02/11 — Potíže s tancem

Potí­že s tancem
(jaro 2011)

Taneč­ní zóna se ten­to­krát s odva­hou pouš­tí do ana­lýz pro­blé­mů, kte­ré s tan­cem mají divá­ci, média i samot­ní tvůrci.

Pře­čtě­te si v člán­ku Rozu­mí­me sou­čas­né­mu tan­ci? zamyš­le­ní Jit­ky Šťá­vo­vé nad jazy­kem sou­čas­né­ho tan­ce či rešeršní stu­dii Jany Bohutín­ské Divák a umě­ní oči­ma sou­čas­né este­ti­ky a zjis­tí­te, že divá­ci to nema­jí vůbec jed­no­du­ché. Nicmé­ně ti, jimž jsme polo­ži­li anket­ní dotaz, nám vět­ši­nou poskyt­li vel­kou útěchu.

Nej­vět­ší potí­že mají — zdá se — lidé z oblas­ti médií. U kula­té­ho sto­lu jsme s redak­to­ry čes­kých dení­ků a roz­hla­so­vé sta­ni­ce Vlta­va chtě­li při­jít na kloub otáz­ce, proč se o tan­ci nepí­še – jejich odpo­vě­di si pře­čte­te v člán­ku Kula­tý stůl s (bez­moc­ný­mi) redak­to­ry moc­ných médií.

Spous­tu sta­ros­tí s tan­cem mají také PR mana­že­ři. Tato vcel­ku nová pro­fe­se má pro tanec zásad­ní význam; jak nalo­žit s pro­duk­tem tan­ce na trhu nám pora­di­la v roz­ho­vo­ru maji­tel­ka medi­ál­ní agen­tu­ry 2média Pavlí­na Fech­te­ro­vá. Zdá se, že když není řeč o peně­zích, samot­ní tvůr­ci žád­nou kri­zi nebo potí­že pří­liš nepo­ci­ťu­jí – v něko­li­ka roz­ho­vo­rech a autor­ských tex­tech nám svo­je názo­ry na potí­že s tan­cem svě­ři­li taneč­ní­ci Daniel Raček, Petr Opav­ský a taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ky Len­ka Bar­tůň­ko­vá, Ioa­na Mona Popo­vi­ci a Kate­ři­na Stupecká.

Zvlášt­ním pří­pa­dem navo­ze­né kri­ze pro­šla cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce Jana Vra­no­vá – co při­tom zaži­la, se dočte­te v člán­ku Niny Van­ge­li Vnitř­ní zážit­ky, vněj­ší tech­ni­ky. Že je kri­ze při­ro­ze­nou sou­čás­tí živo­ta a že se jí nemá­me vyhý­bat, nás v člán­ku Kri­ze z pohle­du I‑ťingu pře­svěd­čí výkla­dem čás­ti Kni­hy pro­měn Zuna Vesan Kozánková.

Jako vždy najde­te v našem časo­pi­se recen­ze – napří­klad na „Brut“ Fab­ri­ce Rama­lin­go­ma, na „Fres­ku“ Paco Deci­ny, nebo na „Up End Down“ Ros­ti Nová­ka. A nejen tyto. Tak­že – no pro­blem, přátelé!