DIVADELNÍ FLORA ZAČÍNÁ

Ve čtvr­tek 15. květ­na odstar­to­val jeden z nej­vý­znam­něj­ších tuzem­ských diva­del­ních fes­ti­va­lů — 18. roč­ník Diva­del­ní Flo­ra. Potr­vá jede­náct dní a na dese­ti olo­mouc­kých scé­nách před­sta­ví uměl­ce z osmi zemí, fes­ti­va­lo­vé menu nabíd­ne na šest desí­tek produkcí.

Část pro­gra­mu Diva­del­ní Flo­ry se – stej­ně jako v před­cho­zích letech – zamě­ří na taneč­ní a per­for­ma­tiv­ní umě­ní zemí tzv. Vise­grád­ské čtyř­ky a v rám­ci této tra­dič­ní sek­ce nabíd­ne hned tři svě­to­vé pre­mi­é­ry. Pět dnů bude na Flo­ře vystu­po­vat ost­rav­ské Diva­dlo Pet­ra Bez­ru­če, kte­ré do Olo­mou­ce při­ve­ze kme­no­vé insce­na­ce své­ho aktu­ál­ní­ho reper­toá­ru; tře­mi titu­ly při­blí­ží pořa­da­te­lé tvor­bu jed­no­ho z nej­o­ri­gi­nál­něj­ších tuzem­ských insce­ná­to­rů – reži­sé­ra Danie­la Špi­na­ra. U pří­le­ži­tos­ti pět­a­dva­cá­té­ho výro­čí same­to­vé revo­lu­ce uve­de Flo­ra repre­zen­ta­tiv­ní pře­hlíd­ku insce­na­cí něko­li­ka her Vác­la­va Hav­la. Divá­ci se mohou těšit také na mini­pro­fil Diva­dla Vosto5, řadu kon­cer­tů, pro­jek­cí, besed či workshopů.

Vise­grad per­for­ming arts

Diva­del­ní Flo­ra je respek­to­va­ná pro svou pod­po­ru per­for­ma­tiv­ní­ho umě­ní a tan­ce. V rám­ci linie Vise­grad Per­for­ming Arts již od roku 2012 před­sta­vu­je nej­vý­raz­něj­ší umě­lec­ké osob­nos­ti vise­grád­ské­ho regi­o­nu. „Letos se fes­ti­va­lo­ví návštěv­ní­ci mohou těšit na své­ráz­né pol­ské per­for­mer­ky Mag­da­le­nu TukuAni­tu Wach, kte­ré při­ve­zou před­sta­ve­ní Fight, Fight, That´s All We Can Do inspi­ro­va­né wrest­lin­gem. Cho­re­o­gra­f­ka a per­for­mer­ka Réka Sza­bó pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší uměl­ky­ně sou­čas­né maďar­ské scé­ny – její sólo­vé před­sta­ve­ní Apro­pos je osob­ní zpo­vě­dí vyzrá­lé ženy a zaujme divá­ka, kte­ré­mu byla blíz­ká např. tvor­ba Char­lot­ty Öfver­holm, naše­ho význam­né­ho hos­ta z před­cho­zích roč­ní­ků,“ láká dra­ma­turg vise­grád­ské pro­gra­mo­vé sek­ce Jan Žůrek. „Slo­ven­skou scé­nu letos zastu­pu­je mezi­ná­rod­ní pro­jekt Edge. Sil­né osob­ní zpo­vě­di býva­lých taneč­ní­ků a her­ců, z nichž jsou dnes zaslou­ži­lí důchod­ci, uvi­dí­me v ori­gi­nál­ním jevišt­ním tva­ru reži­sér­ky Pet­ry Tej­no­ro­vé. Svým způ­so­bem tak opět při­ná­ší­me před­sta­ve­ní s výraz­ným soci­ál­ním pře­sa­hem, což se nám daři­lo i v minu­lých letech,“ dodá­vá Jan Žůrek.

Pro tanec a per­for­ming arts Diva­del­ní Flo­ra tra­dič­ně vyhra­zu­je pro­sto­ry Diva­dla K3 na uni­ver­zit­ním Kon­vik­tu a klu­bu S‑Cube. Ten­to­krát se však v pro­gra­mu obje­vu­jí i výjim­ky — v his­to­ric­kém cen­t­ru měs­ta mohou divá­ci spat­řit cho­re­o­gra­f­ku Věru Ondra­ší­ko­vou s kolek­ti­vem spří­z­ně­ných taneč­ní­ků. „Site-spe­ci­fic pro­jekt zva­ný Spa­ces Translati­ons je sérií krát­kých cho­re­o­gra­fií inspi­ro­va­ných časem,“ vysvět­lu­je Jan Žůrek. Osm­nác­tý roč­ník Flo­ry zaví­tá rov­něž do pro­stor nové scé­ny Diva­dla na cuc­ky ve Wur­mo­vě uli­ci. Domá­cí sou­bor si při­zval ke spo­lu­prá­ci jed­no z nej­vý­raz­něj­ších těles čes­ké diva­del­ní scé­ny – sku­pi­nu Han­da Gote. Spo­leč­ný pro­jekt nazva­ný Mlče­ní letoš­ní fes­ti­val odstar­tu­je. Na stej­ném jeviš­ti se pak chys­tá dal­ší svě­to­vá pre­mi­é­ra: Audi­o­vi­zu­ál­ní per­for­man­ce Sayat Nova vytvo­ří mexic­ká per­for­mer­ka Cris­ti­na Mal­do­nado ve spo­lu­prá­ci s fran­couz­skou zpě­vač­kou Lau­ri­ne Koenig a němec­kým hudeb­ní­kem Mar­cu­sem Beu­te­rem.

Více infor­ma­cí a kom­plet­ní pro­gram pře­hlíd­ky je k dis­po­zi­ci na webu www.divadelniflora.cz a na face­boo­ko­vém pro­fi­lu www.facebook.com/divadelniflora.