Nepřebývá to, co chybí?!?

V rám­ci fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha se v jih­lav­ském DIO­Du před­sta­vi­la sku­pi­na Ver­Te­Dan­ce s cho­re­o­gra­fií Chy­bě­ní. Svět­lá, ve vět­ši­ně čás­tí bílá scé­na se tře­mi prak­ti­kábly v zad­ní čás­ti se v rám­ci celé insce­na­ce kon­kre­ti­zu­je a defi­nu­je svě­tel­ným designem. Ten pro­mě­ňu­je cha­rak­ter atmo­sfé­ry, čas­to jde v pro­ti­kla­du k mnoh­dy depre­siv­ně půso­bí­cí hud­bě, více­krát však umoc­ňu­je pocit úzkos­ti, nemo­houc­nos­ti, chy­bě­ní. Obzvlášť v abso­lut­ně vyprázd­ně­ném pro­sto­ru blac­kbo­xu… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nepře­bý­vá to, co chybí?!?