Pohled na DEKKU se liší v očích toho, kdo se dívá…

foto: archiv Dekkadancers

Vol­né sdru­že­ní pro­fe­si­o­nál­ních uměl­ců DEKKADANCERS bylo zalo­že­no v roce 2009. U jeho zro­du stá­li cho­re­o­gra­fo­vé a taneč­ní­ci Vik­tor Kon­va­lin­ka, Tomáš Rych­et­ský a foto­graf Pavel Hej­ný. Nejen o for­mo­vá­ní nové gene­ra­ce DEKKADANCERS, úska­lích i rados­tech s ním spo­je­ných, ale i o pří­pra­vách insce­na­ce Žena za kul­tem, jsem si poví­da­la s Ondře­jem Vin­klá­tem, Ště­pá­nem Pecha­rem a Mar­kem Svo­bod­ní­kem, cho­re­o­gra­fy, taneč­ní­ky a sou­čas­ný­mi vůd­čí­mi osob­nost­mi DEKKADANCERS.

O DEKKADANCERS je toho napsá­no poměr­ně málo. Veš­ke­rá kri­tic­ká reflexe kon­čí rokem 2013. Čím je to způ­so­be­no?
Ondřej Vin­klát: My jsme totiž ofi­ci­ál­ně jako nová tvůr­čí gene­ra­ce v rám­ci DEKKA pro­za­tím nic nevy­tvo­ři­li. Tak­že pre­mi­é­ra, kte­rá se usku­teč­ní 28. pro­sin­ce, je náš prv­ní spo­leč­ný počin.
Ště­pán Pechar: Kte­rý pova­žu­je­me za jakési ofi­ci­ál­ní oži­ve­ní. Původ­ní DEKKADANCERS pře­sta­li fun­go­vat asi před rokem a půl hlav­ně z časo­vých důvo­dů. Tam vznik­la pauza a po ní jsme dosta­li od Vik­to­ra Kon­va­lin­ky mož­nost je oži­vit.
Marek Svo­bod­ník: Všech­no se teď tepr­ve roz­jíž­dí. Přes prázd­ni­ny jsme to zača­li řešit, udě­la­li jsme pro­mo video a něja­kou novou image.
ŠP: Od té doby pra­cu­je­me na nové pre­mi­é­ře, kte­rá se jme­nu­je Žena za kul­tem. Je to insce­na­ce pro pat­náct taneč­ní­ků, tvor­ba šes­ti tvůr­ců — Ond­ry Vin­klá­ta, Mar­ka Svo­bod­ní­ka, Ada­ma Soj­ky, Matě­je Šus­ta, mě a Vik­to­ra Kon­va­lin­ky, se kte­rým pořád na dál­ku spo­lu­pra­cu­je­me. Zůstá­vá sou­čás­tí vedení.

Vy jste v původ­ních DEKKADANCERS půso­bi­li už v minu­los­ti, jak jste se k té spo­lu­prá­ci dosta­li?
OV: Nefun­go­va­li jsme s nimi v jed­nom sou­bo­ru, ale účin­ko­va­li jsme v cho­re­o­gra­fi­ích Vik­to­ra Kon­va­lin­ky a Toma Rych­et­ské­ho, kte­ré byly na reper­toá­ru Bohe­mia Balet, kde jsme se Ště­pá­nem půso­bi­li. Spo­lu jsme pak vytvo­ři­li cho­re­o­gra­fii Přes­ně včas, kte­rá původ­ně neby­la urče­ná pro DEKKADANCERS, ale nako­nec se Vik­to­ro­vi tak líbi­la, že se ji pod jejich hla­vič­kou roz­ho­dl uvést. A po ní nás při­zva­li k dal­ší spo­lu­prá­ci.
ŠP: S Ond­rou jsme pak zača­li pra­co­vat na vlast­ní tvor­bě. Spo­leč­ně jsme vytvo­ři­li prv­ní tři cho­re­o­gra­fie a navá­za­li jsme s Márou dal­ší­mi dvě­ma pro­jek­ty.
MS: Já jsem byl v angaž­má v Brně, pak v Pra­ze a ješ­tě než jsem tady začal půso­bit, tak za mnou při­šli s tím, že budou DEKKADANCERS ote­ví­rat sezó­nu 2012/2013. Nabíd­li mi, abych se jako taneč­ník podí­lel na před­sta­ve­ní Pak­káž, kte­ré se ode­hrá­va­lo na piaz­ze­tě Národ­ní­ho diva­dla. Inter­pre­to­val jsem věci star­ší i pre­mi­é­ro­vé. Tře­ba pro­jekt Jir­ky Pokor­né­ho Čer­né mra­ky nepláčou.

DEKKADANCERS jsou tvo­ře­ni do vel­ké míry z taneč­ní­ků bale­tu Národ­ní­ho diva­dla. Býva­jí tedy při­ro­ze­ně s tou­to insti­tu­cí čas­to spo­jo­vá­ni. Fun­gu­je sku­teč­ně něja­ká spo­lu­prá­ce mezi DEKKADANCERS a Národ­ním diva­dlem a pokud ano, tak jak ji vní­má­te?
MS: Máme dob­ré pod­mín­ky a urči­tá zášti­ta Národ­ní­ho diva­dla je pro nás dost význam­ná.
ŠP: Posky­tu­jí nám pro­stor, což do jis­té míry bere­me jako samo­zřej­most, pro­to­že tam půso­bí­me. Jinak je pro­ná­jem zku­šeb­ních pro­sto­rů cel­kem dra­hý. V tomhle nám oprav­du vychá­ze­jí vstříc.
MS: Nemá­me ale čas ani pro­stor zkou­šet přes den. Zkou­ší­me hlav­ně po veče­rech. I přes­to se sta­ne, že tam máme dohod­nu­tou zkouš­ku, ale když při­jde něja­ká změ­na ze stra­ny bale­tu, tak nás vykli­dí.
OV: Ale nemů­že­me si stě­žo­vat. Dosta­li jsme mož­nost vyjed­nat si ter­mín na Nové scé­ně a cel­ko­vě je to mys­lím doce­la pří­jem­ná spo­lu­prá­ce.
MS: Na dru­hou stra­nu se od nás oče­ká­vá napros­to pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup. Roz­hod­ně nejsme žád­ná pozlátka.

Mys­lí­te si, že to spo­je­ní může půso­bit i jako rekla­ma?
MS: To sto­pro­cent­ně ano. Máme k dis­po­zi­ci jed­ny z nej­lep­ších taneč­ní­ků. A znač­ka Národ­ní diva­dlo fun­gu­je úžas­ně. To se — v uvo­zov­kách — pro­dá­vá samo.

Exis­tu­je stá­lý sou­bor DEKKADANCERS?
MS: Původ­ně fun­go­va­li jako ote­vře­ná sku­pi­na.
ŠP: Je to pro­jek­to­vá com­pa­ny. Na kaž­dý pro­jekt si vybí­ra­li lidi, a když s nimi byli spo­ko­je­ni, tak s nimi spo­lu­pra­co­va­li čas­tě­ji, až z toho vzni­kl, něja­ký základ asi dese­ti lidí, kte­ří byli obsa­ze­ni v kaž­dém před­sta­ve­ní. A tak to je i teď.

Jak pro­bí­há výběr taneč­ní­ků do Vašich cho­re­o­gra­fií?
ŠP: Jsme spo­lu den­ně a všich­ni se vel­mi dob­ře zná­me. Víme, jak se kdo pro­je­vu­je jako tvůr­ce. Někte­ří lidi jsou výbor­ní inter­pre­ti, někte­ří mají skvě­lé nápa­dy, někte­ří jsou vtip­ní už jenom, když si stoup­nou na jeviš­tě. To je tak dob­ře poznáš, když jsi s nimi kaž­dý den, že ten výběr je jas­ný od začát­ku.
MS: Pak už zále­ží na tom, jest­li ti lidi do toho půjdou s námi.
OV: Ta spo­lu­prá­ce sto­jí na dob­ré vůli jak ze stra­ny těch taneč­ní­ků, tak nás. Pro­to­že my si nemů­že­me dovo­lit jim pla­tit měsíč­ně něja­kou pev­nou část­ku. Je to na domluvě a sto­jí to na kamarádství.

Žena za kul­tem bude insce­na­ce kom­po­no­va­ná z něko­li­ka taneč­ních kusů. Pra­co­va­li jste v rám­ci jed­not­li­vých cho­re­o­gra­fií s dějo­vos­tí nebo spíš s myš­len­kou a téma­tem?
OV: My jsme se dohod­li na tom, že kaž­dý tvůr­ce bude mít svo­bo­du v tom, co chce dělat, ale jed­no­tí­cím téma­tem bude žena a kaž­dý ho zpra­cu­je po svém.
ŠP: Když jsme to všech­no vymýš­le­li, shod­li jsme se na tom, že dáme dohro­ma­dy celo­ve­čer­ní před­sta­ve­ní, kte­ré nebu­de mít děj svá­za­ný něja­kou lin­kou, ale pojí­cí myš­len­kou. Je to sedm kous­ků, kte­ré lze vní­mat jako celek. Nejsou mezi nimi pau­zy a spo­ju­je je kult ženy. Já tam tře­ba děj daný nemám. Je to ale o ženě, o tva­rech, o mých zku­še­nos­tech, o sexu a orgas­mech, je to nažha­ve­né. Je to o lid­ském tep­le, kte­ré kaž­dý potře­bu­je­me, někdo víc, někdo míň, ale kdo to neo­ku­sí, tak pod­le mě nežil.
OV: Já jsem to posta­vil na vzta­hu mezi mužem a ženou. To jak se může for­mo­vat, co může při­ná­šet, co brát. Chtěl jsem, aby to nepů­so­bi­lo jako děj, ale aby cho­re­o­gra­fie vytvá­ře­la dojem mož­né­ho fun­go­vá­ní vzta­hu. Jak se může poka­zit, být fajn, být pří­jem­ný nebo nepří­jem­ný.
ŠP: Dal­ší odstín té insce­na­ce je pohled na ženu a mateř­ství. Není tam jenom žena ve vzta­hu k muži, žena vní­ma­ná jako radost, smu­tek, lás­ka nebo kořist adp., ale je tam i ta mateř­ská lás­ka, a pohled na ženu jako na matku.

Měli DEKKADANCERS něja­kou cílo­vou sku­pi­nu, na kte­rou chtě­li pri­már­ně půso­bit?
ŠP: Daři­lo se jim půso­bit na širo­kou veřej­nost. Ano, zamě­řo­va­li se na mlá­dež a vyso­ko­ško­lá­ky, ale našla si k nim ces­tu i star­ší gene­ra­ce, kri­ti­ci, odbor­ní­ci i lidi, co nema­jí s diva­dlem vůbec nic spo­leč­né­ho. A my bychom chtě­li jít stej­ným smě­rem.
OV: Teď začí­ná­me. Nemů­že­me mlu­vit za sta­ré DEKKADANCERS. Jsme dru­há gene­ra­ce a musí se to takhle vní­mat. Sna­ží­me se zacho­vat jejich duši i humor. Záro­veň se tím nechce­me ome­zo­vat, abychom nemu­se­li dbát na to, aby to bylo podob­né.
ŠP: Lidi mají DEKKADANCERS rádi, pro­to­že je to čer­stvá mla­dá ener­gie, chuť rea­li­zo­vat nové nápa­dy a vytvá­řet dal­ší cho­re­o­gra­fie. Je to z naší stra­ny upřím­ná radost, kte­rá je potom cítit v tan­ci a pře­ná­ší se na divá­ky.
MS: A my dou­fá­me, že obhá­jí­me kva­li­ty, kte­ré DEKKADANCERS měli.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Veronika Hrabalová

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.