KREPSKO zahraje v rámci Letní Letné v Divadle Archa

archiv divadla KREPSKO

Diva­dlo Archa se na kon­ci srp­na sta­ne dal­ší scé­nou oblí­be­né­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su Let­ní Let­ná. Mezi­ná­rod­ní tým diva­dla KREPSKO zde uve­de v praž­ské pre­mi­é­ře insce­na­ci Edgar’s Echo inspi­ro­va­nou živo­tem a dílem Lewi­se Carrol­la. Peč­li­vě bláz­ni­vé před­sta­ve­ní Edgar’s Echo vznik­lo v Hel­sin­kách v roce 2013, v Čechách je k vidě­ní poprvé.

Mezi­ná­rod­ní diva­del­ní sku­pi­na KREPSKO vznik­la v roce 2001. Z odváž­ných impro­vi­za­cí KREPSKO vytvo­ři­lo vlast­ní jedi­neč­ný diva­del­ní jazyk, kte­rý vyu­ží­vá prv­ky cir­ku­su, lout­ko­vé­ho diva­dla i dal­ších jevišt­ních pro­střed­ků ke sdě­le­ní sil­né­ho pří­bě­hu. Diva­dlo KREPSKO není na fes­ti­va­lu Let­ní Let­ná žád­ným nováč­kem. V minu­lých letech zde uved­lo svá úspěš­ná před­sta­ve­ní Nejmen­ší žena na svě­tě, Mad Cup of Tea, Alma&Amanda, Dron­te a další.

„Nejde nám o jed­not­li­vá cir­ku­so­vá čís­la a prvo­plá­no­vý efekt, cir­ku­so­vé prv­ky jsou pro nás nosi­te­li pří­bě­hu“, říká člen sou­bo­ru Jiří Zeman. „Pokud se jed­ná o diva­del­ní jazyk, v před­sta­ve­ních KREPSKA se nemlu­ví a nepo­u­ží­va­jí se slo­va. Když už se něja­ká slo­va nebo řeč pře­ce jen obje­ví, není nut­né jim rozu­mět. Sna­ží­me se vše sdě­lo­vat pro­střed­nic­tvím sil­né­ho vizu­ál­ní­ho zážit­ku. To nemu­sí zna­me­nat vel­ko­le­pou výpra­vu, sta­čí i jas­ná a zají­ma­vá situ­a­ce. Od divá­ků oče­ká­vá­me jis­tou sou­kro­mou akti­vi­tu – hle­dat indi­cie, vší­mat si detai­lů ane­bo se pros­tě jenom dívat a vní­mat atmo­sfé­ru. Vždy se sna­ží­me uká­zat něco, co bychom sami jako divá­ci v diva­dle rádi vidě­li“.

V insce­na­ci Edgar’s Echo se KREPSKO věnu­je posta­vě Lewi­se Carro­la (vlast­ním jmé­nem Char­les Dod­g­son). Jeho lite­rár­ní prá­ce zde neslou­ží jako před­lo­ha, ale spíš jako zdroj inspi­ra­ce. Dle tvůr­ců neby­lo cílem jeho dílo dra­ma­ti­zo­vat, ale spí­še ho užít jako rámec pro vlast­ní tvor­bu. V čes­kém kon­tex­tu je výji­meč­né i mezi­ná­rod­ní slo­že­ní tvůr­čí­ho kolek­ti­vu, kde se sešlo devět národ­nos­tí. Pro­dukč­ní nároč­nost pod­le Zema­na kom­pen­zu­je vel­ká míra ote­vře­nos­ti, tole­ran­ce a odliš­né indi­vi­du­ál­ní zku­še­nos­ti per­for­me­rů. I to for­mu­je odváž­ný a expe­ri­men­tál­ní nara­tiv a otví­rá ces­tu nové­mu jazyku.

Mezi­ná­rod­ní diva­del­ní sku­pi­na KREPSKO byla zalo­že­na v Pra­ze v roce 2001 Lin­ne­ou Hap­po­nenPetrem Loren­cem. U kuchyň­ské­ho sto­lu v Kolín­ské uli­ci teh­dy usku­pe­ní vznik­lo jako reak­ce na jejich frustra­ci ško­lou a sta­vem diva­dla obec­ně. Spo­leč­ně s dal­ší­mi hudeb­ní­ky a per­for­me­ry zača­li impro­vi­zo­vat, ved­le impro­vi­za­cí a hap­pe­nin­gů násled­ně zača­ly vzni­kat i stá­lé, neim­pro­vi­zo­va­né insce­na­ce. Během 15 let své exis­ten­ce KREPSKO vytvo­ři­lo přes dva­cet insce­na­cí. Jejich před­sta­ve­ní se hrá­la v korunách stro­mů, někte­rá v měst­ské fon­tá­ně, v opuš­tě­ných měst­ských zahra­dách či domech, tro­lej­bu­su, zoo­lo­gic­kých zahra­dách, mno­há ale i v kla­sic­kých diva­dlech. Něko­lik svých pre­mi­ér uve­dl sou­bor i v jiných evrop­ských měs­tech (Bis­tro Bey­ond v Tal­lin­nu, Hotel Mise­ry deLu­xe ve Štětí­ně, Punch a Judy hra­jí lout­ko­vé diva­dlo v Hel­sin­kách). Momen­tál­ně KREPSKO pra­cu­je na novin­ce AnnaBerthaCecilia.

Režie: Lin­nea Hap­po­nen. Hra­jí: Kris­ti­na Demen­te­va, Juho Sar­no, Katri­ne Wei­gelt Niel­sen, Pau Zaba­le­ta i Llau­ger, Jiří Zeman.

Vstup­né 280 Kč / vstu­pen­ky v síti goout a na poklad­ně Diva­dla Archa.

Uži­teč­né odka­zy:
www.archatheatre.cz
www.letniletna.cz
https://www.facebook.com/events/245726925799727/

 

Infor­ma­ce pro média a akre­di­ta­ce:
Diva­dlo Archa
Pavlí­na Sva­to­ňo­vá
Tel. 739 077 956
pavlina.svatonova@archatheatre.cz