2/2016

Taneč­ní zóna č. 2/16 vyšla 23.6.2016

Dru­hé čís­lo Taneč­ní zóny 2016 je nasmě­ro­vá­no aktu­ál­ně k mezi­ná­rod­ní­mu fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha, a spe­ci­ál­ně k jeho nej­vět­ší hvězdě,světoznámému fla­men­ko­vé­mu taneč­ní­ku Isra­e­lu Gal­vá­no­vi, o kte­rém se mlu­ví stří­da­vě jako o Vac­la­vu Nižin­ském (vzhle­dem k jeho taneč­ní vir­tu­o­zi­tě) a jako o Wil­li­a­mu For­sy­tho­vi fla­men­ka (vzhle­dem k jeho revo­luč­ní­mu pří­stu­pu ke fla­men­ko­vé tra­di­ci). Uve­řej­ňu­je­me roz­sáh­lý pře­klad ukáz­ky z kni­hy, kte­rou věno­val ISRAELU GALVÁNOVI vel­mi zná­mý fran­couz­ský kun­sthis­to­rik a filo­sof Geor­ges Didi-Huber­man. (Za zapůj­če­ní jedi­né­ho fran­couz­ské­ho exem­plá­ře této kni­hy v Čes­ké repub­li­ce děku­je­me Mar­kétě Perroud z Tan­ce Pra­ha.) – Dále v tom­to čís­le nalez­ne­te roz­sáh­lou zprá­vu o prů­bě­hu SPRINGFORWARD v Plzni, včet­ně objas­ně­ní struk­tu­ry a fun­go­vá­ní význam­né mezi­ná­rod­ní sítě v oblas­ti sou­čas­né­ho tan­ce AEROWAVES. – A samo­se­bou, jako vždy, zde nalez­ne­te bar­vi­tý obraz sou­čas­né­ho taneč­ní­ho i para-taneč­ní­ho dění od main­stre­a­mu po VÝSTŘEDNOSTI!