4/07 — Technologie a techniky těla

Tech­no­lo­gie a tech­ni­ky těla 
(zima 2007)

Zim­ní Taneč­ní zónou nahléd­ne­te do digi­tál­ní­ho, vir­tu­ál­ní­ho, kyber­ne­tic­ké­ho, medi­ál­ní­ho svě­ta, v němž je tan­čí­cí tělo zvlášt­ním kom­po­zi­tem i soft­warem. His­to­rii nových tech­no­lo­gií při­bli­žu­jí např. člán­ky Média a Per­for­man­ce v Live Electro­nic Arts němec­ké odbor­ni­ce na tuto pro­ble­ma­ti­ku Bar­ba­ry Büs­cher, nebo text teo­re­tič­ky inter­ak­tiv­ních médií Jany Horá­ko­vé. Obra­zy jsou nesmr­tel­né, těla pomí­ji­vá. Se sou­čas­nou svě­to­vou špič­kou obo­ru kon­ver­zo­val Pavel Sed­lák, kurá­tor gale­rie CIANT, kte­rý oslo­vil před­ní před­sta­vi­te­le tech­no­lo­gií v oblas­ti sou­čas­né­ho tan­ce a digi­tál­ní performance.

Urči­tý kon­trast com­pu­te­ro­vé­mu svě­tu nových médií nabí­zí­me v mate­ri­á­lech o těles­ných a taneč­ních tech­ni­kách — napří­klad v lehce gen­de­ro­vé stu­dii Chvá­la schou­le­ní Danie­ly Hodro­vé, nebo v člán­ku Kineste­tic­ký smy­sl a dyna­mic­ké těles­né jed­ná­ní, v němž ame­ric­ká antro­po­lož­ka Bren­da Far­nell objas­ňu­je poje­tí těla bra­zil­ské­ho kme­ne Kaši­na­vů. O tom, že tělo může­me chá­pat jako tech­no­lo­gic­kou jed­not­ku schop­nou tva­ro­vých pro­měn vás pře­svěd­čí empi­ric­ká argu­men­ta­ce Zuny Kozán­ko­vé. Komen­tář Kate Mat­ting­ly se věnu­je aktu­a­li­za­ci kla­sic­ké taneč­ní tech­ni­ky for­mou nových metod a přístupů.

V recenz­ní čás­ti hod­no­tí­me boha­tou domá­cí pod­zim­ní taneč­ní skli­zeň a v pro­fi­lo­vém High Reso­lu­ti­on při­ná­ší­me pohled zblíz­ka na fun­go­vá­ní, tvor­bu a před­sta­vi­te­le sou­bo­ru DOT 504, kte­rý má za sebou prv­ní rok své­ho pro­fe­si­o­nál­ní­ho působení.

Long Live the Body!