In Spite of Wishing and Wanting od Ultima Vez v Divadle Archa

foto: Danny Willems

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val doku­men­tár­ní­ho diva­dla AKCENT zve­řej­nil svůj pro­gram. Ten zavr­ší obno­ve­ná ver­ze legen­dár­ní cho­re­o­gra­fie In Spi­te of Wishing and Wan­ting pro jede­náct muž­ských taneč­ní­ků v podá­ní vlám­ské­ho sou­bo­ru Ulti­ma Vez.
Cho­re­o­gra­fie In Spi­te of Wishing and Wan­ting způ­so­bi­la v době své­ho uve­de­ní v roce 1999 obrov­ský roz­ruch. Wim Van­de­key­bus teh­dy popr­vé vytvo­řil před­sta­ve­ní v čis­tě muž­ském obsa­ze­ní, kde opus­til téma vzta­hů mezi muži a žena­mi a zamě­řil se výhrad­ně na posto­je a tou­hy ve svě­tě obý­va­ném muži.

V Diva­dle Archa se obje­ví 25. až 27. lis­to­pa­du 2016.

Hud­bu k tomu­to pro­jek­tu napsal a nahrál David Byr­ne, hudeb­ník, mul­tiin­stru­men­ta­lis­ta a býva­lý člen sku­pi­ny Tal­king Heads. Zají­ma­vos­tí pro čes­ké divá­ky je, že idea spo­lu­prá­ce vznik­la po kon­cer­tu Davi­da Byr­nea prá­vě v Arše. V roce 2016 se Van­de­key­bus k insce­na­ci vrá­til a obsa­dil ji novou gene­ra­cí taneč­ní­ků. Nespou­ta­ná, divo­ká i hra­vá cho­re­o­gra­fie v kon­tex­tu udá­los­tí posled­ní doby zís­ka­la zce­la nové význa­my. „V kon­tex­tu udá­los­tí v Evro­pě a ve svě­tě zís­ka­la insce­na­ce zce­la novou aktu­ál­nost. Z toho­to důvo­du jsme ji zařa­di­li do pro­gra­mu letoš­ní­ho Akcen­tu“, říká ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Jana Svobodová.

S mini­mem efek­tů, cho­re­o­gra­fie čer­pá sílů z orga­nic­ké sym­bi­ó­zy tan­ce, diva­dla a fil­mu. Sou­čás­tí před­sta­ve­ní je film nato­če­ný pod­le dvou poví­dek argen­tin­ské­ho spi­so­va­te­le Julia Cor­ta­zá­ra. Str­hu­jí­cí taneč­ní sek­ven­ce se opí­ra­jí o emo­tiv­ní Byr­neův soundtrack.

Wishing and wan­ting je hod­ně o základ­ních lid­ských tou­hách. Ty jsou stej­ně jako strach hyb­ným moto­rem našich činů,“ říká v roz­ho­vo­ru po pre­mi­é­ro­vém uve­de­ní letoš­ní­ho rema­ku Van­de­key­bus. „Je prav­da, že zde nalez­ne­te podiv­né náho­dy, kte­ré nesou prv­ky rea­li­ty, zne­po­ko­ju­jí­cí obra­zy, neho­dy, oba­vy. Žije­me ve stra­chu. Strach je pří­to­men v kaž­dém detai­lu naší kaž­do­den­nos­ti,“ dopl­ňu­je Van­de­key­bus ke zvlášt­ní rezo­nan­ci, kte­rou jeho cho­re­o­gra­fie v sou­čas­ném kon­tex­tu evokuje.

„Vidím, že tenhle kus v sobě spo­ju­je tolik růz­ných prv­ků, fyzic­kých, emoč­ních a hudeb­ních… Vidím pohy­bo­vou a taneč­ní gra­ma­ti­ku posta­ve­nou na vzor­cích a ges­tech mimo obvyk­lý taneč­ní slov­ník… a zvuk a hud­bu vysta­vě­nou mimo popo­vý, rocko­vý a taneč­ní hudeb­ní slov­ník… ale před­sta­ve­ní při­tom obsa­hu­je odka­zy na všech­ny tyto oblas­ti. To je jed­na z věcí, kte­rá se mi na před­sta­ve­ních Ulti­ma Vez tolik líbí – při­pra­ve­nost igno­ro­vat všech­na pra­vi­dla kro­mě toho, že se kus musí „napo­jit“ na pub­li­kum a „fun­go­vat“
David Byr­ne, New York City, 26. úno­ra 1999

Ulti­ma Vez v Arše pra­vi­del­ně hos­tu­je od roku 1995, od té doby mají čeští divá­ci mož­nost sle­do­vat tvor­bu jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších svě­to­vých cho­re­o­gra­fů i jeho uva­žo­vá­ní o sou­čas­ném tan­ci. Van­de­key­bus zalo­žil sou­bor v roce 1986. Jeho tvor­ba je cha­rak­te­ris­tic­ká radi­kál­ním pohy­bo­vým diva­dlem plným kon­fron­ta­cí, výbuš­nos­ti, emo­cí a ener­gie, jehož hna­cím moto­rem je kon­flikt, síla, instinkt, vášeň, „ima­gi­nár­ní kata­stro­fa“ a roz­por mezi při­taž­li­vos­tí a odta­ži­tos­tí. V jeho před­sta­ve­ních se pro­lí­na­jí tanec, hud­ba, diva­dlo, pro­jek­ce, hud­ba a svět­lo v jeden celek, pokaž­dé však v jiné podo­bě. To umož­ňu­jí i čet­né spo­lu­prá­ce s řadou per­for­me­rů a tvůr­ců napříč žán­ry. Význam­nou roli v pro­jek­tech Ulti­my Vez hra­je autor­ská hud­ba a zvu­ko­vý dopro­vod, kte­rou v minu­los­ti k cho­re­o­gra­fi­ím vytvo­ři­li Peter Ver­meer­sch, Thi­er­ry De Mey, Marc Ribot, Eave­sdrop­per, David Euge­ne Edwards, Daan, Arno, Cha­ro Cal­vo, Mau­ro Pawlowski, Roland Van Cam­pe­nhout, Elko Bli­jweert nebo prá­vě David Byr­ne. V loň­ském roce uve­dl Van­de­key­bus pre­mi­é­ru své­ho prv­ní­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Gallo­ping Mind s Jer­ry Kil­lic­kem v jed­né z hlav­ních rolí, kte­rý byl uve­den i na fes­ti­va­lu v Kar­lo­vých Varech. V letoš­ním roce do kin vstou­pil doku­ment WIM v režii Van­de­key­bu­so­vi sest­ry Lut Vandekeybus.

Režie, cho­re­o­gra­fie, scé­na: Wim Van­de­key­bus
Hud­ba a zvu­ko­vý design: David Byr­ne
„FUZZY FREAKY” REMIX DJ Food
Účin­ku­jí: Rob Hay­den, Eddie Oroyan, Yas­sin Mrab­ti­fi, Guilhem Cha­tir, Gré­go­i­re Malan­da­in, Luke Jes­sop, Luke Mur­phy, Fla­vio D’An­drea, Knut Vikström Precht, Cheng-An Wu, Bal­do Ruiz
Asi­s­ten­ti cho­re­o­gra­fie: Iña­ki Azpilla­ga, Ger­man Jau­re­gui
Umě­lec­ký asi­s­tent: Greet Van Poeck
Sty­lis­ta: Isa­belle Lho­as za pod­po­ry Isa­belle De Can­nière
Tech­nic­ká koor­di­na­ce: Davy Des­chep­per
Svět­la: Fran­cis Gahi­de, Davy Des­chep­per
Zvuk: Bram Mori­au
Stage manager: Tom de With
Pro­duk­ce: Ulti­ma Vez
Kopro­duk­ce KVS (Brus­sels, BE)

Ukáz­ky z před­sta­ve­ní:
https://youtu.be/wNQqlPbfNlw
https://www.facebook.com/UltimaVez/videos

Foto­gra­fie v tis­ko­vé kvalitě: 

https://www.dropbox.com/s/xuplxp7rfjqt1ix/pics%20Ultima%20Vez%20hires.zip?dl=0

Více infor­ma­cí a vstu­pen­ky:
http://www.divadloarcha.cz/cz/program-browse/show/ultima-vez-in-spite-of-wishing-and-wanting/2016 – 11-24/599
http://www.festivalakcent.cz/cz/akcent/?akcent=1
https://www.facebook.com/events/1117330991677125/
www.ultimavez.com

Vstu­pen­ky za 390,- / stu­dent 190,- jsou v před­pro­de­ji v Diva­dle Archa a síti GoOut.

Uvá­dě­no za pod­po­ry pro­gram Kul­tu­ra Evrop­ské unie.

Infor­ma­ce pro média a akreditace:

Diva­dlo Archa
Pavlí­na Sva­to­ňo­vá
Tel. 739 077 956
pavlina.svatonova@archatheatre.cz