad „migra­cí“ čes­kých taneč­ních uměl­ců. Jana Bohutín­ská si zase vší­má jak se v našich oper­ních domech „zpí­vá, cvi­čí, trsá a tan­čí“. S Mar­ké­tou Faus­to­vou navští­ví­me La Puty­ku a s Len­kou Eidl­pe­so­vou sou­čas­ný taneč­ní New York. Vel­kým roz­ho­vo­rem Mar­kéty Kaň­ko­vé s Evou Bla­žíč­ko­vou při­po­mí­ná­me také jed­nu z vel­kých udá­los­tí sezó­ny – Špalíček.

Gay fri­en­dly!