1/08 — Tanec a těhotenství

Tanec a těhotenství 
(jaro 2008)

V minu­los­ti taneč­ni­ce radě­ji skrý­va­ly své nad­chá­ze­jí­cí mateř­ství, ane­bo na něj rezig­no­va­ly zce­la. Těho­ten­ství před­sta­vo­va­lo rizi­ko pro jejich pro­fes­ní život. V moder­ním taneč­ním svě­tě se „jiný stav těla“ stá­vá při­ro­ze­nou sou­čás­tí kari­é­ry taneč­nic, kte­rým navíc ten­to výluč­ný těles­ný pro­ži­tek při­ná­ší nová pozná­ní a umě­lec­kou zralost.

Ame­ric­ká dopi­so­va­tel­ka naše­ho časo­pi­su Kate Mat­ting­ly se v člán­ku Balerí­ny a děti zamě­ři­la na posto­je sólis­tek před­ních ame­ric­kých balet­ních sou­bo­rů k téma­tu těho­ten­ství. V exklu­ziv­ním roz­ho­vo­ru se o svo­ji zku­še­nost s oče­ká­vá­ní dvoj­čat podě­li­la se Zunou Kozán­ko­vou iko­na sou­bo­ru La La Human Ste­ps Loui­se Lecavaliere.

O novém poro­zu­mě­ní tíze a leh­kos­ti těla se zře­te­lem k Laba­no­vě ana­lý­ze pohy­bu píše v člán­ku Víla velry­ba Zuza­na V. Otče­nášo­vá. Zuna Kozán­ko­vá ve svém mate­ri­á­lu Lůno ženy reha­bi­li­tu­je posvát­nost těho­ten­ství a jeho ritu­ál­ní aspek­ty. K téma­tu při­ná­ší­me i prak­tic­ké člán­ky — např. o józe v obdo­bí těho­ten­ství, o bla­ho­dár­ném vli­vu břiš­ní­ho tan­ce ale i pro­mě­nách žen­ské­ho těla během deví­ti měsí­ců se zře­te­lem na taneč­ní praxi.

Blok HI RES ten­to­krát zaost­řil na taneč­ní sou­bor Ver­Te — Vero­ni­ku Kot­lí­ko­vou, Tere­zu Ondro­vou, Pet­ra Kot­lí­ka (a všech­ny jejich dospě­lé i dět­ské spolupracovníky).

V recen­zích reflek­tu­je­me pře­de­vším domá­cí pre­mi­é­ry — např. nové dílo Len­ky Bar­tůň­ko­vé Requi­em, dále 100 Woun­ded Tears sou­bo­ru DOT504, záhad­nou per­for­man­ci Údo­lí Jaku­ba Kopec­ké­ho nebo nové pre­mi­é­ry Ver­te Canis Lupus a Jaja Papus. Při­ná­ší­me i refle­xi z ofi­ci­ál­ních scén — Nina Van­ge­li recen­zu­je nové Labu­tí v ND Pra­ha a Jaro­slav Paš­mik sle­do­val Orfea v režii cho­re­o­gra­fa Mar­ka Morri­se pří­mo v MET. Z fes­ti­va­lů komen­tu­je­me Malou inven­tu­ru a paříž­ský Hors saison.

Tanec je jiný stav! Tan­če­te i v jiné stavu!