1/08 — Britský tanec

Brit­ský tanec 
(jaro 2008)

Na vrcho­lu jara Vás zve­me do Vel­ké Bri­tá­nie, jejíž taneč­ní scé­nu před­sta­vu­je­me pro­střed­nic­tvím tex­tů domá­cích i zahra­nič­ních auto­rů. Zasvě­ce­ně o his­to­rii, infrastruk­tu­ře a hlav­ních před­sta­vi­te­lích refe­ru­je Stu­art Swee­ney, brit­ský kri­tik a zakla­da­tel por­tá­lu cri­ti­cal­dan­ce. O své dojmy z letoš­ní brit­ské plat­for­my se s vámi podě­lí Jana Návra­to­vá. Dále při­ná­ší­me por­tréty výraz­ných postav sou­čas­né brit­ské scé­ny – ori­gi­nál­ní brit­ské cho­re­o­gra­f­ky Ley Ander­son (Nina Van­ge­li), Jonatha­na Burrow­se (Zden­ka Sví­te­ko­vá), Micha­e­la Clar­ka (Mike Dixon) a Akra­ma Kha­na (Zuna Kozánková).

Tanec se stal ve Vel­ké Bri­tá­nii význam­ným nástro­jem inte­gra­ce, fun­gu­jí zde desít­ky sou­bo­rů, kte­ré pomá­ha­jí inte­gro­vat těles­ně, men­tál­ně a soci­ál­ně han­di­ca­po­va­né – o prá­ci těch­to sku­pin při­ná­ší­me infor­ma­ce v člán­cích Zden­ky Svítekové.

Roz­ho­vor Roma­na Vaš­ka před­sta­vu­je tvůr­čí jed­not­ku 420People – Kuneš – Novot­ná – Kotrč a s loň­skou vítězkou o cenu Jar­mi­la Jeřáb­ko­vé – Klá­rou Ale­xo­vou hovo­ři­la Mar­ké­ta Faustová.

V recen­zích komen­tu­je­me For­sy­the­o­vu Hete­ro­to­pii (Zuna Kozán­ko­vá), cho­re­o­gra­fic­ký večer 420People v Arše (Kris­ti­na Dur­c­za­ko­vá), cho­re­o­gra­fic­ký debut Len­ky Vag­ne­ro­vé Pro­po­si­ti­on (Nina Van­ge­li), čes­ko-ame­ric­ký pro­jekt Kris­tý­ny Lho­tá­ko­vé a Ladi­sla­va Sou­ku­pa – Beetho­ven Live (Jaro­slav Dole­ček), pro­jekt Teat­ru Novo­go Fron­ta Zwit­che­n­mensch (Vla­di­mír Hulec), novou pre­mi­é­ru dvo­ji­ce Trpi­šov­ská –Voden­ka Titán (Vero­ni­ka Pací­ko­vá), před­sta­ve­ní Voj­ty Šve­jdy a Jame­se Dolto­na – Albert se bojí (Mar­ké­ta Faus­to­vá), kte­ré zís­ka­lo cenu divá­ka na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě 2008, praž­ské hos­to­vá­ní špič­ky sou­čas­né neo­kla­si­ky – Les Ballets de Mon­te Car­lo s cho­re­o­gra­fií Romeo a Julie při­po­mí­ná­me pro­střed­nic­tvím foto­sto­ry a postře­hů Niny Vangeli.

God save the (Czech) dance!