Archa míří do Hellerau

Čas­to sklo­ňo­va­ný pojem mobi­li­ty se netý­ká jen uměl­ců. Mobil­ní je v dneš­ním svě­tě i pub­li­kum. Nased­ně­te tedy do „Archy“ a nech­te se unést za zážit­ky na celý život! Nebu­de­te dale­ko, ale bude to stát za to!

Diva­dlo Archa pro vás v rám­ci oslav 20. sezó­ny při­pra­vi­lo dal­ší z oblí­be­ných zájez­dů na před­sta­ve­ní své­ho part­ner­ské­ho diva­dla v dráž­ďan­ském Hellerau.

V pátek 20. červ­na může­te strá­vit ve spo­leč­nos­ti vlám­ské­ho sou­bo­ru Pee­ping Tom, kte­rý loni zazá­řil na fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha s cho­re­o­gra­fií 32 rue Van­de­bran­den. Pár týd­nů po pre­mi­é­ře může­te v Helle­rau shléd­nout nové dílo Pee­ping Tom – Vader (Otec). Opět se, tak jako v 32 rue, ocit­ne­me v izo­lo­va­né komu­ni­tě, ten­to­krát na hra­ni­ci živo­ta a smr­ti, rea­li­ty a halu­ci­na­ce, ve svě­tě stá­ří.
 
V pátek 11. čer­ven­ce se nao­pak může­te ocit­nou na jedi­neč­ném setká­ní taneč­ních legend Akra­ma Kha­naIsra­e­le Gal­vá­na. Pou­hý měsíc po pre­mi­é­ře v Helle­rau před­sta­ví cho­re­o­gra­fii Toro­ba­ka, kte­rá je vir­tu­óz­ní explo­zí katha­ku a fla­men­ka na poza­dí sou­čas­né­ho tan­ce. Muž­ský tanec v plné síle, leh­kos­ti a fatalitě.

A teď tro­chu prak­tic­ky:
Vstup­né 550,– Kč zahr­nu­je vstu­pen­ku na před­sta­ve­ní a zpá­teč­ní auto­bu­so­vou jíz­den­ku do Helle­rau. Odjezd v 17.00 z uli­ce Na Flo­ren­ci.
Rezer­va­ce a vstu­pen­ky on-line:

Pee­ping Tom
http://vstupenky.archatheatre.cz/archa/titledetail/1309-peeping-tom-belgien-vader

Toro­ba­ka
http://vstupenky.archatheatre.cz/archa/titledetail/1310-akram-khan-israel-galvan-torobaka