Vyšla Taneční zóna 3/2019

Foto: František Ortmann

Foto: František Ortmann

TANEČNÍ ZÓNA 3/2019 JE TADY! 

V novém čís­le Taneč­ní zóny sla­ví­me s Ninou Van­ge­li, kte­rá se pod­le fes­ti­va­lu …příští vlna/next wave… sta­la živou­cím pokla­dem.  My už to víme — i tak děku­je­me za krás­né při­po­me­nu­tí! V tra­dič­ním for­má­tu Brá­ny vní­má­ní se věnu­je­me non­ver­bál­ní­mu diva­dlu oči­ma Jany Sopro­vé

Podí­va­li jsme se také za pro­jek­ty Gene­ra­ce X Micha­la Záho­ry Alu­mi­ni­o­vá krá­lov­na Apo­le­ny Vani­šo­vé v MeetFactory.

Nava­zu­je­me na v loni zapo­ča­tém mapo­vá­ní regi­o­nál­ních čes­kých balet­ních scén. Po Ost­ra­vě, Brnu, Plzni, Čes­kých Budě­jo­vi­cích, Olo­mou­ci se ten­to­krát věnu­je­me Liberci.

Pokra­ču­je­me také v seri­á­lu Antr­po­lo­gic­ké pří­běhy čte­ní z prů­kop­ní­ka diva­del­ní antro­po­lo­gie Les­zek Kolan­kiewicz. Nejen tohle ale i mno­ho dal­ší­ho najde­te na strán­kách vaše­ho oblí­be­né­ho časopisu!

LÍBÍ SE VÁM A ZAJÍMÁ VÁS TANEČNÍ ZÓNA? PŘEDPLATNÉ NEPOČKÁ! REVUE TANEČNÍ ZÓNA SI MŮŽETE PŘEDPLATIT !!! ZDE !!!