Kdo jsem? To já nevím.

foto: Facebook Give me 10 seconds

Exis­tu­je něco jako hra­ni­ce abs­trak­ce ve výra­zo­vém tan­ci? Je mož­né držet se jed­né věty či slo­va a na jeho zákla­dě chá­pat celou insce­na­ci? Lze toto slo­vo vyne­chat a nechat divá­ka spo­jit si jed­not­li­vos­ti pou­ze s osob­ní­mi zážit­ky? Taneč­ně-diva­del­ní pro­jekt mezi­ná­rod­ní­ho sou­bo­ru Chan­tier des images, Give me 10 seconds, ote­ví­rá otáz­ku iden­ti­ty, toho kdo jsme, jak vní­má­me sami sebe i jak jsme vní­má­ni vněj­ší­mi pozo­ro­va­te­li, jejichž pohled může být zkres­le­ný okol­nost­mi nebo pro­střed­ky, jimiž se sna­ží nás zařa­dit a identifikovat.

Give me 10 seconds pro­po­ju­je pohyb a pro­stor. Vyprá­ví mimo jiné o mož­nos­ti exis­to­vat na urči­tém mís­tě, o ome­ze­ní, kte­rá při­ná­ší. Záro­veň je o stra­chu vystou­pit ze zná­mé­ho pro­sto­ru vystou­pit a vejít do nezná­ma. Stej­ně tak je to s nau­če­ný­mi pohy­by, kte­ré člo­věk v tako­vém pro­stře­dí pou­ží­vá, bojí se je měnit, ale poz­dě­ji může obje­vit vol­nost a svo­bo­du „nové­ho svě­ta“ a své­ho těla v něm.

Scé­no­gra­fie zalo­že­ná pře­váž­ně na zrca­dlo­vém odra­zu utvá­ří mno­ho­vrs­tev­na­tý pohled na jedin­ce, kte­rý se sna­ží sdě­lit své poci­ty pro­střed­nic­tvím pohy­bu vychá­ze­jí­cí­ho z něj samot­né­ho. Dává na vědo­mí, že to, co vidí­me, nemu­sí být nut­ně prav­da i to, že nee­xis­tu­je jeden jedi­ný správ­ný pohled na rea­li­tu. Insce­na­ce není zalo­že­na na kon­stant­ní cho­re­o­gra­fii, nema­jí­cí mož­nost změ­ny, spí­še na obje­vo­vá­ní inter­pre­tů, jaké mož­nos­ti vyjá­d­ře­ní jejich těla posky­tu­jí. Vol­nost jim umož­ňu­je stří­dat klid­ný poma­lý pohyb s expre­sí ve výra­zu i ges­tu. Nejde o pre­ciz­nost, kte­rá by se v tom­to pří­pa­dě těž­ko hod­no­ti­la, ale o pocit, z něhož vychá­zí. Hud­ba insce­na­ci dotvá­ří, je své­byt­nou ne však nut­nou slož­kou. Je klid­ně mož­né, že celá cho­re­o­gra­fie by moh­la fun­go­vat v tichu.

Cho­re­o­gra­fo­vé a taneč­ní­ci (Niko­la Križ­ko­váDami­a­no Otta­vio Bigi) exis­tu­jí na jeviš­ti zpr­vu oddě­le­ně, kaž­dý z nich má svůj pří­běh. V prů­bě­hu cho­re­o­gra­fie se něko­li­krát prol­nou a zno­vu roz­dě­lí. Vyu­ží­va­jí defor­mo­va­né­ho odra­zu vlast­ní­ho těla v zrca­dle, jed­no­du­chých svě­tel­ných efek­tů zalo­že­ných na stří­dá­ní svět­la a tmy i gra­vi­ta­ce (padá­ní). Muž ženě posky­tu­je opo­ru, když padá a ona na oplát­ku vstu­pu­je do situ­a­ce, kdy on ztrá­cí svou tvář (zaha­lí si obli­čej do koši­le nebo si nasa­dí papí­ro­vou mas­ku) a pomá­há mu při zno­vuna­le­ze­ní jeho vlast­ní iden­ti­ty. Mas­ka se záro­veň díky své veli­kos­ti a tva­ru evo­ku­jí­cí­mu posta­vu fan­tas­tic­ké­ho Fau­na stá­vá jed­ním z mála komic­kých prvků.

Insce­na­ce nekon­čí, jen v jed­nu chví­li pře­sta­ne. A mož­ná pro­to je těž­ké vytrh­nout se z jeho svě­ta s tím, že na otáz­ku „kdo jsem?“ si ješ­tě něja­kou dobu nebu­de­me umět zce­la odpo­vě­dět. Cílem Chan­tier des images prav­dě­po­dob­ně není posky­to­vat jas­nou odpo­věď. Dáva­jí spí­še nahléd­nout do jejich spek­tra chá­pá­ní a vidě­ní člo­vě­ka o samo­tě, v páru či ve společnosti.

 

PŘIPOMEŇTE SI TAKÉ ROZHOVOR OLGY FRAITOVÉ S INSCENÁTORY PROJEKTU GIVE ME 10 SECONDS ZDE

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Veronika Hrabalová

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.