3/11 — Tanec a osud

Tanec a stud
(léto 2011)

Ten­to­krát se redak­ce zamě­ři­la na pro­zkou­má­ní jed­né ze základ­ních — a obtíž­ných — lid­ských emo­cí, jíž je stud.

Per­for­ma­tiv­ní pova­ha tan­ce totiž nabí­zí řadu situ­a­cí, v níž stud mohou pro­ží­vat a pře­ko­ná­vat jak ti, kdož tan­čí, tak ti, kdož se na tanec jenom díva­jí. Prá­vě  pří­tom­nos­tí stu­du v nových per­for­ma­tiv­ních situ­a­cích a novou inti­mi­tou nasto­le­nou mezi per­for­me­rem a divá­kem, se zabý­vá člá­nek Maji Hrie­šik Han­bě tvá­ří v tvář. Emo­ci stu­du ve své „obna­že­né tvor­bě” nezna­jí per­for­me­ři z Fre­i­Kör­per­Kul­tur, jak doklá­dá roz­ho­vor Niny Van­ge­li s frontma­ny FKK — Jiřím Mockem a Janem Hofmanem.

Stej­ná autor­ka v čís­le při­bli­žu­je slav­nou insce­na­ci Night­sha­de, kte­rá tema­ti­zu­je striptýz a je sesta­ve­ná z cho­re­o­gra­fií sed­mi před­ních svě­to­vých cho­re­o­gra­fů — namát­kou Pla­te­la, Van­de­key­buse, Man­te­ro a dal­ších. Vzác­nou esej na téma stu­du Záda mar­no­trat­né­ho syna poskyt­la Taneč­ní zóně Danie­la Hodro­vá, kte­rá nedáv­no obdr­že­la Stát­ní cenu za literaturu.

V recen­zích si pře­čte­te repor­táž Jany Návra­to­vé z dru­hé­ho roč­ní­ku Arab­ské taneč­ní plat­for­my — pro­ži­la ji upro­střed arab­ské­ho jara. Jana Bohutín­ská se zase vyda­la do Lon­dý­na na Dunas Sidi Lar­bi Cher­kau­i­ho a Marie Pagés. V létě ces­to­va­la Nina Van­ge­li do Víd­ně, aby pozor­ně sle­do­va­la pro­gram fes­ti­va­lu ImPul­sTanz — čtě­te v její recen­zi Larva­ta Prodeo.

Mar­ké­ta Faus­to­vá před­sta­vu­je mla­dou taneč­ní uměl­ky­ni Lucii Petru­šo­vou, kte­rá na Diva­del­ní Flo­ře před­sta­vi­la svůj debut No…body. Aktu­ál­ní recen­ze Pet­ra Šour­ka komen­tu­je uply­nu­lý roč­ník Fes­ti­va­lu taneč­ních fil­mů. A samo­zřej­mě to není všechno.

Nestyď­te se a čtě­te Taneč­ní zónu!