Úspěšná taneční Konzervatoř Duncan centre je tu už čtvrt století

Obje­ví-li se v prů­bě­hu sezó­ny v Pra­ze ori­gi­nál­ní dílo mla­dé­ho a začí­na­jí­cí cho­re­o­gra­fa v oblas­ti sou­čas­né­ho tan­ce, o kte­rém se mlu­ví, půjde se vší prav­dě­po­dob­nos­tí o absol­ven­ta taneč­ní Kon­zer­va­to­ře Dun­can cen­t­re. Tato úspěš­ná ško­la, dítě pore­vo­luč­ní doby, sla­ví prá­vě teď své 25. naro­ze­ni­ny a záro­veň sto čty­ři­cet let od naro­ze­ní vel­ké ame­ric­ké taneč­ní refor­má­tor­ky Isa­do­ry Duncan. 

V rám­ci pro­gra­mu oslav nabí­zí počí­na­je úte­rým 27.6. praž­ské veřej­nos­ti před­sta­ve­ní a kon­cer­ty, setká­ní, taneč­ní díl­ny v krás­ném pro­stře­dí své­ho síd­la v Bra­ní­ku (Bra­nic­ká 41, Pra­ha 4), jakož i tanec v uli­cích Prahy.

Hlav­ní pro­gram v bra­nic­kém síd­le nabí­zí: 27.6. v 19:00 cho­re­o­gra­fie nedáv­ných absol­ven­tů (Pet­ra Nedba­la, Anny Benhá­ko­vé, Len­ky K.Bartůňkové, Pet­ry Haue­ro­vé, Kris­tý­ny Šaj­to­šo­vé a Roma­na Zoto­va) a ambi­ent­ní hud­bu Jaro­sla­va Kořá­naPav­la Macá­ka. V pří­pa­dě díla jed­né z prv­ních absol­ven­tek Pet­ry Haue­ro­vé Jak ke mně při­chá­zí na hud­bu Pet­ra Ebe­na se jed­ná o obno­ve­nou pre­mi­é­ru po téměř dva­ce­ti letech. Nao­pak nedáv­ná absol­vent­ka Kris­tý­na Šaj­to­šo­vá před­sta­ví pre­mi­é­ru žen­ské­ho tria Jako pan­ny. — 28.6. ve 20:00 bude uve­de­no taneč­ní zpra­co­vá­ní Ze živo­ta hmy­zu Hele­ny Rata­jo­vé-Šťá­vo­vé, násle­do­va­né kon­cer­tem DS3F — fla­men­co fusi­ón. — Večer 29.6. od 19:00 je věno­ván impro­vi­za­ci, na kte­rou kon­zer­va­toř kla­de – ve sto­pách Isa­do­ry — vel­ký důraz. Téma­tem bude ritu­ál­ní let­ní očis­ta ducha a těla tancem.

V dopro­vod­ném pro­gra­mu pro­běh­ne 7.6. v 18:00 ver­ni­sáž kolek­tiv­ní výsta­vy Ces­ty tan­ce, na kte­ré zahra­je Mil­li Janat­ko­vá a vystou­pí Dag­mar Cha­loup­ko­vá. Výsta­va, kte­rá potr­vá do 31.8. zahr­nu­je dílo v podo­bě taneč­ní foto­gra­fie, tema­tic­ké mal­by stu­den­tů a ukáz­ku autor­ských tex­tů — Již 8.6. (19:45 site-spe­ci­fic taneč­ní pro­cház­ka Kar­lí­nem a Žiž­ko­vem) a 9.6. 10:00 – 14:00 vyjdou stu­den­ti Dun­can Cen­t­re se svou tvor­bou do praž­ských ulic (Anděl, Palac­ké­ho náměs­tí, nám.Václava Hav­la, Jung­man­no­vo nám., nám.Republiky a Florenc).

Kon­zer­va­toř dále nabí­zí taneč­ní díl­ny 27.+28.6. 9:00 – 12:15 s lek­to­ry Len­kou K.Bartůňkovou, Bárou Láta­lo­vou, EKS comp. a Kris­tý­nou Šaj­to­šo­vou za dopro­vo­du živé hud­by. Koná se v DDM Spectrum, Kar­lín­ské nám. Kapa­ci­ta: 25osob, rezer­va­ce do 26.6. na: radka.michelova@duncancentre.cz, Vstup je zdarma.

O všech­ny infor­ma­ce, podrob­ný pro­gram a o foto­gra­fie v tis­ko­vé kva­li­tě piš­te na radka.michelova@duncancentre.cz nebo tele­fo­nic­ky: 777245387. Zde lze uči­nit i rezer­va­ci mís­ta na před­sta­ve­ní. Vstup­né je dobrovolné.

 

Moh­lo by vás zají­mat:
Kon­zer­va­toř Dun­can cen­t­re (zal.1992)

Výu­ko­vý pro­gram kon­zer­va­to­ře je sesta­ven tak, tak, aby její absol­ven­ti byli při­pra­ve­ni uplat­nit se jako pro­fe­si­o­ná­lo­vé v oblas­ti tan­ce, a to ve všech smě­rech, kte­ré sou­čas­ný tanec nabí­zí. Absol­ven­ti mohou půso­bit dle své­ho zamě­ře­ní jako výkon­ní taneč­ní uměl­ci, cho­re­o­gra­fo­vé, taneč­ní peda­go­go­vé, i jako arteterapeuti.

Vize ško­ly
Ško­la by měla být ote­vře­nou plat­for­mou setká­vá­ní, dis­ku­sí a tvor­by mezi stu­den­ty ško­ly, její­mi absol­ven­ty, uměl­ci ze všech obo­rů, zahra­nič­ní­mi stu­den­ty, tvůr­ci a peda­go­gy. Umož­nit tak, již během stu­dia, nená­sil­né pro­po­je­ní stu­dent­ské­ho a pro­fes­ní­ho živo­ta. Dlou­ho­do­bou spo­lu­prá­ci, výmě­nu zku­še­nos­tí a kon­fron­ta­ci s ostat­ní­mi umě­lec­ký­mi insti­tu­ce­mi v ČR a v zahra­ni­čí je pova­žo­vá­na za základ zdra­vé a moder­ní ško­ly. Stu­den­ti jsou vede­ni k ote­vře­nos­ti, schop­nos­ti nava­zo­vat kon­tak­ty a komu­ni­ka­ci s ostat­ní­mi. Jedi­ně porov­ná­vá­ním svých zna­los­tí s dru­hý­mi zís­ka­jí svůj vlast­ní, objek­tiv­ní a nezá­vis­lý názor.

Eva Bla­žíč­ko­vá, pokra­čo­va­tel­ka Jar­mi­ly Jeřáb­ko­vé, zalo­ži­la Dun­can Cen­t­re v roce 1992 a ved­la do roku 2009. Jedi­ná ško­la pro sou­čas­nou taneč­ní tvor­bu byla zařa­ze­na do sítě stát­ních škol Minis­ter­stva škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy ČR jako šes­ti­le­tá kon­zer­va­toř pro sou­čas­ný tanec. Od roku 2001 je zři­zo­vá­na Hlav­ním měs­tem Pra­ha. V letech 2009 – 2013 byl ředi­te­lem kon­zer­va­to­ře její absol­vent – Michal Záho­ra. Od září 2013 kon­zer­va­toř zastu­po­va­la Len­ka Flo­ry, od lis­to­pa­du 2014 Zuza­na Sýko­ro­vá. Od 1.8.2015 pře­vza­la vede­ní a říze­ní
PhDr. Roma­na Lisnerová.

25 let Dun­can Cen­t­re
Pro­duk­ce: Rad­ka Miche­lo­vá
Pro­gram a koor­di­na­ce: Hon­za Malík
Pro­gra­mo­vá dra­ma­tur­gie: Dag­mar Cha­loup­ko­vá, Zuza­na Sýkorová

infor­ma­ce: www.duncancentre.cz; Tel.: +420 270 006 700, +420 777 245 387
Dopra­va: tram 2, 3, 17, 21 (zastáv­ka ´Pří­sta­viš­tě´)
Za pod­po­ry: Magis­trát hl.m.Prahy, Nada­ce Život uměl­ce, Taneč­ní Zóna, Taneč­ní aktu­a­li­ty, Peri­fe­rie Café

Hlav­ní pro­gram
27.6. 19:00 OTEVŘENÁ ŠKOLA-SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ; ambi­ent hud­ba a KONCERT: Jaro­slav Kořán, Pavel Macák; PŘEDSTAVENÍ: Petr Nedbal, Anna Benhá­ko­vá, Len­ka K.Bartůňková, Pet­ra Haue­ro­vá, Roman Zotov, Kris­tý­na Šajtošová/Inga Mikshina/Karolína Ondrejková

28.6. 17:00 nefor­mál­ní SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ kon­zer­va­to­ře; 20:00 PŘEDSTAVENÍ Ze živo­ta hmy­zu (Hele­na Rata­jo­vá-Šťá­vo­vá); KONCERT DS3F — fla­men­co fusión

29.6. 19:00 IMPROVIZACE — léto — očis­ta ducha aneb tanec a hud­ba všem

Dopro­vod­ný pro­gram
8.6. – 31.8. kolek­tiv­ní VÝSTAVA Ces­ty tan­ce, Peri­fe­rie Café

27.+28.6. 9:00 – 12:15 TANEČNÍ DÍLNY, DDM Spectrum, Kar­lín­ské nám.; lek­to­ři: Len­ka K.Bartůňková, Bára Láta­lo­vá, EKS comp., Kris­tý­na Šaj­to­šo­vá + živá hud­ba; Kapa­ci­ta: 25osob, REZERVACE do 26.6. na mail: radka.michelova@duncancentre.cz

1. – 6.7. 9:00 – 16:00 Obje­vu­je­me tan­cem aneb LETNÍ ŠKOLA
lek­to­ři: Eliš­ka Bene­šo­vá, Dag­mar Cha­loup­ko­vá, Hon­za Malík, Zuza­na Sýko­ro­vá, Kris­tý­na Šajtošová

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA