17. 4. – 18. 4. CO.LABS a Vize tance

w♀men in art  © Co.Labs

Vize tan­ce půso­bí i v regi­o­nech. Vize tan­ce se spo­lu­po­dí­lí na orga­ni­za­ci dru­hé­ho roč­ní­ku kon­fe­ren­ce w♀men in art své­ho čle­na, brněn­ské­ho kul­tur­ní­ho cen­t­ra CO.LABS.Téma­tem letoš­ní­ho roč­ní­ku kon­fe­ren­ce je Mateř­ství / rodi­čov­ství.Dvou­den­ní akce se usku­teč­ní v Brně v kre­a­tiv­ním hubu KUMST. Regis­tra­ce jsou již spuš­tě­ny: regis­tra­ce w♀men in art