Woods Won’t Vaporize: jednota v pomíjivosti

Woods won’t vaporize © Karolína Malá

V rám­ci praž­ské­ho fes­ti­va­lu Malá Inven­tu­ra bylo mož­né na scé­ně diva­dla X10 zhléd­nout Woods Won’t Vapo­ri­ze sku­pi­ny Ali­ca Minar & col. Jde o envi­ron­men­tál­ně zamě­ře­nou, vel­mi cit­li­vou i názor­nou ilu­stra­ci jed­no­ty, samo­stat­nos­ti i neko­neč­né vzá­jem­né pro­po­je­nos­ti vše­ho živé­ho i neži­vé­ho. Téma­tem je křeh­kost, ale i hou­žev­na­tost a puze­ní k reor­ga­ni­za­ci a sna­ze k pře­ko­ná­ní nároč­ných život­ních výzev. Woods won’t vapo­ri­ze © Karo­lí­na Malá Ješ­tě před začát­kem před­sta­ve­ní se mezi hos­ty… Pokra­čo­vat ve čte­ní Woods Won’t Vapo­ri­ze: jed­no­ta v pomíjivosti