2+3/12 — Tanec v Montrealu

Tanec v Montrealu
(dvoj­čís­lo jaro a léto 2012)

Kanad­ská met­ro­po­le Mon­tre­al pat­ří mezi svě­to­vé taneč­ní tyg­ry. Je domo­vem řady abso­lut­ních špi­ček sou­čas­né­ho tan­ce, jako napří­klad Com­pag­nie Marie Choui­nard, La La La Human Ste­ps Edou­ar­da Loc­ka, sou­bo­ru O Ver­ti­go či feno­mé­nu Cirque du soleil.

Autor­ka tema­tic­ké čás­ti Nina Van­ge­li Mon­tre­al osob­ně pro­zkou­ma­la, aby Vám pře­destře­la jeho taneč­ní mapu, na níž vyzna­či­la nej­vý­znam­něj­ší taneč­ní venu­es, setka­la se s klí­čo­vý­mi osob­nost­mi a zjis­ti­la, jak se aktu­ál­ně v Mon­tre­a­lu tan­čí na vel­kých i malých scé­nách. Roz­ho­du­jí­cí pro sou­čas­ný tanec v této mega­ci­ty je sám pro­stor měs­ta (potaž­mo roz­lo­ha Kana­dy jako tako­vé). Pro­to věnuj­te pozor­nost člán­ku Návod k pou­ži­tí Pla­ce des Arts, kde síd­lí klí­čo­vé kanad­ské sou­bo­ry, jako jsou např. Les Grand Ballets Cana­di­ens, O Ver­ti­go a dal­ší. Dal­ším důle­ži­tým mís­tem je cho­re­o­gra­fic­ké cen­t­rum Cir­cu­it-est, o něm v roz­ho­vo­ru s jeho ředi­tel­kou Fran­ci­ne Gag­né Kos­tel zasvě­ce­ný tanci.

Pou­če­ný pře­hled o hvězdách, nových talen­tech, his­to­ric­kých sou­vis­los­tech nezá­vis­lé­ho tan­ce v Mon­tre­a­lu posky­tu­je roz­ho­vor s taneč­ním pub­li­cis­tou Phi­li­pem Szpo­re­rem. Upo­zor­ňu­je např. na tvor­bu Sté­pha­na Gla­dys­zewské­ho — viz recen­ze Cor­ps Noir (Čer­né tělo Sté­pha­na Gla­dys­zewské­ho) nebo sku­pi­nu Mari­bé, jíž je také v čís­le věno­ván samo­stat­ný text. Mon­tre­al je měs­tem nové­ho cir­ku­su — jak se dozví­te ve stu­dii Vero­ni­ky Šte­fa­no­vé Spek­ta­ku­lár­nost kanad­ské­ho cirkusu.

V roz­ho­vo­ru S Marií Choui­nard za hra­ni­cí zřej­mé­ho” mlu­ví slav­ná cho­re­o­gra­f­ka ve svém mon­tre­al­skem stu­diu o krá­se a jed­nom zvlášt­ním oka­mži­ku, pře­sa­hu­jí­cím kaž­do­den­ní zkušenost.

Vzdá­le­nost mezi Pra­hou a Mon­tre­a­lem zmen­šu­jí lid­ské a pra­cov­ní vaz­by — v blo­ku Mon­tre­al­ské taneč­ní spoj­ky vám svo­je někdej­ší zku­še­nos­ti z angaž­má v Les Grand Ballets Cana­di­ens svě­ří Petr Zuska, ty aktu­ál­ní taneč­ni­ce Eva Kolá­řo­vá. Jan Komá­rek pub­li­ku­je svo­je Svě­tel­né postře­hy při ces­tě z Toron­ta do Montrealu.

V blo­ku recen­zí komen­tu­je­me Muže Adély Laš­tov­ko­vé Sto­do­lo­vé, Slaps­tick Sona­tu Cir­ku La Puty­ka, Man­so­na i to, jak Mar­ga­re­tha vypra­vu­je. Nad­to vás pozve­me na Němec­kou taneč­ní plat­for­mu a na roz­lou­če­ní s Mer­ce Cun­ninh­gam Dan­ce Company.