4/10 — Tanec v Polsku

Tanec v Polsku
(zima 2010)

14. roč­ník věno­va­ný tan­ci ve střed­ní Evro­pě dokon­či­la Taneč­ní zóna v Pol­sku.  Jaká je v této zemi situ­a­ce sou­čas­né­ho tan­ce, jaké jsou tu mož­nos­ti vzdě­lá­vá­ní či jaké pro­blémy a pri­o­ri­ty řeší před­sta­vi­te­lé pol­ské taneč­ní komu­ni­ty se dozví­te  z člán­ků našich i pol­ských autorů.

Novou gene­ra­ci pol­ských taneč­ních tvůr­ců před­sta­vu­je Jana Návra­to­vá na zákla­dě návštěvy Pol­ské taneč­ní plat­for­my.  Člá­nek Balt­ské pří­běhy vás sezná­mí s taneč­ní explo­zí, kte­rá se ode­hrá­la v 90. letech v Gdaň­sku, u jejíž roz­nět­ky ope­ro­val sou­bor Dada von Bzdülöw. V sou­čas­nos­ti je hlav­ním měs­tem pol­ské­ho tan­ce Poznaň, jak se nás sna­ží v roz­ho­vo­ru Tanec je v Pozna­ni doma pře­svěd­čit kurá­tor­ka taneč­ní­ho pro­gra­mu ve Sta­rem Bro­a­ru Joa­na Lesnirowska.

Díky lob­bin­gu a sys­te­ma­tic­ké prá­ci pol­ské taneč­ní komu­ni­ty se poda­ři­lo zahá­jit ve Var­ša­vě čin­nost odbor­né­ho pra­co­viš­tě — Insti­tu­tu hud­by a tan­ce.  Ces­tu k zalo­že­ní této insti­tu­ce, její poslá­ní a budou­cí úko­ly popi­su­je ředi­tel­ka Insti­tu­tu tan­ce Joan­na Szymajda.

Pol­ské diva­dlo svě­to­vě pro­slu­lo érou Teat­ru Labo­ra­to­ria zalo­že­né­ho Jer­zym Gro­towským.  K jeho odka­zu se vra­cí­me v člán­cích věno­va­ných jeho násle­dov­ní­kům  — Gar­d­ze­ni­ce a pol­ské fyzic­ké diva­dlo auto­ra Marek Godo­vi­če  a Vlá­ní a plá­po­lá­ní — kapi­to­la z dio­nýské­ho diva­dla autor­ky Niny Vangeli.

V čís­le dále najde­te recen­ze fes­ti­va­lů 4+4 dny v pohy­bu, Nul­tý bod a pod­zim­ně-zim­ních pre­mi­ér, napří­klad — Sunya­ty kate­ři­ny Stu­pec­ké, Pac­kage 420PEOPLE,  tvor­by sou­bo­ru Dek­ka Dan­cers, Per­fekt­ní­ho dnu Mr. Glu­tea Len­ky Vágnerové.