Zemřel Pavel Šmok

Zemřel zakla­da­tel a dlou­ho­le­tý umě­lec­ký šéf Praž­ské­ho komor­ní­ho bale­tu Pavel Šmok, (22.10.1927 – 4.4.2016).

Pavel Šmok byl vše­stran­ně pohy­bo­vě nada­ný umě­lec, kte­rý taneč­ní umě­ní obo­ha­til o prv­ky z kra­so­brus­le­ní, sko­ků do vody, folklor­ní­ho tan­ce, i z čino­her­ní spo­lu­prá­ce s E.F. Buri­a­nem. Prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní angaž­má zís­kal ješ­tě v posled­ním roce kon­zer­va­tor­ní­ho stu­dia v Armád­ní ope­ře Lubo­še Ogou­na. Mělo to neo­ce­ni­tel­né výho­dy, mohl si zde odkrou­tit voj­nu, udr­žet se ve for­mě a vystu­po­vat pra­vi­del­ně na scéně.

V roce 1964 zalo­žil spo­lu s Lubo­šem Ogou­nem Balet Pra­ha (původ­ně Stu­dio Balet Pra­ha), kte­rý zastře­ši­lo Stát­ní diva­del­ní studio.

V letech 1970 – 73 půso­bil Pavel Šmok jako šéf bale­tu v Basi­le­ji (Švý­car­sko). Po návra­tu do Čes­ko­slo­ven­ska neměl prá­ci, zato měl hod­nou ženu Marii.

V roce 1975 se kona­la prv­ní pre­mi­é­ra insce­na­ce Praž­ské­ho komor­ní­ho bale­tu. Přes­to­že někdej­ší rebel byl v posled­ních letech sou­čas­ný­mi taneč­ní­ky pova­žo­ván za kon­zer­va­tiv­ní­ho, byl sou­bor Praž­ské­ho komor­ní­ho bale­tu stá­le zván na nej­růz­něj­ší mezi­ná­rod­ní fes­ti­va­ly. Na tvor­bu Praž­ské­ho komor­ní­ho bale­tu dohlí­žel až do své smrti.