DOT504, Anton Lachky a šílená noc jedné rodiny v PONCI

PONEC – diva­dlo pro tanec uvá­dí svě­to­vou pre­mi­é­ru spo­leč­né­ho díla sou­bo­ru DOT504 a Anto­na Lach­ké­ho, slo­ven­ské­ho cho­re­o­gra­fa žijí­cí­ho v Bel­gii. Insce­na­ce nese název Fami­ly Jour­ney a bude uve­de­na v pátek 3. lis­to­pa­du od 20:00 hodin. Stej­ně jako v surre­ál­ném pro­jek­tu Side Effects, s nímž autor vystou­pil na loň­ském fes­ti­va­lu TANEC PRAHA, se dílo pohy­bu­je na roz­me­zí snu a sku­teč­nos­ti a čer­pá lát­ku z reál­né­ho živo­ta i ze svě­ta fan­ta­zie. Ten­to­krát ztvár­ňu­je obraz jed­né své­ráz­né rodi­ny, kte­rá strá­ví šíle­nou noc v his­to­ric­ké Praze.

Před­sta­ve­ní je o jed­né rodi­ně, co nikdy nepo­zna­la otce ani mat­ku,” vysvět­lu­je Anton Lach­ky a dále pro­zra­zu­je: „Šťast­nou sho­dou okol­nos­tí ale pot­ka­jí jed­no­ho podi­vu­hod­né­ho muže, kte­rý jim řek­ne: ‚Jste rodi­na. Drž­te při sobě a bude­te ta nej­šťast­něj­ší rodi­na. Nej­šťast­něj­ší na celém svě­tě.’ 

Jed­ná se už o dru­hou spo­lu­prá­ci Anto­na Lach­ké­ho a sou­bo­ru D0T504. Prv­ním spo­leč­ným poči­nem byla kre­a­ce Hea­ven is the pla­ce (2006), kte­rá byla vybrá­na na pres­tiž­ní fes­ti­val Aerowa­ves v Lon­dýně. „Anto­na jsme zno­vu oslo­vi­li zejmé­na pro­to, že nám impo­nu­je jeho neotře­lý a spe­ci­fic­ký pohy­bo­vý slov­ník. Záro­veň jsme také chtě­li vytvo­řit dílo spja­té těs­ně s Pra­hou, a pro­to padla vol­ba pro cel­ko­vé výtvar­né řeše­ní na Jiří­ho Votru­bu,” vysvět­lu­je Len­ka Otto­vá, umě­lec­ká ředi­tel­ka sou­bo­ru DOT504, a dodá­vá: „Ve spo­je­ní těch­to dvou uměl­ců vidí­me jedi­neč­nou pří­le­ži­tost k pře­kva­pi­vé­mu umě­lec­ké­mu vyjá­d­ře­ní, kte­rá se v budouc­nos­ti vzhle­dem k jejich znač­né vytí­že­nos­ti již nemu­sí opa­ko­vat.

Na insce­na­ci se podí­le­jí čty­ři špič­ko­ví zahra­nič­ní taneč­ní­ci z Již­ní Kore­je, Řec­ka, Ang­lie a Čech. „Pro Anto­na je typic­ká prá­ce s ener­gií jed­not­li­vých osob­nos­tí, vybral si pro­to taneč­ní­ky, kte­ré zná a jsou na jeho styl zvyklí, doká­ží s ním pra­co­vat a dále ho roz­ví­jet. Ze zná­mých tvá­ří se urči­tě může­me těšit na Pav­la Maš­ka, ale i Jini, Julia a Robert si vás rych­le zís­ka­jí,” dodá­vá Yvo­na Kre­u­zman­no­vá.
Více na www.divadloponec.cz

Anton Lach­ky je svě­tozná­mý taneč­ník, cho­re­o­graf a peda­gog. Něko­lik let byl čle­nem slav­né Akram Khan Dan­ce Com­pa­ny. Je jed­ním ze zaklá­da­jí­cích čle­nů zná­mé­ho sesku­pe­ní Les Slo­vaKs Dan­ce Collecti­ve, pro nějž vytvo­řil pre­mi­é­ro­vou cho­re­o­gra­fii Ope­ning night. Jako nezá­vis­lý cho­re­o­graf spo­lu­pra­co­val napří­klad se sou­bo­ry Hel­sin­ki City The­a­t­re, Ice­land Dan­ce Com­pa­ny, Scot­tish Dan­ce The­a­t­re a dalšími.

Jiří Votru­ba je svě­to­vě uzná­va­ný čes­ký malíř, ilu­strá­tor a desig­nér. Jeho tvor­ba je snad­no roz­po­zna­tel­ná a ve svě­tě vel­mi zná­má pře­de­vším svým zamě­ře­ním na kouz­lo a mysti­ku Pra­hy a osob­nos­tí s ní spja­tých. Vel­kou ode­zvu má jeho gra­fic­ký design spe­ci­ál­ně v oblas­ti váž­né hud­by v Japon­sku. Umě­lec vysta­vo­val na téměř 50 samo­stat­ných výsta­vách po celém světě.

DOT504 je prv­ní, plně pro­fe­si­o­nál­ní sou­bor fyzic­ké­ho taneč­ní­ho diva­dla v Čes­ké repub­li­ce, kte­rý stí­rá hra­ni­ce mezi diva­dlem, per­for­man­cí a tan­cem. Cha­rak­te­ri­zu­je ho vyso­ká tech­nic­ká úro­veň, kre­a­ti­vi­ta a výraz­né osob­nos­ti. V roce 2006 jej zalo­ži­la umě­lec­ká ředi­tel­ka sou­bo­ru Len­ka Otto­vá. Postu­pem doby byli zvá­ni ke spo­lu­prá­ci se sou­bo­rem význam­ní evropští cho­re­o­gra­fo­vé (Jozef Fru­čekLin­da Kape­ta­nea – Root­Les­sRo­ot, Tomas Steyaert – Ulti­ma Vez, Anton Ľach­ký – Akram Khan Com­pa­ny) a DOT504 se tak stal jed­ním ze sou­bo­rů, urču­jí­cích tren­dy sou­čas­né­ho tan­ce na čes­ké i evrop­ské taneč­ní scé­ně. Videa, kri­ti­ky a podrob­něj­ší úda­je k jed­not­li­vým pro­jek­tům sou­bo­ru nalez­ne­te na adre­se www.dot504.cz

PONEC – diva­dlo pro tanec je ote­vře­ný pro­stor pro sou­čas­ný tanec a pohy­bo­vé diva­dlo, jehož poslá­ním je pod­po­ro­vat nezá­vis­lou taneč­ní scé­nu a její pře­sa­hy k jiným žánrům. Na jeho scé­ně se pra­vi­del­ně před­sta­vu­jí insce­na­ce tuzem­ských i zahra­nič­ních sou­bo­rů a uměl­ců. Roč­ně se zde ode­hra­je na 200 představení.

V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí nás nevá­hej­te kontaktovat:

Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá
Média a komu­ni­ka­ce
Tanec Pra­ha z.ú.
E‑mail: katerina.kavalirova@tanecpraha.eu
Mobil: +420 603 728 915