02/10 — Taneční zóna v zemi čardáše!

Taneč­ní zóna v zemi čardáše! 
(léto 2010)

Dru­hou zastáv­kou letoš­ní­ho roč­ní­ku, v němž mapu­je­me tanec střed­ní Evro­py, je – Maďar­sko. V úvod­ním roz­ho­vo­ru Mar­kéty Faus­to­vé s tam­ním odbor­ní­kem Tamá­sem Halá­s­zem se napří­klad dozví­te, že Maďar­sko prá­vě zaží­vá taneč­ní boom a že, kri­ze – nekri­ze, vět­ší sku­pi­ny dostá­va­jí na rok milion.

Maďar­sko jako zemi tan­ce už dáv­no pro­sla­vi­la jmé­na: Jose­ph Nadj, Pál Fre­nák, Yvet­te Boz­sik, Gábor Goda či sou­bor Střed­ní Evro­pa – kaž­dé­mu z nich věnu­je­me samo­stat­ný pro­fil v blo­ku Vel­ká cho­re­o­gra­fic­ká pět­ka. Z před­sta­vi­te­lů Mla­dé krve – nové cho­re­o­gra­fic­ké gene­ra­ce vás upo­zor­ní­me na jmé­na: Éva Duda, Adri­enn Hód, Krisz­ti­án Ger­gye a Réka Szabó.

Něko­lik výraz­ných talen­tů z Maďar­ska (např. Már­ta Lad­ján­ski, Ferenc Fehér, Zol­tán Gre­sco či Ágnés Fülöp) „zabo­do­va­lo“ v minu­los­ti na sou­těž o cenu Jar­mi­ly Jeřáb­ko­vé – remi­nis­cen­ci na jejich vystou­pe­ní zpro­střed­ko­va­la Nina Van­ge­li. Maďar­ská taneč­ní his­to­rie v mno­hém při­po­mí­ná tu čes­kou, jak se dozví­te v tex­tu Jany Návra­to­vé Tanec podi­vu­hod­ných mandarínů.

V blo­ku recen­zí najde­te repor­táž izra­el­ské taneč­ní žur­na­list­ky Gaby Aldor z Čes­ké taneč­ní plat­for­my. Komen­tá­ře k jed­not­li­vým cho­re­o­gra­fi­ím uve­de­ným na ČTP pro náš časo­pis for­mu­lo­va­li svě­tel­ní desig­né­ři Jan Beneš a Pavel Dau­tov­ský. Jak se tan­či­lo, nebo spí­še netan­či­lo, na 9. němec­ké taneč­ní plat­for­mě vás infor­mu­je­me v člán­ku Jeden krok vpřed, ale niko­li taneč­ní (Jana Návratová).

Dále při­ná­ší­me pro­fil sou­bo­ru Déca­lages od Jany Bohutín­ské, pole­mic­kou refle­xi Pet­ra Šour­ka na před­sta­ve­ní Casa­blan­ca The­ra­py Boja­na Jabla­nov­ce či recen­zi Niny Van­ge­li Fibo­nacchi­ho posloup­nost o kon­cep­tu­ál­ní cho­re­o­gra­fii [acti­on 8] – Sin­gu­la­ri­ty Řeky­ně Marii Koli­o­pou­lou, kte­rá hos­to­va­la v Diva­dle Dun­can centre.

Mar­ké­ta Faus­to­vá pro vás při­pra­vi­la blok věno­va­ný olo­mouc­ké Diva­del­ní Flo­ře, v němž recen­ze­mi a roz­ho­vo­ry infor­mu­je o tvor­bě Švéd­ky Char­lot­ty Öfver­holm a Něm­ce Ste­pha­na Dre­he­ra. Mno­hem více v časopise!

Ješ­tě léto pře­je Vaše redak­ce Taneč­ní zóny