3/07 — Tanec ve Francii

Tanec ve Francii 
(pod­zim 2007)

Sou­čas­ný tanec ve Fran­cii před­sta­vu­je­me pro­střed­nic­tvím pro­fi­lů urču­jí­cích osob­nos­tí fran­couz­ské­ho tan­ce – Maguy Marin, Jose­fa Nad­je, Caro­lyn Carl­son, hipho­pe­ra Mou­ra­da Mer­zouki­ho a dal­ších. Ptá­me se fran­couz­ských i čes­kých odbor­ní­ků na to, v čem spo­čí­vá fran­couz­ská taneč­ní iden­ti­ta, žasne­me nad vyspě­lou infrastruk­tu­rou cho­re­o­gra­fic­kých cen­ter (mít tak v Čechách aspoň jed­no!) a nad celým sys­té­mem pod­po­ry taneč­ní tvor­by, výcho­vy, jak jej pro náš časo­pis podrob­ně popsal J. Fr. Mun­nier, pro­fe­sor Sor­bon­ny, pro­gra­mo­vý ředi­tel a pro­du­cent řady paříž­ských diva­del a fes­ti­va­lů. Zají­ma­li jsme se i o typic­ký fran­couz­ský žánr – cirque nou­ve­au a v roz­sáh­lém roz­ho­vo­ru s čes­kou taneč­ni­cí Tere­zou Bon­net — Šen­ko­vou zkou­ma­li lesk a bídu Mou­lin Rou­ge jako mís­ta taneč­ní boles­ti a dis­ci­plí­ny. Vzpo­mín­ky taneč­ní doyen­ky madam Fra­nço­i­se Dupuy objas­ňu­jí his­to­rii zápa­sů o pro­sa­ze­ní tan­ce ve Fran­cii a dodá­va­jí důle­ži­tý kon­text i jis­tou nadě­ji našim podob­ným snahám.

Recenz­ní část při­ná­ší exklu­ziv­ní reflexe klí­čo­vých fes­ti­va­lů –Mont­pel­lier Dan­se, vídeň­ské­ho Impul­sTanz, salzbur­ské Som­mer­Sce­ne i domá­cí­ho Tan­ce Pra­ha. Roz­ho­vor a recen­ze při­po­me­ne pozd­ně­let­ní hos­to­vá­ní fla­men­ko­vé divy Belén Maya.

Dan­sez avec nous!