TOP 3 Veroniky Štefanové z Letní Letné Light 2020

Let­ní Let­ná Light byla letos zhuš­tě­nou a záro­veň kon­cen­t­ro­va­nou ver­zí tra­dič­ních  tří­tý­den­ních novo­cir­ku­so­vých rado­vá­nek, kte­ré kaž­dým rokem zaží­vá­me v praž­ských Leten­ských sadech. I když bylo před­sta­ve­ní i sou­bo­rů méně – což je důsle­dek pan­de­mie koro­na­vi­ru a opat­ře­ní s tím spo­je­ných – o sil­né, pozo­ru­hod­né či pře­kva­pi­vé momen­ty neby­lo na fes­ti­va­lu nou­ze. Zde tedy tři z nich.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Cirk La Putyka sází na čísla

Ostře sle­do­va­ný Cirk La Puty­ka v nové insce­na­ci vsa­dil na osvěd­če­nou režij­ní znač­ku. Reži­sé­rem Play se tak stal Mak­sim Koma­ro, uzná­va­ný fin­ský novo­cir­ku­so­vý reži­sér, kte­rý v roce 2012 uve­dl spo­leč­ně s Cir­kem La Puty­ka insce­na­ci Slaps­tick Sonata.

Publikováno
V rubrikách Recenze