2/08 — Age / tanec a stárnutí

Age / Tanec a stárnutí 
(léto 2008)

Jak stár­ne taneč­ní­ko­vo tělo? Jak se s tím­to pro­ce­sem taneč­ník vyrov­ná­vá fyzic­ky i men­tál­ně? Jak může­me pro­ces opo­tře­bo­vá­va­ní duší a těl taneč­ní­ků zpo­ma­lit a zpří­jem­nit? Je vůbec něco na stár­nu­tí dob­ré? Čtě­te o tom v novém čís­le naše­ho časopisu!

Něko­lik pří­kla­dů dlou­hé aktiv­ní kari­é­ry taneč­ní­ků při­ná­ší­me v člán­ku Marie Šedi­vé – Naděj­né vyhlíd­ky. „V tan­ci pou­ží­vám stej­né prin­ci­ly, kte­ré řídí vesmír,“ říká ve stej­no­jmen­ném roz­ho­vo­ru Zuny Kozán­ko­vé ame­ric­ký taneč­ník a peda­gog Frey Faust. Kate Mat­ting­ly nám zpro­střed­ko­va­la zají­ma­vý vhled do psy­chi­ky taneč­ní­ků v člán­ku Dile­ma taneč­ní­ka: když tvo­ří­te svou identi­tu pod­le poža­dav­ků druhých.

Gurua čes­ké (taneč­ní) fyzi­o­te­ra­pie Jiří­ho Čum­pe­lí­ka zpo­ví­da­la taneč­ni­ce Vero­ni­ka Šim­ko­vá. Taneč­ní kari­é­ru vám může zkva­lit­nit a pro­dlou­žit např. jóga (viz člá­nek Mii Lawren­ce Jóga: cvi­če­ní pro tělo, mysl i duši), nebo shi­at­su (Shi­at­su — Ošet­ře­te ener­gii své­ho tan­čí­cí­ho těla autor­ky Zuny Kozán­ko­vé), ale i odpo­či­nek! Neza­po­meň­te: I schop­nos­ti „vypnout“ je tře­ba se učit, říká ve svém člán­ku edi­tor­ka čís­la Zuna Kozánková.

Téma tan­ce a stár­nu­tí nás při­ved­lo do dom­ku ve stře­do­čes­kých Koko­vi­cích, kde žijí a tvo­ří Kris­tý­na Lho­tá­ko­vá a Ladi­sla­va Sou­kup. Paměť a stár­nou­cí tělo se sta­lo své­ho času téma­tem, jímž se pro­sa­di­li u nás i v cizi­ně. Věnu­je­me jim tedy podrob­něj­ší pohled v (ne)pravidelném blo­ku hi-res.

„Age­o­vé“ čís­lo při­ná­ší dále vel­ký roz­ho­vor Adély Poller­to­vé, sólist­ky bale­tu ND Pra­ha, s letoš­ní drži­tel­kou Ceny za inter­pre­ta­ci v obo­ru sou­čas­né­ho tan­ce Hele­nou Arenbergerovou.

V recen­zích při­ná­ší­me v člán­ku Met­ro­nom a tanec ana­lý­zu sta­vu čes­ké taneč­ní tvor­by, tak jak ji shle­dal na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě Tho­mas Hahn, kri­tik fran­couz­ské­ho kri­tic­ké­ho měsíč­ní­ku Dan­ser a němec­ké odbor­né revue Ballet­tanz. Úspěš­nou „exhu­ma­ci“ Jana Komár­ka jako cho­re­o­gra­fa kvi­tu­je Nina Van­ge­li v recen­zi Papí­ro­vých taneč­nic, kte­ré uve­dl svě­tel­ný šaman Komá­rek v Muzeu hud­by. Ulti­ma Vez uved­la novou „pec­ku“ – Men­ske, píše o ní Mar­ké­ta Faus­to­vá. Jana Návra­to­vá komen­tu­je pre­mi­é­ry z kon­ce sezó­ny – Hid­den Land­s­ca­pes Tho­ma­se Stea­yer­ta, Vrás­či­tá Ale­ny Dit­tri­cho­vé a hos­to­vá­ní Kana­ďan­ky Hei­di Strauss s pro­gra­mem Adelhei­de Solos.

„Dlou­hé­ho věku se doží­va­jí jen ti taneč­ní­ci, kte­ří se nutí taky dělat něco hlavou.“

Eva Kröschlo­vá (82 let)