Dnes startují v Praze čtyřdenní oslavy Mezinárodního dne flamenka

Foto: Carmen Fernandez

Foto: Carmen Fernandez

Fla­men­ko v nej­růz­něj­ších podo­bách při­ná­ší do hlav­ní­ho měs­ta od čtvrt­ka 22. do nedě­le 25. lis­to­pa­du Fes­ti­val Den fla­men­ka. Na osla­vách Mezi­ná­rod­ní­ho dne fla­men­ka, kte­ré nás na čty­ři dny pře­ne­sou do pro­slu­ně­né Anda­lusie, uchvá­tí návštěv­ní­ky zpěv, tanec i hud­ba v podá­ní fla­men­ko­vých hvězd ze Špa­něl­ska i dal­ších zemí. Letos se v Pra­ze před­sta­ví ve svě­to­vé pre­mi­é­ře taneč­ní­ho před­sta­ve­ní s názvem Pra­men mexic­ká krás­ka Kari­me Ama­ya. Syn­té­za ryt­mu fla­men­ko­vé­ho zpě­vu Car­men Fer­nan­dez a kyta­ry More­nita de Tri­a­na při­ne­se večer plný nej­čist­ších emo­cí. Taneč­ní sou­bor Com­pañía Dan­za Fla­men­ca Vir­gi­nia Del­ga­do z Pra­hy uve­de pre­mi­é­ru před­sta­ve­ní Vánek a sevill­ská taneč­ni­ce Ire­ne Álva­rez spo­leč­ně s kyta­rist­kou Maríou Marín okouz­lí před­sta­ve­ním Múza. Fes­ti­val Den fla­men­ka je tu pro všech­ny fla­men­ko­vé nad­šen­ce a zájem­ce, kte­ří chtě­jí pro­nik­nout do tajem­né­ho svě­ta váš­ně a život­ní­ho sty­lu, kte­rým fla­men­ko beze­spo­ru je. 

Fes­ti­val opět nabí­zí pes­t­rý dopro­vod­ný pro­gram zahr­nu­jí­cí díl­ny se špa­něl­ský­mi lek­to­ry, fil­mo­vé pro­jek­ce, bese­dy pro ško­ly i širo­kou veřej­nost, fla­men­ko­vý bazar, špa­něl­skou gastro­no­mii či den ote­vře­ných dve­ří fla­men­ko­vých aka­de­mií. V Malostran­ské bese­dě je již od 25. říj­na až do 25. lis­to­pa­du ke zhléd­nu­tí výsta­va Car­men Ama­ya ve foto­gra­fi­ích. 

Mezi­ná­rod­ní Den fla­men­ka byl usta­no­ven na 16. lis­to­pa­du, kdy bylo fla­men­ko v roce 2010 zapsá­no na seznam nehmot­né­ho kul­tur­ní­ho dědic­tví UNESCO. Pra­ha se fes­ti­va­lem Den fla­men­ka při­po­ju­je k osla­vám již počtvr­té. Před­pro­dej vstu­pe­nek a podrob­né infor­ma­ce o fes­ti­va­lu na www.denflamenka.cz. 

Fes­ti­val ote­vře ve čtvr­tek 22. lis­to­pa­du v Diva­dle U Hasi­čů svě­to­vá pre­mi­é­ra před­sta­ve­ní “La Fuen­te / Pra­men”, ve kte­rém zazá­ří špič­ko­vá, půvo­dem mexic­ká, taneč­ni­ce Kari­me Ama­ya. Před­sta­ve­ní je str­hu­jí­cí podí­va­ná o nut­ka­vé potře­bě svo­bo­dy, roz­ví­je­ní se a obje­vo­vá­ní. Pra­men ener­gie se dere z pod­ze­mí na povrch a země sama pozo­ru­je jeho zrod. Nachá­zí si svo­ji ces­tu – ces­tu fla­men­ka. Kari­me, se tím­to svým prv­ním autor­ským před­sta­ve­ním obra­cí ke svým rodin­ným fla­men­ko­vým koře­num, k legen­dár­ní Car­men a pří­jme­ní Ama­ya. Bri­lant­ní umě­ní taneč­ni­ce oce­ni­ly ve spo­leč­ných pro­jek­tech i tako­vé špič­ky sou­čas­né fla­men­co­vé scé­ny jako Pas­to­ra Gal­ván, Gerar­do Núñez, Anto­nio Cana­les či Juan de Juan.

V pátek 23. lis­to­pa­du je na pro­gra­mu v Čes­kém muzeu hud­by večer plný nej­čist­ších emo­cí, kte­ré fla­men­ko­vý zpěv při­ná­ší pří­mo z hloub­ky celé­ho srd­ce špa­něl­ské zpě­vač­ky Car­men Fer­nan­dez. V pís­ních se podě­lí o nezměr­né rados­ti, nej­vět­ší lás­ky, sta­ros­ti i nej­hlub­ší život­ní trage­die. Car­men, kte­rá pochá­zí ze slav­né fla­men­ko­vé rodi­ny, se pro vás bude smát i pla­kat. Jed­ním z jejich před­ků byl i legen­dár­ní zpě­vák Juan Tale­ga. Na kyta­ru jí dopro­vo­dí jeden z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších kyta­ris­tů na Slo­ven­sku, v Čes­ké repub­li­ce a dal­ších sou­sed­ních zemích – More­ni­to de Tri­a­na (Sta­ni­slav Koh­útek) ze Slo­ven­ska, kte­rý se „vyu­čil“ u špa­něl­ských kyta­ro­vých mis­trů Gerar­da Nuňe­ze, Nino de Pury a Jose­ho Manu­e­la Tudely.

Sobo­ta 24.listopadu nabíd­ne ve vel­kém sále Měst­ské knihov­ny nej­pr­ve fla­men­ko­vou fies­tu, kde budou k vidě­ní exhi­bič­ní cho­re­o­gra­fie taneč­ních aka­de­mií z celé Čes­ké repub­li­ky i Slo­ven­ska. Násle­do­vat bude pre­mi­é­ra taneč­ní­ho před­sta­ve­ní “AIRE / VÁNEK”, ve kte­rém se před­sta­ví praž­ský taneč­ní sou­bor Com­paňía Dan­za Fla­men­ca Vir­gi­nia Del­ga­do. Před­sta­ve­ní Aire je pohle­dem do emoč­ní­ho nit­ra ženy. Spo­lu s ní putu­je­me od zná­mé­ho k nezná­mé­mu, jed­ním dechem hledáme.

V nedě­li 25. lis­to­pa­du fes­ti­val uza­vře v Malostran­ské bese­dě před­sta­ve­ní “Múza”, kte­ré se sou­stře­dí na žen­ský pohled na umě­ní. Zpě­vač­ka María Marín a taneč­ni­ce Ire­ne Álva­rez nabíd­nou svůj intim­ní pohled na tvor­bu, kte­rou ztvár­ňu­jí a zhmo­t­ňu­jí pomo­cí kyta­ry, co by hlav­ní­ho hudeb­ní­ho nástro­je a tan­ce, co by obra­zo­vé­ho jazy­ka. Nabí­ze­jí ces­tu skladba­mi napříč časem (Scar­lat­ti, Albé­niz, Feliu…), kte­ré uka­zu­jí při­ro­ze­nou fúzi mezi fla­men­kem, kla­sic­ký­mi skladba­mi a anda­lus­kým folk­ló­rem. Na jejich vystou­pe­ní v Malostran­ské bese­dě navá­že tak­zva­né fla­men­ko­vé tabláos.

Zášti­ta:
- špa­něl­ský vel­vy­sla­nec Pedro Cal­vo-Sote­lo Ibáñez-Martín

Hlav­ní part­ner:
- Pra­ha 2
- Itaka
- Smart Communications

Part­ne­ři:
- Fla­men­kin
- ARGO pro film
- Toro Blan­co
- Informuji.cz
- Acen­tos de Pra­ga
- Cama­ra de Comer­cio Hispa­no-Che­ca
- Taneč­ní aktu­a­li­ty
- Malostran­ská bese­da
- Ale­na Krčálová

Kon­takt pro média:
Anna Vašát­ko­vá
SMART Com­mu­ni­cati­on
e‑mail: anna@s‑m-art.com
tel.: 774 541 542
tel.: +420 272 657 121