0+1/11 — Tanec a geny

Tanec a geny
(dvoj­čís­lo, zima 2011)

Zum­ba — taneč­ní mulat­ka nebo bastard
Mar­ké­ta Faus­to­vá vás pro­ve­de svě­tem zumby

S jasmí­no­vý­mi kvě­ty ve vlasech
roz­ho­vor Mar­kéty Faus­to­vé se San­gi­tou Shresthovou

Bolly­wo­od — Nová Indie
Mar­ké­ta Faustová

Tan­ce za i před závojem
Rena Mil­grom o tan­cích Východu

Kéž kaž­dý najde svo­ji modlitbu
Jana Návra­to­vá — o ces­tě ke katha­ku Iva­ny Hessové

Fla­men­co nás dopu­je na antistre­so­vých vlnách
roz­ho­vor s taneč­ní­kem fla­men­ka Mate­em el Gal­li­tem poří­di­la Olga Fraitová

Vydu­pat ze sebe i ze země to, čemu věříme
o afric­kém tan­ci s Moni­kou Reb­co­vou hovo­ři­la Jana Bohutínská

Řec­ko — Zno­vuna­le­ze­ná vlast
Mar­ké­ta Faus­to­vá refe­ru­je o tan­cích, kte­ré spo­ju­jí lidi i země

Izra­el — V zemi pro­ro­ků a tance
Tere­za Ind­rá­ko­vá o uni­kát­ním taneč­ním folkloru

Beša­vi­ben — rom­ská taneč­ní zábava
Julie Kočí

Viet­nam — Čeští Viet­nam­ci mys­lí na koře­ny, na tanec ale nema­jí čas
Jana Bohutín­ská pod­nik­la výpra­vu do cen­t­ra viet­nam­ské komu­ni­ty v Česku

Roz­tesk­ně­ní, muči­vá tou­ha, vytr­že­ní, zaskvě­ní se, roztesknění …
esej Niny Van­ge­li o zážit­ku duende

Recen­ze

4 dny v pohy­bu 2011 a vze­stup urbán­ních legend
Nina Vangeli

Inspi­ra­ce Cinedans
Jana Návra­to­vá navští­vi­la fes­ti­val taneč­ních fil­mů v Amsterdamu

Tanec a film jsou si souzeni
Roz­ho­vor s brit­ským fil­mo­vým tvůr­cem, Davi­dem Hin­to­nem, poří­di­la Jana Návratová

DV8 jako BBC aneb Ote­vře­ná dis­ku­ze k otáz­kám multikulturalismu
Jit­ka Šťá­vo­vá recen­zu­je ape­la­tiv­ní insce­na­ci Lloy­da Newsona

Útrž­ko­vi­tý sen
Nina Van­ge­li o Nabar­ve­ném ptá­če­ti Pav­la Zuštiaka

Před­sta­ve­ní, ve kte­rém Van­de­key­bus neexistuje
komen­tu­je Mar­ké­ta Faustová

Moon­shi­ne — Skot­sko, whis­ky a rock´n´roll
Karo­li­na Plic­ko­vá o veče­ru cho­re­o­gra­fií Chris­to­phe­ra Bru­ce v praž­ském Národním

Čes­ký balet — inven­tu­ra 2011
Roman Vašek ces­to­val a hodnotil

Nada­ce Kyli­á­no­vá sla­vi­la dvacetiny
infor­mač­ní glo­sa Roma­na Vaška

Maria Serra­no, hro­mo­vlád­ná taneč­ni­ce ze Sevilly
Nina Van­ge­li při­bli­žu­je vystou­pe­ní expre­siv­ní fla­men­co­vé divy

„Neboj­te se, nesta­nou se z nás samí Angličané!”
Roz­ho­vor s Emio Gre­cem a Pie­te­rem C. Schol­te­nem  poří­di­li Ale­xan­der Stan­zel a Jit­ka Šťávová