Laudatio Jiřího Bartovance pro Ninu Vangeli

foto: Petr Kněžek

foto: Petr Kněžek

Pře­čtě­te si celé zně­ní lauda­tia Jiří­ho Bar­to­van­ce, kte­ré před­ne­sl při slav­nost­ním pře­dá­vá­ní poct fes­ti­va­lu …příští vlna/next wave…, kde byla Nina Van­ge­li oce­ně­na jako živou­cí poklad. Ješ­tě jed­nou gratulujeme. 

Váže­né dámy, váže­ní páno­vé, milé kole­gy­ně, kole­go­vé, dra­há Nino,

mám nesmír­nou radost, že tu mohu stát při této pří­le­ži­tos­ti a veřej­ně Vám pro­je­vit svůj vel­ký obdiv. Živou­cí poklad — to zní tak krás­ně, vzne­še­ně, a mě těší, že prá­vě Vy pone­se­te tako­vé oce­ně­ní a je mi ctí Vám bla­ho­přát jako prv­ní. Napa­dá mě, co řekl Remarque „Člo­věk hle­dá těž­ko slo­va, má-li co říct.“ Mohl bych vzpo­mí­nat na nespo­čet pří­bě­hů a roz­ho­vo­rů s Ninou. Nemě­lo by to kon­ce, pro­to vzpo­me­nu jen na pár nej­sil­něj­ších, kte­ré jsou pro mě důka­zem, že Nina živou­cím pokla­dem je.

Důle­ži­tý krok, kte­rý jsem uči­nil k navá­zá­ní přá­tel­ství s Vámi, byla žádost o spo­lu­prá­ci. To víte, měl jsem Vás, Nino, jako vel­kou per­so­nu na čes­kém taneč­ním poli. Vždy jsem se těšil na Vaše kri­ti­ky, z Vašich tex­tů jsem čer­pal nové úva­hy a mohl své ztvár­ně­né před­sta­vy pro­žít zno­vu, skr­ze ty Vaše. To obo­ha­cu­je a odkrý­vá. Bur­cu­je a bilan­cu­je záro­veň. Vytvá­ří to nový pohled, a ten je důle­ži­tý, abychom se my uměl­ci neu­to­pi­li v nar­cis­tic­kých před­sta­vách … jed­no­du­še, uměl­ci potře­bu­jí hlas jako je ten Váš. Kri­tic­ký, ost­rý jako břitva, ale upřím­ný, lid­ský a záro­veň tak profesionální.

Pama­tu­je­te, jak jsem Vás oslo­vil do pro­jek­tu Last Sup­per? Odva­hu jsem hle­dal něko­lik měsí­ců. Tu tré­mu, jakou jsem měl, když jsem Vás pozval na skle­nič­ku a požá­dal o spo­lu­prá­ci. Vaše rek­ce byla ovšem pozi­tiv­ní, a já si pak říkal: Proč jsem se tak bál? I když k Last Sup­per nedo­šlo, při­šlo Les­sons of touch, před­sta­ve­ní, kte­ré jsem cho­re­o­gra­fo­val. Ninu fas­ci­no­va­la nová výzva. Pře­ci jen, jak píše o nás a naší katar­zi, chtě­la mít vlast­ní pocit z jeviš­tě, svou vlast­ní zku­še­nost. Líp se pak může vcí­tit do taneč­ní­ko­vy role a nástrah spo­je­ných s fyzičnem. Pro mě bylo nesmír­ně obo­ha­cu­jí­cí a inspi­ra­tiv­ní tvo­řit s Vámi, a tak říka­jíc šít Vám pohyb na tělo. Byly to pro­tan­če­né dny plné impro­vi­za­cí, ze kte­rých vze­šlo tolik mate­ri­á­lu a inspirace!

Moc rád na to vzpo­mí­nám a jsem rád, že jsem našel odva­hu. Nako­nec mě jen mrze­lo, že jsem Vám na jeviš­ti toho par­ťá­ka nemohl dělat já.

To jsem si vyna­hra­dil až v před­sta­ve­ní Ent­ro­py, kde jsem si vymys­lel roli pro divá­ka, abych sobě dopřál tro­chu odde­chu. Ninu jsem si vybral jako divač­ku z obe­cen­stva. Nikdo netu­šil, že jsme domlu­ve­ni; usa­dil jsem ji na prázd­né jeviš­tě – samot­nou, tvá­ří tvář všem divá­kům. Po chví­li jsem s ní v obje­tí pro­tan­čil jeviš­tě a usa­dil ji zpět na mís­to. Tuhle haba­ďů­ru jsme sehrá­li i v New Yor­ku na stře­še Čes­ké­ho cen­t­ra a nemoh­li jsme pro tako­vou per­for­man­ci zís­kat lep­ší datum, než 11. září. Nad námi vrtu­l­ní­ky a ve vzdu­chu bylo cítit, že svět je teď a tady. Mno­hé, co kdy­si bylo, bylo ztra­ce­no, tako­vá atmo­sfé­ra objí­ma­la New York po celý den.

Rád vzpo­mí­nám na naši ces­tu do USA. Oba jsme za vel­kou lou­ží byli popr­vé a už pří­jezd byl vel­ko­le­pý. Měli jsme uby­to­vá­ní v Čes­kém cen­t­ru, a to nás pře­kva­pi­lo. Měli pro nás jen jeden pokoj. Vel­ko­ry­se jste to vyře­ši­la větou: „Jiřič­ku, nebu­de vám vadit, když bude­me byd­let spo­leč­ně?“ a já na to, že urči­tě ne. Když jsme odlo­ži­li zava­za­dla, trva­la jste na tom, že i přes tu únav­nou ces­tu půjde­me New York pozdra­vit z výš­ky. Vyda­li jsme se na Empi­re sta­te buil­ding a strá­vi­li jsme krás­né chví­le pohle­dem na chvě­jí­cí se Manhat­tan. Z iPa­du nám k tomu hrá­lo Stra­vin­ské­ho Svě­ce­ní jara a diva­dlo bylo úpl­né. Tan­čí­cí svět­la New Yor­ku v ryt­mu tako­vé sklad­by byla magic­ká podí­va­ná. Nino, v tom „vel­kém jabl­ku“ jsem obdi­vo­val Vaše nad­še­ní a vytr­va­lost. Já měl co dělat, abych Vám sta­čil. Když jsme ráno vyšli do měs­ta a večer se vra­ce­li opět pěš­ky, nevě­řil jsem, jak jsme to moh­li zvlád­nout. Odkud bere­te tu ener­gii a elán? Napří­klad když jsme se šli podí­vat na úžas­né před­sta­ve­ní Lui­se Leca­va­lier, po skon­če­ní jsem chtěl objed­nat taxík. „Ne, to se musí vycho­dit,“ byla Vaše odpo­věď, a my šli zpět přes celý Manhat­tan. Jako by nad­še­ní z krás­né­ho zážit­ku bylo Vaším moto­rem. A tak to asi je. Umí­te čer­pat z krásy.

Naše ces­ty se setka­ly před více než dva­ce­ti lety, kdy jsem při­šel stu­do­vat Dun­can Cen­ter kon­zer­va­toř, kde jste uči­la — a učí­te dodnes. Já při­šel teh­dy do vel­ko­měs­ta plný snů a před­stav a dou­fal, že se ze mě sta­ne úspěš­ný taneč­ník. A Vy jste byla z těch, kdo v mla­dých lidech tuto tou­hu doká­ží živit a pod­po­ro­vat. Moti­vu­jí, vedou a uka­zu­jí ces­tu. Mít štěs­tí na lidi, to je důle­ži­tá část úspě­chu, a prá­vě Vy, jako jed­na z mála lidí, jste mi dáva­la sílu cvá­lat a nepo­le­vit. Vaše hodi­ny dějin tan­ce a pří­tom­nost na všech klau­zu­rách a před­sta­ve­ních mě těši­la, i když jsem teh­dy tepr­ve tušil, že jsem mezi správ­ný­mi lid­mi a že tako­vý dopro­vod na ces­tě za vlast­ním snem je dar. Jak říká Eva Bla­žíč­ko­vá, lidé, kte­ří mají člo­vě­čen­ství, to je to, co nás utvá­ří a dává sil­ný základ do živo­ta. Mně bylo 15 let, při­jel jsem z malé­ho měs­ta. Nevě­děl jsem nic. Dnes je mi mno­hem víc a nevím toho ješ­tě víc. Vím ale, že přá­tel­ství s Ninou, kte­ré máme a peču­je­me o něj, je vzác­ný dar.

Napa­dá mě ješ­tě jeden citát, ten­to­krát od Win­sto­na Chur­chil­la: Když je ti dva­cet, zále­ží ti na tom, co lidé říka­jí, když čty­ři­cet, pře­sta­ne ti na tom zále­žet, když šede­sát, uvě­do­míš si, že nikdy nikdo nemys­lel na tebe. Máš nepří­te­le? To je dob­ře. Zna­me­ná to, že sis za něčím v živo­tě stál. U Niny je to malin­ko jinak, stá­la a sto­ji si vždyc­ky za Vším, co dělá a ví, proč to dělá. Za sebe mohu říci, že je to pro mě vel­kou inspi­ra­cí, a že Nina je náš poklad. Živou­cí poklad!

Nino díky.