Nela H. Kornetová: Koncept trpícího umělce je blbost

Foto: Jan Hajdelak Husták

Před nedáv­nem obdr­že­la Cenu Thá­lie v kate­go­rii alter­na­tiv­ní diva­dlo, a to i přes­to, že se svou mezi­ná­rod­ní nezá­vis­lou sku­pi­nou T.I.T.S. per­for­man­ce group, jak říká, nepat­ří tak tro­chu nikam. Sama je roz­kro­če­na mezi čes­kým a nor­ským kon­tex­tem obdob­ně jako mezi růz­né sty­ly a žán­ry. V duchu roman­tic­ké­ho poje­tí umě­ní věří, že se jeho pro­střed­nic­tvím mohou lidé ote­ví­rat a že diva­dlo, kte­ré dělá, je pro všech­ny, niko­li jen pro úzkou komunitu.


Před nedáv­nem jste zís­ka­la Cenu Thá­lie v kate­go­rii alter­na­tiv­ní diva­dlo, pova­žu­je­te se za alter­na­tiv­ní uměl­ky­ni?
V per­for­man­ci Bad­man, říkám, že nechci být ve smys­lu gen­de­ru zaška­tul­ko­va­ná, což vní­mám i v rám­ci umě­lec­kých obo­rů a žánrů. Mým cílem je zkou­mat téma, mate­ri­ál, vizu­a­li­tu, kte­ré ke mně pro­mlou­va­jí a dou­fám, že se pro­střed­nic­tvím diva­dla, jaké dělám, dotknou i ostat­ních. Do jaké kate­go­rie nako­nec spad­nu, je mi jed­no. Mezi­ná­rod­ní umě­lec­ká sku­pi­na T.I.T.S. per­for­man­ce group, kte­rou vedu, nepat­ří tak tro­chu nikam. V čes­kém pro­stře­dí má sil­nou tra­di­ci zejmé­na čino­her­ní diva­dlo, kte­ré mě tolik neza­jí­má. Nechci repli­ko­vat to, co už lidé zna­jí a co funguje.

Cena Thá­lie byla done­dáv­na spo­je­ná pře­de­vším s tra­dič­ním čino­her­ním diva­dlem, má pro vás tudíž něja­kou rele­van­ci?
Roz­hod­ně. Je to důkaz pro­mě­ny uva­žo­vá­ní o diva­dle. Osob­ně z toho mám radost kvů­li svým babič­kám, jež se na pře­dá­vá­ní moh­ly dívat v tele­vi­zi, “ to už pře­ce něco zna­me­ná, že jo?”. A také kvů­li otci, kte­rý za mě cenu pře­bí­ral, jeli­kož já tou dobou hrá­la v Nor­sku. V pří­mém pře­no­su řekl: Dámy a páno­vé a pány a dámo­vé. Cena Thá­lie se tak díky tomu sta­la plat­for­mou i jinak smýš­le­jí­cích lidí.

My own pri­va­te pictu­re, 2015 (Foto: Jan Hajde­lak Husták)

Mno­ho let jste sou­čás­tí nor­ské­ho kon­tex­tu, je tam diva­dlo, co do ška­tul­ko­vá­ní nebo vní­má­ní alter­na­ti­vy jiné?
Lehce, nicmé­ně tra­dič­ní, inter­pre­tač­ní meto­da pře­va­žu­je. Sta­ni­slav­skij řádí všu­de a ve vel­kém. Mož­ná exis­tu­je více scén a fes­ti­va­lů, v jejichž dra­ma­tur­gii domi­nu­je netradiční/alternativní diva­dlo nebo per­for­man­ce, i v odleh­lej­ších mís­tech než jen v Oslu. Jinak jsou si čes­ká a nor­ská diva­del­ní kra­ji­na rela­tiv­ně podobné.

Kam vůbec spa­da­jí vaše diva­del­ní začát­ky?
V rám­ci spo­lu­prá­ce Národ­ní­ho diva­dla morav­sko­slez­ské­ho s naší základ­ní ško­lou si mě vyhléd­la oper­ní sbor­mis­try­ně Len­ka Živoc­ká. Pocho­pi­tel­ně jsme se nevě­no­va­li ope­ře, byli jsme jen malé, roz­to­mi­lé děti, kte­ré zpí­va­jí. Bylo to ale mé prv­ní setká­ní s diva­dlem, kte­ré mě fas­ci­no­va­lo. Dal­ším důle­ži­tým impul­zem se stal Dům dětí a mlá­de­že v Kopřiv­ni­ci, kde jsme jako mla­dí tee­nage­ři měli mož­nost v bez­peč­ném pro­stře­dí, dělat to, co nás zají­má, a navíc bez toho, aniž bychom měli něja­ké­ho vedou­cí­ho. Moh­li jsme dělat diva­dlo posvém, a to už mi zůstalo.

Pra­cu­je­te pře­de­vším s tělem, fyzic­ké diva­dlo v čes­kém pro­stře­dí nemá zas tak dlou­hou tra­di­ci, i když v 90. letech se tu něko­lik tako­vých sku­pin obje­vi­lo. Zna­la jste je nebo odkud vze­šel impuls věno­vat se prá­vě těles­né­mu výra­zu.
Vidě­la jsem TNF a sku­pi­nu Děre­vo, v tu chví­li ke mně pro­mlou­va­ly. Dnes už by mě jejich čis­tá for­ma neo­slo­vi­la. Zásad­ní pro mě byla insce­na­ce jed­né z Tur­bo­vých žaček Mar­ti­ny Krát­ké, na zákla­dě, níž jsem se roz­hod­la stu­do­vat obor Klaun­ská scé­nic­ká a fil­mo­vá tvor­ba na JAMU. V pod­sta­tě šlo o stu­di­um fyzic­ké­ho diva­dla s tím, že jsme pra­co­va­li i audi­o­vi­zu­ál­ně. Už v Kopřiv­ni­ci jsme si jako tee­nage­ři hrá­li s kame­ra­mi a videem.

Cult of busy, 2017 (Foto: Jan Hajde­lak Husták)

Jak vzpo­mí­ná­te na stu­di­um na JAMU?
Byla jsem hod­ně mla­dá a netu­ši­la, jak má stu­di­um umě­ní vypa­dat. Začí­na­la jsem pod vede­ním Cti­bo­ra Tur­by, Pierre Nadaud se vede­ní ate­li­é­ru cho­pil poslé­ze. Obor se for­mo­val, stu­di­um bylo vol­né, peda­go­go­vé vychá­ze­li z našich před­po­kla­dů a z toho, kam smě­řu­je­me. V tom­to obdo­bí pro mě bylo zásad­ní setká­ní a tvor­ba s cho­re­o­gra­f­kou Ioa­nou Monou Popo­vi­ci. Vědě­la jsem, že chci ve stu­diu pokra­čo­vat, a to i mimo Čes­kou repub­li­ku. Peč­li­vě jsem pro­zkou­ma­la stu­dij­ní plá­ny všech diva­del­ních škol v Evro­pě a roz­hod­la se pro tři, v Ber­lí­ně, Amster­da­mu a Fredriksta­du v Nor­sku (asi 80 km od Osla). Tam byly při­jí­mač­ky jako prv­ní a jeli­kož mě při­ja­li, dal­ších jsem se už nezúčastnila.

Jaké má Nor­ská diva­del­ní aka­de­mie, kam jste nastou­pi­la, zamě­ře­ní?
Obor se jme­nu­je acting, tzn. herec­tví, ale v pod­sta­tě jde o tvůr­čí autor­skou ško­lu. Stu­di­um pro­bí­há for­mou worksho­pů. Kaž­dý roč­ník má své­ho umě­lec­ké­ho vedou­cí­ho, kte­rý sle­du­je vývoj stu­den­tů, sám však vede pou­ze jeden až dva kur­zy. Vyjma uči­te­le zpě­vu a herec­tví se peda­go­go­vé neu­stá­le stří­da­jí. Stu­dij­ní plán se řídí tím, kdo je v roč­ní­ku. Pokud se sejdou stu­den­ti zamě­ře­ní na pohyb, mají tím pádem více pohy­bu, pokud pre­fe­ru­jí hud­bu, budou mít více kom­po­zi­ce. My měli hod­ně worksho­pů prá­vě v kon­cept deve­lo­p­men­tu, kom­po­zi­ci, per­for­man­ce art a tan­ci. Je to mezi­ná­rod­ní ško­la, tak­že stu­di­um pro­bí­há v ang­lič­ti­ně. Ve ško­le v sou­čas­né chví­li učím mor­ning practi­ce workshop: “Body of Many Voices”, což je můj hyb­rid­ní pří­stup k těles­nos­ti, tan­ci a hla­su zároveň.

Jaké to bylo při­jít do Skan­di­ná­vie jako jiné­ho kul­tur­ní­ho kon­tex­tu?
Rych­le jsem se muse­la nau­čit dob­ře ang­lic­ky, neboť do té doby jsem v tom­to jazy­ce nepra­co­va­la. Urči­tě dochá­ze­lo ke kul­tur­ním stře­tům a tře­ní, kte­ré jsem muse­la řešit, jeli­kož jsem hod­ně pří­má oso­ba. Někdy došlo i na slzy. Hod­ně jsem se toho pře­de­vším nau­či­la. Při­chá­ze­la jsem z tra­dič­ní­ho pro­stře­dí, v téma­tech queer, gen­der, femi­nis­mu, raso­vé poli­ti­ky jsem nemě­la žád­nou eduka­ci. To, co mi dnes při­jde jako samo­zřej­mé, pro mě bylo nezná­mé. Muse­la jsem se zba­vit oba­lů, kte­ré jsem měla nau­če­né z čes­ké­ho pro­stře­dí. Kdy­bych si teď poví­da­la se svo­jí sta­rou Já, kte­rá při­je­la do Skan­di­ná­vie, muse­la bych si vyna­dat. Pří­chod do Nor­ska změ­nil dia­me­t­rál­ně mé přemýšlení.

A změ­nil nebo zfor­mo­val také vaše umě­lec­ké smě­řo­vá­ní?
Urči­tě. Jsem pocti­vá a váš­ni­vá stu­dent­ka, i v tom, na co si ostat­ní stě­žo­va­li, jsem vždy našla něja­ký smy­sl, což mě i umě­lec­ky posou­va­lo. Man­t­ra ško­ly zně­la: “Fail, now is the time” (je čas na chy­by) ve smys­lu, až bude­te pro­fe­si­o­ná­lo­vé obří chy­by už dělat nemů­že­te. Tlač­te na své hra­ni­ce, zkou­šej­te a boř­te to, co máte pocit, že může­te. Nicmé­ně mys­lím, že ten­to pří­stup mi zůstal. A mys­lím si, že umě­ní by mělo být odváž­né, dokon­ce i trou­fa­lé. A když to někdy nevy­jde a bude to holt chy­ba, tak si nene­chat zbo­řit ten svůj svět, pro­to­že ten reál­ný to roz­hod­ně nezbo­ří. Hlav­ně, že se člo­věk sna­žil, dělat vše tak, jak nej­lé­pe umí, v co bytost­ně věří a dál se vyví­jí. Hlav­ně nezpohodlnět.

MINE, 2018 (Foto: Jan Hajde­lak Husták)

V roce 2013 jste v Nor­sku ukon­či­la ško­lu a záro­veň zfor­mu­lo­va­la své diva­del­ní vize. V tom­to „mani­fes­tu“ uvá­dí­te, že vaším cílem je smys­lo­vá, atmo­sfé­ric­ká per­for­man­ce zkou­ma­jí­cí hra­ni­ce umě­lec­kých forem, kde bude pla­tit rov­no­vá­ha mezi zná­mým a nezná­mým, bez­peč­ným a ris­kant­ním, instink­tem a inte­lek­tem. Co na to říká­te nyní v roce 2022?
Při­jde mi to, že to sedí, jen bych to dnes mož­ná for­mu­lo­va­la tro­chu jinak. Schá­zí tam napří­klad slo­vo lid­skost, kte­ré je pro mě vel­mi důle­ži­té. Věřím, že lid­skost je z veš­ke­ré mé prá­ce cítit, a to tře­ba napří­klad i z per­for­man­ce Cult of Busy, kte­rá pra­cu­je hod­ně s mobil­ní­mi tele­fo­ny. Při­jde mi, že kon­tras­ty mohou koexis­to­vat, neboť vytvá­ří jaký­si mezi­pro­stor, prů­se­čík věcí, tak­zva­nou pra­ho­vost (tre­shold).

Sku­pi­na T.I.T.S. spo­ju­je nejen per­for­me­ry, ale i výtvar­ní­ky a hudeb­ní skla­da­te­le, jak potom vzni­ka­jí vaše díla.
Zpo­čát­ku jsme pra­co­va­li hod­ně kolek­tiv­ně, což se začí­ná pozvol­na pro­mě­ňo­vat. Jako vedou­cí vět­ši­nou při­jdu s téma­tem, kte­ré bych chtě­la umě­lec­ky ucho­pit a pro­zkou­mat. T.I.T.S má své jádro, ale jinak nejsme per­so­nál­ně sta­bil­ní, kaž­dý dělá i na jiných pro­jek­tech. Což zna­me­ná, že, ne všich­ni vždy mohou a také ne vždy jsou všich­ni potře­ba. Záro­veň spo­lu­pra­cu­je­me i s nový­mi lid­mi, což je zdra­vé. Více hlav více ví. Slož­ky pra­cu­jí hod­ně spo­leč­ně, žád­ná vět­ši­nou nepře­bi­jí ty ostat­ní, i když to tak může na něko­ho půso­bit, pod­le mého jsou si rovny.

To byl můj pří­pad v sou­vis­los­ti s Tumor: Poly­a­mor, kde pod­le mě text domi­no­val.
I tam, kde pou­ží­vám pev­ný text jako napří­klad Tumor: kar­ci­no­gen­ní roman­ceTumor: Poly­a­mor však byly na počát­ku urči­té jiné moti­vy, jako kara­o­ke son­gy, fyzi­ka­li­ta, poží­rá­ní, videa či lumi­nis­cenč­ní vizu­a­li­ta. Někdy vzni­ká text až v prů­bě­hu a je dílem samot­ných per­for­me­rů, pocho­pi­tel­ně nemá tako­vý roz­sah a struk­tu­ru. Text pro mě ale není nej­dů­le­ži­těj­ší. V per­for­man­ci Mine, kte­rá spo­čí­vá ve fyzic­ké tech­ni­ce inten­ziv­ně pra­cu­jí­cí s hla­sem, jsem napří­klad vědě­la, jaké mě zají­má téma a jakou for­mu si chci vyzkou­šet (ope­ra). Text byl mini­mál­ní. A v roz­pra­co­va­ném před­sta­ve­ní The­re is some­thing in the air, nebu­de asi vůbec.

Pra­cu­je­te s růz­ný­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky, jak si je vybí­rá­te? Mají něco, co vás na nich při­ta­hu­je?
Nemám na to přes­ný klíč. Urči­tě je tam ele­ment náho­dy, záro­veň si s nimi rozu­mím lid­sky. Zají­má nás stej­né téma nebo mají v rám­ci své tvor­by, co nabíd­nout. Vždyc­ky je tam fas­ci­na­ce na jed­né či více úrovních.

Tumor: kar­ci­no­gen­ní roman­ce, 2019 (foto: Ist­ván Kovács)

Žít pro­jek­to­vým způ­so­bem není jed­no­du­ché, jste roz­kro­če­ná mezi dvě diva­del­ní kul­tu­ry, potaž­mo mezi­ná­rod­ně, jak dlou­ho se dá tohle vydr­žet?
Nevím, momen­tál­ně namís­to abych si Thá­lii uží­va­la, o všem pochy­bu­ji. Prá­vě pro­to by měl člo­věk hle­dat věci, za kte­rý­mi si sto­jí, téma­ta, jež ho zají­ma­jí a spo­lu­pra­cov­ní­ky, s nimiž chce oprav­du pra­co­vat. Když zjis­tím, že si s někým nese­dím, nemá to smy­sl dál pokra­čo­vat. Jeli­kož slav­ná ani boha­tá nebu­du, trpět v rám­ci pro­ce­su by už bylo přes míru. Kon­cept trpí­cí­ho uměl­ce je blbost, všich­ni trpí­me a dosta­teč­ně. Záro­veň bychom všich­ni chtě­li mít něja­kou sta­bi­li­tu, ale nechce­me se vzdát toho, za čím si sto­jí­me. Což nezna­me­ná, že to bude po chu­ti všem. Chtě­la bych ale dělat diva­dlo pro všech­ny. Kro­mě My Own Pri­va­te Pictu­re, kde se na mě pro­mí­ta­la obří vagi­na, zvu na všech­ny pro­jek­ty i své babič­ky. Věřím, že se lidé mohou ote­ví­rat a jest­li ote­vře­me jed­no­ho člo­vě­ka je to úžas­né. A kdy­ko­liv na nás při­jde někdo z jiné soci­ál­ní bub­li­ny, než je ta naše, osla­vu­ju! Jsem roman­tic­ký typ uměl­ce, mož­ná, že se to nikdy nesta­ne, ale uvnitř v hla­vě nedě­lám diva­dlo jen pro svo­ji komu­ni­tu, ale pros­tě pro lidi, a to pro VŠECHNY.

Bad­man na fes­ti­va­lu Nul­tý bod, 2020 (foto: Voj­těch Brtnický)
Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Marcela Magdová

Vystudovala divadelní vědu a historii na Filozofické fakultě UK. Doktorát získala na DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Věnuje se divadelní publicistice a kritice. Spolupracuje s Divadelními novinami, kulturním čtrnáctideníkem A2, Českým rozhlasem a dalšími médii. Působí na Katedře germanistiky a slavistiky Západočeské univerzity, na Vyšší odborné škole herecké, externě na Katedře teorie a kritiky DAMU.