3/10 — Tanec v Rakousku

Tanec v Rakousku
(pod­zim 2010)

V dal­ším čís­le Taneč­ní zóny mapu­je­me dal­ší stře­do­ev­rop­ský taneč­ní kon­ti­nent — Rakous­ko, kte­ré před­sta­vu­je­me jako zemi taneč­ní­ho kon­cep­tu­a­lis­mu. Rakous­ký kri­tik a teo­re­tik Hel­mut Plo­ebst ve svém člán­ku Hoří­cí palác odha­lu­je sou­vis­lost toho­to cho­re­o­gra­fic­ké­ho pří­stu­pu s rakous­kým expe­ri­men­tál­ním fil­mem. Mla­dou gene­ra­ci taneč­ních expe­ri­men­tá­to­rů před­sta­vu­je v člán­ku Rakous­kým tan­cem dáv­no nepul­zu­je jenom vídeň­ská krev, Jit­ka Šťá­vo­vá. S jed­ním z nej­zná­měj­ších tvůr­ců na poli sou­čas­né­ho rakous­ké­ho tan­ce — Chri­sem Harin­gem se sezná­mí­te v roz­ho­vo­ru Zuny Kozán­ko­vé, s titu­lem:  Rád se dívám na tělo jako na něco zvlášt­ní­ho.  Vídeň se sta­la hlav­ním měs­tem stře­do­ev­rop­ské­ho tan­ce beze­spo­ru díky vel­ké­mu let­ní­mu taneč­ní­mu fes­ti­va­lu ImPul­sTanz — Nina Van­ge­li, jeho pra­vi­del­ná návštěv­ni­ce, roz­sáh­le komen­tu­je posled­ní roč­ník této význam­né kul­tur­ní udá­los­ti.  Rakous­ko však není jenom Vídeň — což doklá­dá pří­spě­vek Zuny Kozán­ko­vé o sal­cbur­ské taneč­ní scé­ně — Tanec v sevře­ní hor. Rakous­ko také není jenom zemí expe­ri­men­tů, ale i tra­di­ce — s his­to­rií vídeň­ské­ho val­čí­ku se sezná­mí­te v odbor­ném tex­tu Doro­ty Gremli­co­vé. Zce­la uni­kát­ním feno­mé­nem spja­tým s kolo­ri­tem Víd­ně je špa­něl­ská dvor­ní jízd­ní ško­la — roz­ho­vor s jejím dlou­ho­le­tým ředi­te­lem a odbor­ní­kem na drezú­ru bílých lipi­cá­nů, dvor­ním radou doc. Jaro­mí­rem Oulehlou má titul Pěs­to­vá­ní koní je sou­čás­tí vyso­ké kul­tu­ry a poří­di­la jej Nina Vangeli.

Čís­lo dále při­ná­ší recen­ze fes­ti­va­lů — domá­cích i zahra­nič­ních, komen­tu­je prv­ní pre­mi­é­ru pod­zim­ní sezó­ny Mah Hunt Len­ky Vág­ne­ro­vé a sezna­mu­je v člán­ku Jak vysvět­lit obraz minis­try­ni kul­tu­ry s pro­vo­ka­té­ry z Tali­nu, jež na svých cestách obje­vi­la Nina Vangeli.

Hez­ké počte­ní přejeme!