TANEC PRAHA uvede další highlight z Francie

foto: Patrick Imbert

foto: Patrick Imbert

Pra­ha: Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2017 při­vá­ží letos již dru­hou hvězdu fran­couz­ské­ho taneč­ní­ho nebe. Po iko­nic­kém díle před­ní­ho cho­re­o­gra­fa Oli­vie­ra Dubo­is se mohou čeští divá­ci sezná­mit s dal­ší výraz­nou fran­couz­skou osob­nos­tí Rachi­dem Ouram­da­nem, kte­rý uve­de 25. červ­na v Diva­dle ARCHA od 20:00 hodin svůj křeh­ký duet Tor­d­re. Intim­ní a pros­tá son­da do živo­ta dvou taneč­nic, jež mají mno­ho let blíz­ko k jeho prá­ci, vyzdvi­hu­je sděl­nost, jed­no­du­chost a čis­to­tu pohy­bu. Více na www.tanecpraha.cz

„Tor­d­re vyu­ží­vá tanec jako pro­stře­dek, jak zob­ra­zit vnitř­ní svět taneč­nic, odha­lu­je nám inti­mi­tu v pohy­bu,“ říká Mar­ké­ta Perroud, spo­lu­ře­di­tel­ka, a dodá­vá: „Na jed­né stra­ně litev­ská taneč­ni­ce Lory, kte­rá si vytvá­ře­la od dět­ství  svůj vlast­ní způ­sob pohy­bu v rota­ci kolem své vlast­ní osy, na dru­hé stra­ně Ame­ri­čan­ka Annie, pohy­bu­jí­cí se s pro­té­zou paže, jež je sou­čas­ně  jak pro­dlou­že­ním, tak napros­tou sou­čás­tí její­ho těla. Co tanec doká­že pro­zra­dit o našich životech?“

„Je to sno­vý duet, kte­rý pohla­dí na duši milov­ní­ky tan­ce jako tako­vé­ho, tedy všech­ny, kte­ří spo­lé­ha­jí na výmluv­nost řeči těla. Tu nám konec­kon­ců v kon­trast­ním veče­ru DANCE NEWs IV  příští úte­rý v PONCI dopře­jí i uměl­ci z Irska a Špa­něl­ska. A prá­vě Špa­ně­lům La Vero­nal bude pat­řit i netra­dič­ní závěr fes­ti­va­lu v Collo­re­do-Mansfeld­ském palá­ci. Posled­ní týden akce sto­jí za to jak v Pra­ze, tak ješ­tě Liber­ci a Hrad­ci Krá­lo­vé!“ dodá­vá Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, ředi­tel­ka.

Rachi­de Ouram­da­ne je jed­nou z před­ních osob­nos­tí sou­čas­né fran­couz­ské taneč­ní scé­ny, od roku 2016 je spo­lu­ře­di­te­lem Cen­t­re cho­ré­gra­phique nati­o­nal de Gre­no­ble a je rov­něž spo­lu­pra­cu­jí­cím uměl­cem Thé­âtre de la ville v Paří­ži a Bon­lieu thé­âtre v Annecy. Pra­vi­del­ně je zván ke spo­lu­prá­ci s Lyon Ope­ra Ballet (Super­stars – 2006, All around – 2014), během své rezi­den­ce na Sibi­ři vytvo­řil v roce 2010 spo­lu s rus­kým sou­bo­rem Migra­zia dílo Bor­s­che­viks… a true sto­ry… a v roce 2011 při­pra­vil ku pří­le­ži­tos­ti 20. výro­čí brit­ské­ho sou­bo­ru Can­do­co Dan­ce Com­pa­ny před­sta­ve­ní s posti­že­ný­mi taneč­ní­ky (Loo­king back). Od té doby, co zalo­žil vlast­ní taneč­ní sou­bor L’A, se zamě­řu­je na peč­li­vý sběr mate­ri­á­lu ve spo­lu­prá­ci s fil­ma­ři či auto­ry. Uka­zu­je, že umě­ní tan­ce může při­spí­vat  k soci­ál­ní deba­tě a roz­ví­jet v cho­re­o­gra­fii poe­ti­ku svědectví.

Pro­gram závě­ru fes­ti­va­lu TANEC PRAHA 2017:

24/06 15:15 Kar­lín­ské náměs­tí — Uni­ted Islands / VEN.ku TANCI

Gha­na Dan­ce Ensem­ble, Moni­ka Reb­co­vá & coll. (GH/CZ): Gha­na zrána 

25/06 20:00 Diva­dlo ARCHA
Rachid Ouram­da­ne (FR): TORDRE

26/06 20:00 PONEC – diva­dlo pro tanec / Dan­ce NEWs IV
Oona Doher­ty (UK): Hope Hunt and the ascensi­on into Laza­rus
La Vero­nal / Lali Aygu­a­dé (ES): Portland

27/06 a 28/06 17:00 + 19:00 GHMP — Collo­re­do-Mansfeld­ský palác
La Vero­nal (ES): Sie­na — site specific

Dopro­vod­ný pro­gram v Praze:

21/06 18:00 Vítěz­né náměs­tí / VEN.ku TANCI / Tančírny

Lin­dy Hop se Swing Busters

27/06 17:00 PONEC / TANEC PRAHA DĚTEM

Jan Bár­ta & Zden­ka Brun­got Sví­te­ko­vá & Bar­bo­ra Láta­lo­vá (CZ): Taneč­ní bojovka 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE

20/06 17:00 Náměs­tí Pře­mys­la Otaka­ra II. / VEN.ku TANCI

Joan Català (ES): Pelat

 

OSTRAVA

22/06 20:00 Cooltour — zahrád­ka / VEN.ku TANCI

Ver­Te­Dan­ce (CZ), David Zam­bra­no (VE), Zrní (CZ): Ceviche

 LIBEREC

27/06 19:00 par­čík Frý­dlant­ská / VEN.ku TANCI

Gha­na Dan­ce Ensem­ble, Moni­ka Reb­co­vá & coll. (GH/CZ): Gha­na zrána 

27/06 20:00 Kino Varšava

Mr. Gaga - fil­mo­vá projekce

HRADEC KRÁLOVÉ

28/06 18:00 Malé náměs­tí / Open Air Pro­gram / VEN.ku TANCI

Gha­na Dan­ce Ensem­ble, Moni­ka Reb­co­vá & coll. (GH/CZ): Gha­na zrána 

Za více­le­té pod­po­ry: Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Hlav­ní měs­to Pra­ha, Kre­a­tiv­ní Evropa

Hlav­ní medi­ál­ní part­ner: Čes­ká televize

Za pod­po­ry:

Aerowa­ves, Fran­couz­ský insti­tut v Pra­ze, Insti­tut Cervan­tes, Špa­něl­ská amba­sáda aj.

Medi­ál­ní part­ne­ři: Vlta­va, Wave, Regi­na, Radio Express, Radio 1, Aero­films, Čes­ké novi­ny, Taneč­ní zóna, Taneč­ní aktu­a­li­ty, scena.cz, i‑divadlo.cz, Taneč­ní maga­zín, Arti­kl, Tanec, Maximusweb

Spo­lupo­řa­da­te­lé: Diva­dlo ARCHA, Collo­re­do-Mansfeld­ský palác

29. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2017 se koná pod zášti­tou minis­t­ra kul­tu­ry ČR Danie­la Her­ma­na a pri­má­tor­ky Hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy Adri­a­ny Krnáčové

Fes­ti­val TANEC PRAHA se usku­teč­nil za finanč­ní pod­po­ry Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR.

Hlav­ní měs­to Pra­ha pod­po­ři­lo fes­ti­val TANEC PRAHA část­kou 3 100 000 Kč.

 

S žádos­tí o dal­ší infor­ma­ce či foto­gra­fie se obra­cej­te na:

 Kate­ři­na Kavalírová

Media relati­ons

Mobil:  +420 603 728 915

E‑mail:  katerina.kavalirova@tanecpraha.eu