Radim Vizváry píše pro Taneční zónu

Prv­ní čís­lo Taneč­ní zóny roku 2014 je na svě­tě. Na jeho strán­kách najde­te mj. i zamyš­le­ní per­for­me­ra a peda­go­ga Radi­ma Vizváry­ho nad osu­dem a per­spek­ti­va­mi čes­ké pan­to­mi­my. Jeho pod­nět­ný člá­nek vám při­ná­ší­me jako pozván­ku k dal­ším tex­tům zalis­to­va­ným v naší taneč­ní revue!

Publikováno
V rubrikách Recenze