Z každého člověka spadne i ta poslední přetvářka, neboť prkno v márnici je docela prosté.

foto: Jakub Fulín

foto: Jakub Fulín

V letoš­ní sezó­ně Balet Národ­ní­ho diva­dla v Brně plá­nu­je nastu­do­vat dvě pre­mi­é­ry. Kro­mě Čaj­kov­ské­ho Spí­cí kra­sa­vi­ce (22. dub­na 2017) uve­dl 10. lis­to­pa­du autor­skou insce­na­ci Chvě­ní v režii a cho­re­o­gra­fii Pet­ra Zus­ky, s nímž jsem si poví­da­la nejen o tan­ci, ale také o dra­ma­tur­gii, svě­tel­ném desig­nu i spe­ci­fic­ké hud­bě Henry­ka Górec­ké­ho a Jiří­ho Pavlici.

Po koli­ká­té pra­cu­je­te v Brně?
Cho­re­o­gra­fic­ky po čtvr­té, z čehož dvě cho­re­o­gra­fie byly již exis­tu­jí­cí, kte­ré sem při­je­li nastu­do­vat mí asi­s­ten­ti. Chvě­ní je dru­há věc, kte­rou jsem při­jel dělat ori­gi­nál­ně pro Brno a je to navíc celo­ve­čer­ní před­sta­ve­ní. Mario Rada­čov­ský mě oslo­vil cel­kem s před­sti­hem, je to asi půl dru­hé­ho roku, já jsem věděl, že budu mít ten­to pod­zim rela­tiv­ně více vol­na a tak se to stalo.

Exis­to­va­lo něja­ké zadá­ní nebo urči­té hra­ni­ce ze stran Maria Rada­čov­ské­ho?
Nedo­stal jsem žád­né zadá­ní, mohl jsem tedy v pod­sta­tě dělat coko­li, co jsem chtěl. Zva­žo­val jsem dějo­vý balet, adap­ta­ci něja­ké kni­hy i vylo­že­ně balet­ní titul, ale dospěl jsem k tomu, že během posled­ních tří let jsem dělal tako­vé balet­ní titu­ly dva – Romea a Julii nebo Lous­káč­ka. Roz­ho­dl jsem se pro ten­to­krát vydat svo­bod­něj­ší ces­tou a napadlo mě Chvě­ní – hud­ba Pavli­ci, Górec­ké­ho i myš­len­ky a téma­ta, kte­rých bych se chtěl dotýkat.

Pri­már­ní tedy bylo téma nebo hud­ba?
To nevím, Górec­ké­ho tře­tí sym­fo­nii znám už asi dva­cet let, je to hud­ba, kte­rá mě do urči­té míry fas­ci­nu­je a asi jsem čekal na něja­ký impulz kdy, a jakým způ­so­bem k ní při­stou­pit. Dělat ji celou, v rám­ci repe­ti­tav­nos­ti, mini­ma­lis­mu a vel­ké­ho smut­ku, jež obsa­hu­je, je pro cho­re­o­gra­fa téměř smr­tel­né. Neří­kám ale, že to nejde. S Jurou Pavli­cou a Hra­dišťa­nem jsem spo­lu­pra­co­val něko­li­krát v Bale­tu Národ­ní­ho diva­dla v Pra­ze a album Chvě­ní vychá­zí z Hola­no­výchSká­ce­lo­vých bás­ní, což jsou mí oblí­be­ní bás­ní­ci. Navíc Chvě­ní bylo jako deska nato­če­no v roce 2007 s brněn­skou filhar­mo­nií tady v Janáč­ko­vě diva­dle. Vzal jsem tedy něko­lik věcí z toho­to alba a pro­po­jil je s Górec­ké­ho hud­bou. Z počát­ku to byl napros­to neho­ráz­ný nápad, pro­to­že ty dvě muzi­ky spo­lu vel­mi kon­tras­tu­jí, ale pak jsem si vytvo­řil urči­tou struk­tu­ru a během tvor­by se tyhle „nebe a dudy“ samy zača­ly pro­lí­nat, najed­nou spo­lu nezá­pa­si­ly, ale vytvá­ře­ly pod­le mého názo­ru homo­gen­ní smys­lu­pl­ný celek. 

Pra­cu­je­te jako cho­re­o­graf a reži­sér cíle­ně s dra­ma­tur­gií?
Dra­ma­tur­gie je pro mě něco, co hlí­dá myš­len­ku a smy­sl, kaž­dým titu­lem je to jiné. Pokud dělá­te napří­klad Romea a Julii a sna­ží­te se k tomu při­stou­pit autor­sky, tak ta dra­ma­tur­gie musí kon­ve­no­vat se Shake­spea­ro­vým pří­bě­hem i s Pro­ko­fje­vo­vou hud­bou a jde o to to sklou­bit. Kdež­to když dělá­te zce­la autor­skou insce­na­ci, kte­rá vznik­ne na zele­né lou­ce bez jaké­ko­li před­lo­hy, je i ta dra­ma­tur­gie úpl­ně jiná. Nejsem asi scho­pen říct, jak to přes­ně je. Nevy­tvá­řím žád­ná lib­re­ta, píšu si poznám­ky, ale vět­ši­nou to mám spíš v hla­vě a pak jdu na sál fyzic­ky pra­co­vat s taneč­ní­ky. Když poslou­chám kon­krét­ní muzi­ku, tak už mám před sebou něco jako film. Není to o kro­ko­vých vaz­bách a zve­dač­kách, ale je to struk­tu­ra a dyna­mi­ka, kte­rou potom začnu zhmo­t­ňo­vat. Pocho­pi­tel­ně ten kus si v prů­bě­hu té tvor­by začne žít svým vlast­ním živo­tem, někde se zdr­ží­te, něco pře­sko­čí­te, od něče­ho uhne­te dopra­va nebo dole­va. Je to až dru­há část tvor­by, kdy původ­ní před­sta­va nabý­vá hmo­tu a dochá­zí k dra­ma­tur­gic­kým úpra­vám, ale nikdy jsem se neod­chý­lil nějak výraz­ně od té počá­teč­ní před­sta­vy. Jsou cho­re­o­gra­fo­vé, kte­ří pra­cu­jí úpl­ně jiný způ­so­bem. Při­ne­sou něja­kou hud­bu, začnou dělat s taneč­ní­ky něja­ké vaz­by a vůbec nevě­dí, co zatím budou dělat. Potom při­ne­sou něja­kou jinou hud­bu a na tu tan­cu­jí ty původ­ní vaz­by, což jde pro­ti sobě a může vytvá­řet zají­ma­vé věci a čas­to vznik­ne něco chyt­ré­ho, co má smy­sl. Já takhle pra­co­vat nemůžu, musím mít něja­kou před­sta­vu a vědět, o čem chci mlu­vit jak cho­re­o­gra­fic­ky tak i divadelně. 

Pod­le čeho jste vybí­ral taneč­ní­ky hlav­ních rolí do Chvě­ní?
Mám v zása­dě tři obsa­ze­ní. Prv­ní je Ivo­na Jeli­čo­vá a Artur Abram. Pro­blém je napří­klad v tom, že taneč­ní­ci, co jsou ve tře­tím obsa­ze­ní, tan­cu­jí i v těch ostat­ních rolích. Je to Emi­lia Vuo­rio a Mar­tin Sege­ťa. Dru­hé obsa­ze­ní je Nel­ka Lazo­vić a s ní nako­nec Karel Audy, sólis­ta Bale­tu Národ­ní­ho diva­dla v Pra­ze, kte­rý je půvo­dem z Brna. V prů­bě­hu zkou­še­ní došlo bohu­žel k něja­kým zra­ně­ním, a tedy i k urči­tým změ­nám. Tak­že 2. obsa­ze­ní najed­nou neby­lo kom­plet­ní. Naštěs­tí Karel Audy, jako jeden z mála mých taneč­ní­ků v Pra­ze měl zrov­na vol­no, pro­to­že nebyl zain­te­re­so­ván na pří­pra­vě nové pre­mi­é­ry. Je to veli­ce zku­še­ný taneč­ník, vzal to a během něko­lik málo dní tu roli nazkou­šel a spo­lu s Nel­kou udě­la­li obrov­ský kus práce.

Vy jste asi čás­teč­ně sou­bor zdej­ší­ho bale­tu musel znát.
Já jsem ten sou­bor neznal vůbec, nebo úpl­ně mini­mál­ně. Je to už dlou­há doba, kdy jsem tu pra­co­val naposled.Udělal jsem nor­mál­ní kon­kurz tak, že jsem někdy v dub­nu při­jel na jeden den a měl jsem po tré­nin­ku dvě hodi­ny hol­ky a dal­ší dvě hodi­ny klu­ky. S hol­ka­ma jsem dělal sólo na prv­ní větu Górec­ké­ho, s kluka­ma něco dyna­mič­těj­ší­ho na jed­nu z těch Pavli­co­vých věcí. Z toho jsme potom s balet­ní­mi mis­try Iva­nem Pří­kaským, Janou Při­by­lo­vou a Mári­em Rada­čov­ským vytvo­ři­li obsa­ze­ní. Ve výsled­ku to byla týmo­vá práce.

Auto­rem scé­ny ve Chvě­ní je Jan Dušek. Je ve své pod­sta­tě vel­mi jed­no­du­chá a dotvá­ří ji prá­vě svět­lo, jakým způ­so­bem jako cho­re­o­graf s tím­to aspek­tem pra­cu­je­te?
Osm­de­sát pro­cent všech mých věcí jsem si nasví­til sám, a ačko­li nejsem pro­fe­si­o­nál­ní light desig­nér, urči­té zku­še­nos­ti mám a vím, že neu­dě­lám ostu­du. Ale v posled­ní době už to dělat nechci, pro­to­že jsou lidi, kte­ří jsou v tom desetkrát lep­ší a člo­věk, kte­ré­ho tady mám je Kees Tje­bbes z Holand­ska, kte­ré­ho pova­žu­ji za jed­no­ho z nej­lep­ších svě­tel­ných desig­né­rů na svě­tě. Od počát­ku deva­de­sá­tých let sví­tí kde­ko­li na svě­tě všech­ny cho­re­o­gra­fie Jiří­ho Kyli­á­na. My jsme se s Kee­sem potka­li v Pra­ze asi před tře­mi nebo čtyř­mi lety a teh­dy mi řekl, že by se mnou chtěl pra­co­vat. No a minu­lou sezó­nu jsme se zno­vu potka­li tady v Brně, prá­vě na pre­mi­é­ře Kyli­á­no­va Peti­te Mort a domlu­vi­li se na spo­lu­prá­ci ve Chvě­ní. A já jsem nad­še­ný z toho, co s těmi svět­ly udě­lal, pro­to­že on je oprav­du kouzelník.

.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Veronika Hrabalová

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.